01.04.2011

PKN ORLEN zamierza sprzedać trzecią transzę zapasów

PKN ORLEN przygotowuje kolejną transakcję sprzedaży zapasów obowiązkowych. Rozmowy z potencjalnym kontraktorem są zaawansowane i Spółka chciałaby je sfinalizować jeszcze w II kwartale tego roku. Będzie to trzecia tego typu transakcja Koncernu od marca 2010 r.

Wczoraj wygasła podpisana na rok umowa z firmą Lambourn, w ramach której PKN ORLEN zlecił utrzymywanie 13 proc. obowiązkowych rezerw ropy podmiotowi zewnętrznemu. Zgodnie z zapisami umowy wczoraj Koncern odkupił od spółki Lambourn zapasy i przejmuje prawo ich własności.

Efekty finansowe wdrożonego w ubiegłym roku, nowatorskiego na polskim rynku, rozwiązania w zakresie zmiany formuły utrzymywania obowiązkowych zasobów ropy naftowej potwierdziły skuteczność jego zastosowania. Okresowa sprzedaż zapasów odciążyła bilans Koncernu i w efekcie pozwoliła zmniejszyć zadłużenie o ponad 800 mln PLN. Tak znaczące obniżenie zadłużenia poprawiło płynność firmy i przyczyniło się do utrzymania wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Zawarte w umowie sprzedaży z marca ubiegłego roku zabezpieczenia pozwoliły Koncernowi, mimo dużego wzrostu notowań ropy, odkupić surowiec od firmy, które je przechowywała 30% taniej niż wynosi obecny poziom cen ropy na giełdach. Wartość transakcji wynosi około 1188 mln PLN, ale rozliczenie transakcji zabezpieczającej pomniejszy tę sumę o około 341 mln PLN. W efekcie w pozycji „zapasy” za drugi kwartał 2011 roku zostanie ujęta wartość około 847 mln PLN. Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Lambourn ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów, co istotnie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych przez Koncern.

Kolejna transakcja jest na zaawansowanym etapie prac. „Proces przygotowawczy do zmiany sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy był wyzwaniem prawnym i logistycznym, które w efekcie dało bardzo dobre rezultaty finansowe. Odciążyliśmy bilans i osiągnęliśmy zakładany w strategii firmy poziom dźwigni finansowej. Wypracowane mechanizmy zastosowaliśmy ponownie w grudniu ubiegłego roku. Obecnie pracujemy nad kolejną transakcją, którą chcielibyśmy sfinalizować jeszcze w II kwartale - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych.

Druga z umów podpisanych przez PKN ORLEN została zawarta 23 grudnia 2010 roku i dotyczyła sprzedaży prawie 0,5 mln ton ropy REBCO na rzecz Royal Bank of Scotland N.V. W ramach tej transakcji ORLEN uwolnił część kapitału zaangażowanego w rezerwy strategiczne w kwocie  910 mln PLN. Bank realizuje zobowiązania wynikające z Umowy poprzez podmiot  zależny - RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o. - właściciela spółki specjalnego przeznaczenia Maury sp. z o.o., która wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową. Sprzedaż obu transz zapasów obowiązkowych w 2010 roku zmniejszyła kapitał pracujący o 1,7 mld PLN.