18.07.2008

Oświadczenie

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko PKN ORLEN oraz dwóm firmom prowadzącym dla Koncernu franczyzowe stacje paliw w Krasnymstawie i Lechowie, PKN ORLEN oświadcza, iż mając świadomość zapisów prawa antymonopolowego, nie narzuca niezależnym przedsiębiorstwom, do jakich należą firmy prowadzące dla Koncernu stacje franczyzowe, cen odsprzedaży paliw płynnych.

Umowy zawarte z tymi przedsiębiorstwami zawierają zapis, iż cenę detaliczną sprzedaży ustala franczyzobiorca.

Obecnie toczą się prace analityczne, aby Spółka mogła , zgodnie z przysługującym jej prawem, ustosunkować się ciągu 14 dni do zarzutów sformułowanych przez UOKiK.

Biuro Prasowe