13.06.2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Decyzją dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN SA ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali: Raimondo Eggink oraz Ryszard Stefański. Powołani zostali natomiast nowi Członkowie – Angelina Sarota oraz Jarosław Rocławski.

Wnioski o odwołanie dwóch Członków Rady, Raimondo Egginka oraz Ryszarda Stefańskiego, złożył Skarb Państwa. Akcjonariusze zaakceptowali wnioski większością (ponad 128,5 mln), z oddanych ponad 183,5 mln, głosów. Ilość członków RN wolą zgromadzenia została utrzymana na poziomie 9 osób.

W celu uzupełnienia składu RN zostały zgłoszone trzy kandydatury – fundusz Commercial Union wnioskował o ponowne powołanie Rajmondo Egginka, a Skarb Państwa przedstawił pozostałych kandydatów - Angelinę Sarota oraz Jarosława Rocławskiego. W wyniku kolejnych głosowań Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali kandydaci rekomendowani przez Skarb Państwa.

p. Angelina Sarota

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest urzędnikiem służby cywilnej. W latach 2001 – 2003 pracowała w Departamencie Zastępstwa Procesowego oraz w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w 2003 roku była radcą ministra w Biurze Ministra, w latach 2003 – 2005 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki, w 2005 roku p.o. Dyrektora Prawnego. Od listopada 2005 roku jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Złożyła egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Była Członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKS Zawiercie S.A.

p. Jarosław Stanisław Rocławski

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i państwowej, w latach 1995 - 1998 pracował w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Od 1998 do 1999 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej jako radca ministra zajmujący się problematyką związaną z działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 1999 - 2001 był doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji, a od 2001 do 2006 roku pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Sopotu ds. ochrony informacji niejawnych. W 2006 roku rozpoczął ponownie pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisku dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych. Jest również członkiem resortowej komisji ds. orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa - krajowe, NATO i UE. W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pełna treść podjętych przez ZWZ uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce – relacje inwestorskie.