02.07.2009

Sąd Arbitrażowy wydał decyzię w sprawie PKN ORLEN-AGROFERT

W wyniku rozpatrzenia trzech pozwów czeskiej spółki Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A., Sąd Arbitrażowy w Pradze zobowiązał PKN ORLEN S.A. do zapłaty kary umownej na rzecz pozywającego w wysokości ponad 77,2 mln EUR, wobec żądanej wstępnie w tych sprawach sumy około 170 mln EUR. Rozpatrując trzy pozwy, Sąd Arbitrażowy w dwóch przypadkach, zgodnie z oczekiwaniem polskiego Koncernu, oddalił żądania Agrofert Holding a.s.

W dniu 30 czerwca 2009 roku PKN ORLEN otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze zawiadomienie o zakończeniu trzech spraw, jakie toczyły się pomiędzy PKN ORLEN S.A., jako pozwanym, a Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze, jako pozywającym.

W wyniku rozpatrzenia pierwszej sprawy wniesionej przez Agrofert w styczniu 2006 roku, PKN ORLEN został zobowiązany do zapłaty Agrofertowi - do 3 lipca 2009 roku - kary umownej w wysokości 77,2 mln EUR wraz z odsetkami w wysokości ok. 28 mln EUR oraz kosztami postępowania. Zasądzona na rzecz Agrofert Holding a.s. kwota jest na poziomie rezerwy stworzonej na ten cel przez PKN ORLEN i nie będzie miała materialnego wpływu na raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN S.A. za drugi kwartał 2009 roku.

Roszczenia Agrofert Holding a.s. w sprawie z drugiego pozwu o zapłatę kary umownej w wysokości 77, 2 mln EUR zostały oddalone w całości, a sąd arbitrażowy zobowiązał każdą ze stron do pokrycia swoich kosztów postępowania.

Za bezzasadny Sąd Arbitrażowy uznał również trzeci pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. w lipcu 2006 r. Dotyczył on żądania zapłaty kary umownej w wysokości 409 mln CZK, czyli około 15,8 mln EUR. Do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN zobowiązany został Agrofert Holding a.s.

Trwa nadal postępowanie w sprawie czwartego z pozwów spółki Agrofert Holding a.s., o którym PKN ORLEN został zawiadomiony 13 grudnia 2006 roku.

Mimo osiągniętej przewagi w postępowaniach i uznania większości racji PKN ORLEN, Koncern nie jest w pełni usatysfakcjonowany ostatecznym wyrokiem Sądu Arbitrażowego w pierwszej sprawie. Zdaniem Spółki, do podjęcia decyzji o wypowiedzeniu niekorzystnych umów zawartych z Agrofert Holding a.s. w 2003 i 2004 roku, zobowiązywała Spółkę nadrzędna konieczność ochrony interesów Akcjonariuszy zarówno Unipetrolu, jak i PKN ORLEN.

Przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych głębokie analizy dokumentacji oraz wpływu realizacji wspomnianych umów na funkcjonowanie Grupy ORLEN, wskazały, że zbycie aktywów na podstawie warunków wynikających z umów byłoby zdecydowanie niekorzystne, a potencjalne kary związane z wypowiedzeniem kontraktów byłyby mniejsze niż straty poniesione w wyniku sprzedaży spornych aktywów po tak nierynkowych cenach.