26.08.2004

Komunikat Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w dniu 25 sierpnia 2004 r. została podjęta uchwała dotycząca przyjęcia regulaminu wyboru prezesa zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, we współpracy z Doradcą Personalnym Spółki - Korn/Ferry International Sp. z o.o., określiła profil idealnego kandydata na prezesa zarządu Spółki. Profil ten zakłada, że kandydaci będą posiadali następujące kwalifikacje:

 1. umiejętność wzięcia odpowiedzialności za całość spraw związanych z zarządzaniem firmą, odwaga, chęć i gotowość do bycia ,,kapitanem”,
 2. umiejętność przedstawienia i zdobycia poparcia dla własnej wizji i sposobu zarządzania,
 3. zdolność do zdobycia szacunku i wzbudzenia entuzjazmu i zaangażowania wśród menedżerów i załogi wynikającego z chęci pracy dla takiego szefa,
 4. umiejętność i gotowość do bycia mentorem, ale i uczenia się od innych,
 5. właściwe delegowanie zadań i obowiązków w obrębie grupy zarządzającej,
 6. umiejętność narzucenia stylu pracy, który kieruje uwagę kadry zarządzającej na rzeczy istotne i priorytetowe,
 7. umiejętność wdrożenia zespołu do funkcjonowania w pełnej mobilizacji i poczuciu presji czasu i sił rynkowych,
 8. wyczucie i zdolność do doboru właściwych ludzi i zespołów, w sposób zapewniający optymalną kombinację wiedzy, doświadczenia i etyki pracy,
 9. umiejętność połączenia zdroworozsądkowego, zakotwiczonego w pojęciach kosztu i zwrotu spojrzenia na biznes z wizją i umiejętnością wyprzedzenia rynku,
 10. szacunek dla pieniędzy akcjonariuszy, wyważone i oparte w faktach decyzje biznesowe,
 11. pracujący i potrafiący narzucić zespołowi kulturę nastawienia na ciągłe doskonalenie i poprawę procesów zarządczych,
 12. poruszający się w ramach tego co „możliwe i właściwe", ze zrównoważonym podejściem do oceny ryzyka i ewentualnych korzyści,
 13. umiejętność prezentacji siebie i swoich racji w sposób zrozumiały i klarowny, a jednocześnie interesujący i porywający,
 14. gotowość do pracy i bycia z ludźmi w sposób budujący więzi wewnątrz firmy,
 15. wrażliwość na rzeczy i sprawy, które mogą stanowić potencjalne źródło konfliktu, umiejętność zachowania dystansu,
 16. umiejętność rozmowy „różnymi językami", w zależności od poziomu i pozycji osób po drugiej stronie, z zachowaniem jednak spójności i integralności przekazu.


Następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła metodologię procesu wyboru prezesa Spółki przedstawioną przez Doradcę Personalnego, obejmującą:

 1. ułożenie listy kandydatów docelowych,
 2. kontakt i rozmowy (ustrukturyzowany wywiad) z kandydatami,
 3. udział kandydatów w procesie tzw. Search Assessment określający ich inteligencję emocjonalną, dopasowanie do stanowiska pod kątem stylów przywódczych oraz kultury korporacji,
 4. przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
 5. sprawdzenie referencji.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Doradca Personalny do dnia 17 września 2004 r. przedstawi Radzie Nadzorczej tzw. długą listę kandydatów, na której znajdą się kandydaci zgłoszeni przez Członków Rady Nadzorczej (każdy członek RN ma prawo zgłoszenia jednego kandydata), jak i kandydaci zaproponowani przez Doradcę. Do długiej listy dołączony jest życiorys każdego kandydata oraz opis jego mocnych i słabych stron, przygotowany przez Doradcę Personalnego.

Następnie zostanie przeprowadzony proces preselekcji kandydatów w celu stworzenia tzw. krótkiej listy kandydatów złożonej z osób, które przeszły proces preselekcji.

Kolejnym etapem wyboru prezesa zarządu Spółki będzie głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami z krótkiej listy. Wybór prezesa zarządu Spółki zostanie dokonany pod warunkiem uzgodnienia przez Radę Nadzorczą z wybranym kandydatem warunków jego zatrudnienia na stanowisku prezesa zarządu Spółki, zgodnie z wcześniej ustalonymi ramowymi zasadami i warunkami wynagradzania.