13.11.2007

PKN ORLEN - WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2007 r.

Znaczny wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej paliw, dobre wyniki sektora petrochemicznego i chemicznego przy niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej to główne czynniki, które ukształtowały skonsolidowane wyniki finansowe Grupy PKN ORLEN w III kwartale 2007 roku.

W minionym kwartale bieżącego roku branża rafineryjna funkcjonowała w wyjątkowo niesprzyjających warunkach makroekonomicznych. Modelowa marża rafineryjna spadła o ponad 11%, a dyferencjał URAL/BRENT aż o 24%. Czynniki te obciążyły wynik operacyjny Grupy w wymiarze odpowiednio o 45 mln zł i 101 mln zł.

Grupa PKN ORLEN osiągnęła w III kwartale 2007 roku przychody na poziomie 17 265 mln PLN, o 16% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Fakt ten związany jest głównie z konsolidacją Mažeikiu Nafta i wzrostem o 14% całkowitej sprzedaży produktów.

Wyłączając wpływ zdarzeń jednorazowych jak przestoje w Mažeikiu Nafta i Unipetrolu zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w Grupie wyniósł 1 625 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskazuje na nieznaczny 3,3% spadek.

Niesprzyjające warunki makroekonomiczne - spadek marży rafineryjnej, umocnienie się złotego oraz postoje remontowe i modernizacyjne ukształtowały zysk operacyjny na poziomie 834 mln zł, o 27% niższym niż w III kwartale roku ubiegłego.

Skonsolidowany wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 562 mln zł. Jego poziom, znacznie niższy niż w roku poprzednim, jest głównie efektem odpisu księgowego, który wpłynął na wynik skonsolidowany netto w wymiarze 213 mln zł. Zabieg ten związany jest z przeszacowaniem do poziomu godziwego wartości udziałów w spółkach Unipetrolu ( Synthesia, Agromohemie), które na mocy zawartego niedawno porozumienia mają zostać sprzedane czeskiej spółce Deza.

W III kwartale 2007 roku wzrost wyniku operacyjnego o 5% odnotował segment detaliczny, wypracowując 161 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2006 roku sprzedaż detaliczna istotnie zwiększyła swoje wolumeny - na rynku polskim o 15%, czeskim o 10% i niemieckim o 4%. Segment wypracował również 45 mln zł oszczędności w ramach programu OPTIMA.

Przychody segmentu rafineryjnego (produkcja i hurt) w III kwartale 2007 roku wzrosły o 22,3% co spowodowane było zwiększeniem sprzedaży hurtowej głównych produktów – benzyn o 562 tys. ton i oleju napędowego o 1 053 tys. ton. Zysk operacyjny segmentu spadł w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku o 49%. Kluczową rolę w kształtowaniu tego wyniku odegrały czynniki zewnętrzne – wspomniany już spadek dyferencjału URAL/BRENT i cracków (łącznie 267 mln zł) oraz przestojów remontowych na Litwie i w Czechach (koszty operacyjne i utrata marży - ok. 187 mln). Część rafineryjna Mažeikiu Nafta osiągnęła w tym okresie zysk operacyjny na poziomie skonsolidowanym Koncernu - 35 mln zł, co jest konsekwencją wprowadzenia dalszych usprawnień technicznych w zastępczej instalacji Destylacji Próżniowej i Instalacji Visbreakingu oraz zwiększenia przerobu ropy naftowej. Realizacja Programu OPTIMA przyniosła w segmencie rafineryjnym 61 mln zł.

Segment petrochemiczny zanotował wzrost wyniku operacyjnego (o 33%) do poziomu 294 mln PLNw porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo zmniejszenia całkowitej sprzedaży petrochemikaliów o 8%. Sukces segmentu wsparł wysoki wolumenem sprzedaży poliolefin Basell Orlen Polyolefins oraz optymalizacja marży w czeskich spółkach Grupy. W tym czasie realizacja Programu OPTIMA w obszarze petrochemii przyniosła 2 mln PLN oszczędności.

Popyt na nawozy sztuczne oraz koniunktura na granulaty PCW pozwoliły utrzymać zysk operacyjny segmentu chemicznego na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

W III kwartale 2007 roku wyniósł on 56 mln zł, a w porównywalnym III kwartale 2006 – 57 mln zł. Dzięki Programowi OPTIMA w tym segmencie uzyskano oszczędności w wysokości 8 mln PLN.

Realizacja strategii

• Odbudowa zdolności produkcyjnych Mažeikiu Nafta postępuje zgodnie z planem. W ostatnich dniach zakończył się, rozpoczęty pod koniec września, planowy przestój remontowy. Do końca roku zakładane jest uruchomienie nowej, odbudowanej kolumny próżniowej.

• UNIPETROL - po 3 kwartałach 2007 odnotowano niemal 100% realizację programu Partnership, planowanego na 2008 rok - z zakładanego wzrostu EBITDA o 138 mln euro zrealizowano 135 mln euro, czyli 97% planu. Zgodnie z harmonogramem postępuje rebranding w sieci Benzina – nową wizualizację i standard zyskało 129 stacji ze 170 planowanych na ten rok.

• Niezwykle istotnym i pozytywnym wydarzeniem było zawarcie porozumienia pomiędzy Unipetrol i DEZA w kwestii sprzedaży spółek z pozapodstawowej działalności Agrobohemie i Synthesia. W jego wyniku DEZA wycofała z sądu wszelkie roszczenia wobec Unipetrol. To bardzo dobra wiadomość, oznaczająca zamykanie przez Zarząd „otwartych pozycji” z historii.