28.03.2008

Komunikat

W dniu dzisiejszym PKN ORLEN otrzymał wyrok Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu, rozstrzygającego skargę Vodafone dotyczącą umowy z marca 2006 roku pomiędzy polskimi akcjonariuszami Polkomtela a TDC. W myśl wyroku umowa ta jest ważna i może zostać wykonana. Wyrok jednocześnie przyznaje Vodafone prawo do otrzymania ponownego zawiadomienia o zmianie kontroli nad TDC, co otwiera Vodafone drogę do nabycia przysługującego temu podmiotowi pakietu akcji Polkomtela. Aktualnie PKN ORLEN oczekuje na pełne uzasadnienie wyroku Trybunału. Jego dokładna analiza pozwoli na ustalenie dalszych kroków postępowania w tej sprawie.

Biuro Prasowe