15.12.2006

Największa transakcja w historii polskiej gospodarki - AB MAŽEIKU NAFTA w GRUPIE ORLEN

PKN ORLEN sfinalizował dziś transakcję zakupu strategicznego pakietu akcji litewskiej spółki AB Mažeikiu Nafta (MN). Polski Koncern nabył łącznie 84,36% udziałów od Yukos International UK B.V. (Yukos) i Rządu Litwy za kwotę 2,34 mld USD. Dokonując zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie litewskiej spółki, PKN ORLEN S.A. przejął nad nią kontrolę korporacyjną.

Największa transakcja w historii polskiej gospodarki jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii PKN ORLEN S.A. na lata 2005 - 2009, zakładającej, obok budowania własnej wartości, także wykorzystywanie pojawiających się w regionie możliwości akwizycji. Dzięki włączeniu aktywów AB Mažeikiu Nafta do Grupy ORLEN powstał największy koncern naftowy w Europie Środkowej, którego zdolności przerobu ropy wynoszą obecnie najwyższy w regionie poziom 31,7 mln ton w skali roku.

Wczoraj PKN ORLEN S.A. przekazał do wileńskiego oddziału - Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) nieodwołalne zlecenie przelewów na rzecz Yukos International UK B.V. Dziś nastąpił transfer akcji MN od Yukos International UK B.V. na rachunek PKN ORLEN S.A. oraz podpisano porozumienie pomiędzy dwoma podmiotami finalizujące transakcję.

Także w dniu dzisiejszym PKN ORLEN S.A. zamknął transakcję z rządem Litwy - nastąpiło przekazanie akcji i płatności oraz podpisanie umowy pomiędzy polskim Koncernem i litewskimi partnerami reprezentującymi stronę rządową.

Równocześnie z zamknięciem transakcji, PKN ORLEN S.A. zamierza złożyć wniosek w Komisji Papierów Wartościowych na Litwie o zatwierdzenie dokumentów związanych z obowiązkowym wezwaniem (MTO) na zakup pozostałych 5,64% akcji MN znajdujących się w obiegu publicznym. Jej zatwierdzenie przez odpowiednie organy (securities commisions) oczekiwane jest pod koniec grudnia 2006 roku, a uruchomienie procesu wykupu akcji 4 stycznia 2007 r. Proces MTO powinien zostać zamknięty 17 stycznia 2007 roku.

Rada Nadzorcza w nowym składzie powołała do Zarządu AB Mažeikiu Nafta dodatkowo Pana Igora Chalupca, Prezesa PKN ORLEN S.A. i Pana Piotra Kownackiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Audytu i Regulacji PKN ORLEN S.A. Następnie Zarząd Możejek na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie powołał Pana Igora Chalupca na stanowisko Prezesa Zarządu Możejek. Jak wcześniej informowaliśmy kompetencje Zarządu Możejek ukierunkowane są na podejmowanie decyzji strategicznych (podobną rolę ma rada nadzorcza w polskim prawodawstwie). Obecnie Zarząd Możejek liczy siedmiu członków, w tym sześciu wskazanych przez PKN ORLEN S.A. oraz jednego wskazanego przez Rząd Republiki Litewskiej.

Zgodnie z przepisami prawa litewskiego osoby zasiadające w Zarządzie spółki-matki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej spółki-córki. Mogą natomiast zasiadać w Zarządzie tej Spółki, co wynika także z innej niż w polskim prawie roli Zarządu w ładzie korporacyjnym Spółki. Większość bieżącego zarządzania operacyjnego sprawowane jest przez Dyrektora Generalnego, natomiast kompetencje Zarządu ukierunkowane są na podejmowanie decyzji strategicznych (podobnie jak rola Rady Nadzorczej w polskim prawodawstwie).

W myśl zasad przyjętych dwa lata temu i obowiązujących w Grupie PKN ORLEN, osoby oddelegowane z ramienia PKN ORLEN S.A. do Rady Nadzorczej i Zarządu AB Mažeikiu Nafta zrzekną się wszelkiego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w ich organach statutowych.

Dzięki doświadczeniom PKN ORLEN S.A. wyniesionym z przejęcia czeskiego holdingu UNIPETROL A.S., proces integracji strukturalnej rafinerii AB Mažeikiu Nafta zostanie znacznie przyspieszony. Integracja rozpocznie się wraz z zamknięciem transakcji przejęcia litewskiej rafinerii. Jest to możliwe dzięki niezwłocznemu wdrożeniu w MN segmentowej struktury zarządzania funkcjonującej w Grupie ORLEN oraz centralizacji zakupów ropy dla całej Grupy.