27.06.2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A.

Akceptacja dla propozycji Zarządu PKN ORLEN w sprawie warunkowej dywidendy, odwołanie Andrzeja Olechowskiego, a powołanie Wiesława Rozłuckiego oraz Ryszarda Sowińskiego do Rady Nadzorczej Koncernu to najważniejsze uchwały dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Akcjonariusze zatwierdzili również propozycje zmian w Statucie, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 oraz udzielili absolutorium członkom obecnego Zarządu i Rady Nadzorczej, pełniącym swoje funkcje w roku 2005.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN przyjęło propozycję Zarządu Koncernu w sprawie podziału zysku za miniony rok wysokości ponad 2,527 mld zł, uwzględniającą uwarunkowania wynikające z zakończenia lub nie, procesu nabycia akcji Mazeikiu Nafta do 31 marca 2007 roku. W przypadku niezrealizowania transakcji w tym terminie PKN ORLEN przeznaczy na dywidendę ponad 1,924 mld zł (tj. 4,5 zł /akcję), a pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (597,523 mln zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń (5 mln zł).

W przypadku sfinalizowania nabycia akcji litewskiej rafinerii w terminie do 31 marca 2007 r., podział zysku nie będzie uwzględniał dywidendy i nastąpi zgodnie ze strukturą - ponad 2,522 mld zł - kapitał zapasowy, 5 mln zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń. Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2006 roku. Zgodnie z wnioskiem Zarządu termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 4 maja 2007 r.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2005.

Walne Zgromadzenie przegłosowało udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku obecnym członkom Zarządu i wszystkim członkom Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w okresie minionego roku. Absolutorium nie udzielono byłym członkom Zarządu, p. Andrzejowi Macenowiczowi i p. Januszowi Wiśniewskiemu zajmujący swoje stanowiska w Zarządzie Koncernu do 29 czerwca 2005 r.

Część obrad Walne Zgromadzenie poświęciło głosowaniom nad proponowanymi przez Zarząd zmianami do Statutu Spółki. Najważniejsze z nich dotyczą rozszerzenia dotychczasowego zakresu działalności Spółki w obszarze wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej o poszukiwanie, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż gazu i ropy.

Akcjonariusze zaakceptowali też istotną zmianę Statutu określającą wymaganą liczbę dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, regulującą warunki, którym podlegać muszą kandydaci do tych funkcji i precyzującą zobowiązania Zarządu w sytuacji niespełnienia tych wymagań.

Zgodnie z wymaganiami regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych przedstawiono pod głosowanie coroczną aktualizację w zakresie stosowania zasad Corporate Governace. WZS przyjęło uchwałę w tej sprawie. PKN ORLEN deklaruje stosowanie wszystkich zasad, z wyjątkiem 20, dotyczącej niezależności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Wprowadzenie do stosowania tej zasady było rekomendowane przez Zarząd podczas ubiegłorocznego, czerwcowego WZS, ale nie spotkało się z aprobatą Akcjonariuszy.

Ostatni punkt obrad stanowiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Ze sprawowanej funkcji walne zgromadzenie odwołało wiceprzewodniczącego RN, Andrzeja Olechowskiego. Głosowanie Akcjonariuszy ustaliło 7 - osobowy skład RN. Na miejsce członka niezależnego ZWZ przyjęło kandydaturę p. Wiesława Rozłuckiego, desygnowanego przez akcjonariusza ING Nationale Nederlanden. Ponadto akcjonariusze zaakceptowali kandydaturę Ryszarda Sowińskiego na członka RN, zgłoszoną przez Skarb Państwa. Z woli akcjonariuszy Przewodniczącym RN został dotychczasowy członek rady p. Maciej Mataczyński. Nadal pozostaje nieobsadzona funkcja członka RN desygnowanego bezpośrednio przez Skarb Państwa.

Ryszard Sowiński
Doktor prawa. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie do dziś jest adiunktem. Wykłada prawo podatkowe i finanse przedsiębiorstw na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem paliw. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji w prasie fachowej.

Wiesław Rozłucki
Szkoła Główna Handlowa ( dawniej SGPiS ) - Wydział Handlu Zagranicznego ( 1965 - 1970 r. ), magister ekonomii; 1970 - 1973 r. studia doktoranckie w dziedzinie geografii ekonomicznej; 1979 - 1980 stypendysta British Council w London School of Economics. W latach 1973 - 1979 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1973 - 1978 asystent; 1978 - 1989 r. adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN; 1984 - 1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej. 1990 r. - Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990 - 1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. do 27 czerwca 2006 r Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1991 - 1993 doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1991 - 1994 r. członek Komisji Papierów Wartościowych. 1993 - 1995 r. członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. 1991 - 1994 członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej SA; 1990 - 1998 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo - Finansowego S.A., 2001 - 2003 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.; 2001 - 2002 r. członek Rady Nadzorczej XTrade; od 1994 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a od 2001 r. przewodniczący Rady.

Pełna treść podjętych przez ZWZ uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce - relacje inwestorskie.