08.08.2005

Stanowisko Spółki

W nawiązaniu do artykułu pt.” Czeski układ ORLENU” opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 8 sierpnia br. poświęconego umowom zawartym pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółką Agrofert Holding a.s., Zarząd PKN ORLEN przedstawia następującą informację.

Jak Spółka podawała w raporcie bieżącym z 4 czerwca 2004 r. ówczesny Zarząd PKN Orlen, zawarł w Czechach umowę zobowiązującą m.in. do dołożenia wszelkich możliwych środków prawnych, aby sprzedać na rzecz Agrofert Holding, a.s., drugiej co do wielkości grupy chemicznej w Republice Czeskiej część aktywów Unipetrolu. Umowy z Agrofertem przewidują zbycie tych składników majątku Unipetrolu, które nie są uważane za istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez PKN ORLEN, a które związane są z artykułami do produkcji rolnej, środkami ochrony roślin i produktami chemicznymi. Na podstawie tych umów Agrofert miał nabyć akcje oraz wierzytelności przysługujące w stosunku do niektórych podmiotów zależnych Unipetrolu. Umowy te określają cenę, za jaka sprzedane maja zostać te aktywa.
Niezrealizowanie tych umów naraża PKN ORLEN na znaczne sankcje odszkodowawcze.

Obecny Zarząd Koncernu pragnie podkreślić, iż szereg informacji dotyczących wspomnianej umowy objętych jest klauzulami poufności, przewidującymi znaczące sankcje odszkodowawcze za ich naruszenie. PKN ORLEN nie uzyskał niestety zgody drugiej strony na ujawnienie postanowień umowy, choć o taką zgodę wystąpiliśmy.

Obecny Zarząd PKN ORLEN, niezwłocznie po uzyskaniu możliwości dostępu do informacji na temat aktywów, których te umowy dotyczą, zlecił niezależnym ekspertom przeprowadzenie analiz wszystkich możliwych konsekwencji realizacji zapisów umów, zawartych w 2004 roku przez ówczesne władze Spółki. Ponadto, jak informowaliśmy już w maju br., transakcję zakupu Holdingu Unipetrol objęto kontrolą Biura Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN. Wnioski z tych analiz oraz kontroli są, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, przekazywane Prokuraturze, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnemu Biuru Śledczemu.

Obecny Zarząd, kierując się interesem PKN ORLEN i jego akcjonariuszy oraz mając na celu maksymalne zabezpieczenie interesów PKN Orlen i jego inwestycji w Czechach, zgodnie z wymogami polskiego i czeskiego prawa, po przeanalizowaniu wszystkich konsekwencji rzeczonych umów oraz opinii renomowanych ekspertów, przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej strategię postępowania zakładającą minimalizację negatywnych skutków realizacji wspomnianych umów dla Koncernu i jego akcjonariuszy.

Elementy tej strategii są obecnie przedmiotem rozmów z Agrofert i jako takie nie mogą być ujawnione. Zarząd PKN ORLEN jednocześnie podkreśla, że mimo sugestii zawartych w artykule, nie do szło do zawarcia żadnej umowy sprzedaży aktywów pomiędzy Unipetrolem a Agrofertem.

W dniu 24 maja 2005 r. PKN ORLEN S.A. nabył od rządu czeskiego akcje Unipetrol a.s.. W wyniku tej transakcji powstała jedna z największych grup paliwowych w regionie. Tworzy to świetne podstawy ekspansji na kolejne rynki i systematycznego zwiększania wartości PKN ORLEN dla jego akcjonariuszy. Zdaniem obecnego Zarządu PKN ORLEN fakt istnienia wspomnianych umów nie zmienia pozytywnej opinii na temat obecności na rynku czeskim. Zarząd Koncernu jest przekonany co do możliwości uzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu z tej inwestycji co zostanie przedstawione inwestorom zgodnie z planem w drugiej połowie września br.