21.01.2005

PKN ORLEN S.A. w pełni zgodny z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie corporate governance

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., na posiedzeniu 21 stycznia br., zaakceptowała oświadczenie Zarządu o przyjęciu wszystkich zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez GPW. Tym samym PKN ORLEN przyjął do stosowania wszystkie zasady zalecane przez GPW. Dokument zostanie przedstawiony najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza w całości podzieliła stanowisko Zarządu rekomendujące przyjęcie i stosowanie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez GPW.

Wśród zaakceptowanych norm, obok zasad ogólnych, przyjęto również dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych oraz Zarządów, a także zasady w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Tym samym PKN ORLEN S.A. potwierdza akceptację i deklaruje stosowanie zalecanych zasad we wszystkich wymienionych obszarach. Przyjęcie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawartych w przyjętym wcześniej przez GPW dokumencie „Zasady Dobrych Praktyk 2005”, służy nie tylko regulowaniu stosunków pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie korporacji. Stanowi również kolejny krok w kierunku dostosowania systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

- W Spółce o takiej skali działania i pozycji na rynku szczególnie ważne są takie zasady jak transparentność, równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy, etyka. Dlatego chcemy, aby Orlen był nie tylko wiodącą Spółką na warszawskim parkiecie, ale też był przykładem transparentności i rygorystycznego przestrzegania zasad corporate governance. Tego oczekują od nas nasi akcjonariusze i inwestorzy – mówi Igor Chalupec, Prezes PKN ORLEN S.A.

W Spółce będą teraz wprowadzane odpowiednie procedury i dokumenty, które zapewnią rzetelne przestrzeganie przyjętych zasad. PKN ORLEN będzie dążył do rozciągnięcia zasad Corporate Governance także na spółki Grupy Kapitałowej.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA