07.02.2006

Ład korporacyjny w PKN ORLEN - awans w rankingu

PKN ORLEN znalazł się w czołówce firm, które w największym stopniu przestrzegają zasad ładu korporacyjnego. W rankingu sporządzonym z inicjatywy Polskiego Forum Corporate Governance ORLEN otrzymał notę A, co świadczy o ogromnych zmianach jakościowych, jakie zaszły w spółce w ostatnim czasie. W styczniu 2005 ORLEN przyjął do stosowania wszystkie zasady CG. Wyróżnienie w rankingu jest wyrazem uznania ze strony analityków i inwestorów dla stopnia zaangażowania koncernu na rzecz wdrażania zasad ładu korporacyjnego.

Zmiana postrzegania spółki, zarówno przez inwestorów, jak i klientów, jest wynikiem konsekwentnych działań podjętych przez PKN ORLEN na rzecz przestrzegania zasad CG. Wprowadzenie 3 członków niezależnych do rady nadzorczej, utworzenie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, rzetelne i bieżące informowanie akcjonariuszy o działaniach spółki - to tylko niektóre z posunięć, jakie znacząco wpłynęły na zmianę wizerunku ORLENU.

W badaniu WarsawScan 2005, oceniającym jakość współpracy firm z akcjonariuszami, analitycy wytypowali ORLEN jako najlepszą spółkę w zakresie relacji inwestorskich. Wskazali również najbardziej cenionych prezesów spółek, wśród których na drugim miejscu (za Wandą Rapaczyńską, Prezesem Agora SA) znalazł się prezes PKN ORLEN, Igor Chalupec - za kreowanie strategii, rozwój firmy i komunikatywność.

Celem trzeciej edycji rankingu Corporate Governance było dostarczenie inwestorom syntetycznej informacji na temat jakości nadzoru korporacyjnego w 55 firmach objętych badaniem. Analiza sytuacji w spółkach miała dwojaki charakter. Z jednej strony oceniano zapisy dotyczące m.in. praktyki działania rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, audytu, czy polityki informacyjnej firmy. Z drugiej, zespół ekspertów badał, jak w praktyce wygląda realizowanie zasad w poszczególnych firmach. Łączne wyniki rankingu były dla polskich firm optymistyczne: wykazały wzrost notowań 15 spółek, a spadek 7.

Fakt, że ORLEN znalazł się w grupie 13 najlepszych spółek, które kierują się zasadami ładu korporacyjnego, jest dla koncernu potwierdzeniem skuteczności jego działań. Tym bardziej, że według zgodnej opinii analityków, firmy postępujące zgodne z wytycznymi CG, mogą liczyć na wzrost wartości swoich akcji - z analiz wynika, że wysokość premii za wysoki standard ładu korporacyjnego wynosi w Polsce aż 23%. Obecnie celem PKN ORLEN w dziedzinie CG jest zwiększenie przejrzystości i skuteczności działań firmy oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku koncernu, a co za tym idzie - zyskanie pełnego zaufania akcjonariuszy, pracowników i klientów.