29.06.2011

Zgromadzenie związków zawodowych

Podczas odbywającego się dzisiaj Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego (jeden z jedenastu działających w PKN ORLEN związków zawodowych) organizuje w Płocku pikietę pod budynkiem, w którym odbywać się będą obrady Akcjonariuszy. Będzie to trzecia pikieta organizowana przez ten związek w sprawie podwyżek - pomimo porozumienia w sprawie podwyższenia wynagrodzeń, jakie na początku marca podpisało z pracodawcą dziewięć innych organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w swoich działaniach liderzy Międzyzakładowego Związku Zawodowego PRC często posługują się nierzetelnymi i niepełnymi informacjami na temat sytuacji w PKN ORLEN informujemy, iż średnie wynagrodzenie w PKN ORLEN wynosi ponad 8 tysięcy złotych. Jednocześnie, najniższa całkowita płaca w Koncernie w 2010 wyniosła 2605 zł, a na około 4,5 tysiąca pracowników jedynie 14 osób otrzymało wynagrodzenie poniżej 3 tys. złotych (dotyczy pracowników zatrudnionych przez cały rok 2010 r., z absencją chorobową nie przekraczającą 30 dni). Nie znajduje również potwierdzenia w faktach propagowana przez liderów MZZ PRC informacja o niskich zarobkach w części produkcyjnej Spółki, bowiem średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych na stanowiskach operatorskich w produkcji wynosi około 5,9 tys. złotych.

Za niedopuszczalne należy także uznać rozpowszechnianie przez inicjatorów sporu zbiorowego nieprawdziwej informacji o rzekomym braku dialogu społecznego w Spółce. Zarząd PKN ORLEN zawsze był i jest otwarty na dialog społeczny, który uwzględnia racje wszystkich stron i warunki makroekonomiczne, w których funkcjonuje Koncern. Należy pamiętać, że żadna firma, a w szczególności działająca w branży surowcowej, której wyniki zależą od zewnętrznych, nieprzewidywalnych czynników, nie może planować swojego budżetu wyłącznie w oparciu o krótkoterminową koniunkturę. W ubiegłym roku, dzięki podjętym w PKN ORLEN działaniom optymalizacyjnym, Koncern osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie 2,5 mld złotych. Wypracowane zyski Spółka zamierza przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz realizację celów strategicznych - budowy nowoczesnego koncernu multienergetycznego. Stale podejmowane są również starania, aby pojawiające się ewentualne nadwyżki służyły poprawie warunków socjalnych, poprzez:

  • realizację zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
  • cykliczne podwyżki wynagrodzeń,
  • rozszerzanie zakresu opieki medycznej,
  • wspieranie rozwoju pracowników poprzez dostęp do licznych programów szkoleniowych.

Należy jednak pamiętać o wyzwaniach jakie Spółka ma przed sobą, o zagrożeniach wynikających między innymi ze zmiennych cen surowców i niestabilnej sytuacji na rynkach walutowych, a przede wszystkim o konieczności inwestowania w dalszy rozwój Spółki.

Obowiązujące w PKN ORLEN regulacje (wypracowane w trakcie kilkuletnich negocjacji ze związkami zawodowymi) oznaczają, że Zarząd jest zobowiązany do wydania zarządzenia o wskaźniku wzrostu płac do 10 marca każdego roku, ze zgodą związków zawodowych lub bez takiej zgody. W efekcie spotkania "ostatniej szansy", do którego doszło 7 marca br. podpisane zostało porozumienie płacowe z dziewięcioma związkami zawodowymi, na mocy którego pensje w PKN ORLEN rosną w tym roku o 325 złotych na każdego pracownika. Porozumienie płacowe zakłada dodatkowo wypłatę nagród w wysokości 2,4 tys. złotych, co łącznie daje wzrost przychodów na pracownika w ciągu roku średnio o ponad 5 tys. złotych. Dwa związki uznały, że to zbyt mało, w związku z czym w ramach procedury sporu zbiorowego został wskazany mediator. Ze względu na wątpliwości prawne dotyczące formalnego wyznaczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mediatora, a w konsekwencji legalności sporu zbiorowego, które podzielił również prawnik wspierający MZZPRC, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane zostało pismo zawierające wszystkie zastrzeżenia. W odpowiedzi MPiPS zwróciło się do Spółki o przesłanie szczegółowej dokumentacji, w tym w szczególności treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które zostały niezwłocznie przekazane. Obecnie MPiPS analizuje te dokumenty.

W związku z powyższym, Pracodawca oraz strona związkowa znajdują się w sporze zbiorowym przed mediacjami, co oznacza, że wszystkie formy dialogu nie zostały jeszcze wyczerpane. Istnieje kilka obszarów, w których Zarząd PKN ORLEN proponuje szukać porozumienia. Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych zaproponowano rozmowy w sprawie korzystniejszych warunków wprowadzenia w PKN ORLEN Pracowniczego Programu Emerytalnego, które byłoby dodatkowym świadczeniem dla wszystkich pracowników. Samo wdrożenie takiego Programu jest wspólnym zobowiązaniem stron tj. Pracodawcy i związków zawodowych, zapisanym w układzie zbiorowym pracy, natomiast szczegóły wdrożenia, w tym wysokość świadczeń są elementem, który strony muszą wspólnie uzgodnić. Obecnie wbrew zapisom układu zbiorowego MZZPRC przerzuca odpowiedzialność za wdrożenie tego Programu wyłącznie na stronę Pracodawcy.

Dzisiejszą pikietę, zaplanowaną w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem mediacji, należy uznać za nieuprawnioną formą nacisku, która nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia.