28.02.2006

Rekordowe wyniki PKN ORLEN za 2005 rok

W IV kw. zysk netto wyniósł 340 mln zł, a EBITDA 1.027 mln zł. Na wynik IV kwartału m.in. wpływ miało zawiązanie jednorazowych rezerw na ryzyko gospodarcze, restrukturyzacja i odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 282 mln zł. Z pominięciem tych jednorazowych odpisów EBITDA wyniósłby ok. 1,3 mld zł, czyli na poziomie powyżej średniej dla 3 kwartałów ubiegłego roku. Cztery kwartały 2005 roku (po eliminacji jednorazowego efektu nadwyżki wartości godziwej – negative goodwill - nabytych aktywów netto Unipetrolu nad ceną nabycia w wysokości 2 006 mln zł), przyniosły PKN ORLEN skonsolidowany zysk netto wysokości 2 718 mln zł to jest prawie o 6 % więcej niż w roku 2004. Wraz z wartością godziwą zysk netto wyniósł 4 724 mln zł. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł bez efektu negative goodwill 13,5 %, a poziom zysku EBITDA 4 791 mln zł. Koszty stałe w Koncernie (wyłączając Unipetrol) spadły o 3,8%, natomiast koszty zatrudnienia o 5% (przy spadku zatrudnienia o 5,7%). Razem realizacja Kompleksowego Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych na koniec 2005 roku przyniosła 882 mln zł powtarzalnych oszczędności - to jest 110 proc. zakładanego celu na lata 2003-2005.

Najważniejszymi czynnikami makroekonomicznymi kształtującym warunki gospodarcze dla branży naftowej w 2005 roku były: wzrost cen ropy do poziomu 54,48 $/b, o 42 proc. w stosunku do 2004 roku, spadek marży rafineryjnej o 9 proc. (rok/rok) do poziomu 5,12 $/b oraz wzrost o 2 % (rok/rok)dyferencjału Brent/URAL - do 4,2$/b.

W minionym roku PKN ORLEN wypracował przychody o 39% wyższe niż w 2004 roku osiągając poziom 42 804 mln zł. Na ten wynik istotny wpływ miała konsolidacja Unipetrolu, zwiększona sprzedaż oraz rosnące ceny produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Głównym obszarem przychodów Koncernu w 2005 roku był segment rafineryjny – 21 421 mln zł. Dobry wynik uzyskano również w zakresie detalu, który zanotował wzrost przychodów o 19% w stosunku do roku poprzedniego - wyłączając efekt konsolidacji Unipetrolu wzrost przychodów w tym segmencie wyniósł 15%. Dynamika wzrostu przychodów dla obszaru petrochemii (bez Unipetrolu) wyniosła 10%.

Zysk operacyjny Koncernu za cztery kwartały 2005 roku wyniósł 5 060 mln zł, a po eliminacji efektu negative goodwill 3 054 mln zł, co w zestawieniu rok do roku daje wynik o 384 mln zł wyższy niż w roku 2004.

W segmencie rafineryjnym zysk operacyjny za 4 kwartały ubiegłego roku wyniósł 2 874 mln zł ( w tym Unipetrol 158 mln zł) czyli o 27,7% w stosunku do rezultatu roku 2004. Segment ten charakteryzował się najwyższą dynamiką wzrostu, będącego efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży. W segmencie rafineryjnym odnotowano 21%-owy wzrost sprzedaży produktów rafineryjnych (wolumen roczny wyniósł 11 0 61 tys. ton). W zestawieniu rezultatów 2004/2005 sprzedaż oleju napędowego zwiększyła się o 35%, benzyn o 28%, a paliwa JET o 25%.

W roku 2005 w obszarze rafineryjnym zrealizowano szereg inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, w tym rozruch Ekstrakcji Aromatów po modernizacji oraz budowę instalacji Odsiarczania Benzyny Krakingowej. Dzięki modernizacji Ekstrakcji Aromatów możliwe będzie optymalne wykorzystanie potencjału produkcji związków aromatycznych, takich jak: benzen, toluen czy ksyleny. Odsiarczanie Benzyny Krakingowej to z kolei niezbędny warunek, by produkować tzw. benzyny bezsiarkowe, czyli o zawartości siarki poniżej 10 ppm, a takie będą wymagane w Unii Europejskiej od 2009 roku.

Zauważalna jest zdecydowana poprawa wyniku w segmencie detalu osiągnięta poprzez działania proefektywnościowe. Przyniosły one wzrost efektywności sprzedaży produktów paliwowych i pozapaliwowych. Na lepszy wynik wpłynął także zrealizowany program redukcji kosztów operacyjnych. W minionym roku efekty przyniósł wdrożony plan restrukturyzacji i rozwoju sieci detalicznej w Polsce. Wdrożono program zarządzania kanałami sprzedaży. Ponadto scentralizowano i usprawniono funkcje wsparcia, takie jak finanse, administracja, czy inwestycje. W ramach realizacji programu inwestycyjnego zmodernizowane zostały 64 stacje, oraz wybudowano 40 nowych obiektów. Wprowadzono także dwie nowe marki stacji: w ramach oferty premium – stacje ORLEN, a na nich paliwa VERVA oraz w ramach oferty ekonomicznej – stacje BLISKA. W rezultacie podjętych działań naprawczych spadek udziałów PKN ORLEN w rynku detalicznym ustabilizował się na poziomie 27 %. Zysk operacyjny segmentu wzrósł do 105 mln zł (konsolidacja Unipetrolu-15 mln zł) ze straty, która w 2004 r. sięgnęła 6 mln zł.

W segmencie petrochemicznym w 2005 roku wypracowano zysk operacyjny na poziomie 895 mln (w tym efekt konsolidacji Unipetrol-105 mln zł). W 2004 roku zysk na działalności petrochemicznej wyniósł 881 mln zł. Jest to efekt wzrostu wolumenu sprzedaży ( w stosunku do 2004 r) o ok. 28%, mimo znacznego obciążenia wyniku rezultatami postoju modernizacyjnego Wytwórni Olefin II w Płocku. Jednocześnie, dzięki realizacji tego projektu – jednego z najbardziej złożonych technologicznie zadań inwestycyjnych ostatnich lat, Koncern podwoił swoją zdolność produkcji etylenu oraz potroił zdolność produkcji propylenu. Pełne wykorzystanie tych mocy produkcyjnych nastąpi w 2006 roku.

W minionym roku zakończyła się realizacja trzyletniego Kompleksowego Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych (KPRKO). Efekty programu przekroczyły planowany cel 800 mln zł o ponad 10%, osiągając poziom 882 mln zł. W 4 kwartale 2005 roku efekty realizacji KPRKO wyniosły 227 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami redukcja kosztów będzie kontynuowana poprzez program OPTIMA.

Perspektywy
W roku 2006 PKN ORLEN planuje kontynuację działań przewidzianych w Strategii Budowy Własnej Wartości Koncernu. W zakresie poprawy efektywności i inwestycji działania te obejmą dalsze wdrażanie zarządzania segmentowego, które zakłada budowę 6 segmentów biznesowych w całej Grupie Kapitałowej: Rafineria, Oleje, Hurt, Detal, Petrochemia, Chemia.
Kolejne działania proefektywnościowe to kontynuacja Programu Partnerstwo z Unipetrol a.s. i przygotowanie czeskiego koncernu do wdrożenia zasad zarządzania segmentowego, kontynuacja programu redukcji kosztów OPTIMA oraz intensywna restrukturyzacja ORLEN Deutschland. W zakresie inwestycji produkcyjnych przewidziana jest realizacja projektów: budowy kompleksu aromatów, instalacji HON VII oraz kontynuacja budowy hydroodsiarczania benzyny krakingowej. Koncern planuje również wdrażanie kolejnych etapów planu rozwoju sprzedaży detalicznej oraz projektu uszczelniania obiegu paliwa.

Dla umocnienia swojej pozycji na rynkach macierzystych oraz ekspansji na nowe rynki PKN ORLEN zamierza prowadzić dalszą restrukturyzację Grupy Kapitałowej. W pierwszym kwartale 2006 r. sfinalizowane zostaną prace nad strategią biopaliw. Plany przewidują także wdrożenie planu operacyjnego działalności wydobywczej. Koncern chce pozostać aktywnym uczestnikiem rynku fuzji i przejęć w segmencie rafineryjno-paliwowym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Założenia inwestycyjne na 2006 rok przewidują wydatki na poziomie 2,7 mld zł. W podziale na segmenty struktura inwestycji ukształtuje się następująco: Rafineria – 1 152 mln zł ( w tym Unipetrol-194 mln), Detal- 475 mln zł (w tym Unipetrol - 25 mln zł), Petrochemia - 780 mln zł (w tym Unipetrol- 411 mln zł), Chemia- 215 mln zł (w tym Unipetrol- 69 mln zł). Pozostałe zadania będą wymagały nakładów wysokości 74 mln zł.

Prognozy makroekonomiczne na 2006 rok zakładają wzrost marży rafineryjnej (do 5,33 $/b) przy spadających cenach ropy (do 53,0 $/b ) oraz dyferencjału URAL/Brent (3,5 $/b). Według prognoz złotówka będzie się umacniała zarówno względem USD, jak i EUR. Oceny potencjalnych zmian rynku w stosunku do roku 2005, wskazują na nieznaczne przyspieszenie wzrostu rynku detalicznego (z 2,1% do 2,4%). prognozowane jest spowolnienie wzrostu konsumpcji paliw płynnych w kraju (z 1,3% do 1,1%) przy założeniu spadku zapotrzebowania na benzyny i wzrostu konsumpcji oleju napędowego.

Założenia finansowe na rok 2006
• EBITDA > 15 proc. w warunkach porównywalnych1
• Koszty stałe - poniżej poziomu z 2005 r. 2
• CAPEX – ok. 2,7 mld zł