29.04.2011

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2011 r.

Pomimo realizacji intensywnego programu postojów remontowych oraz trudnego otoczenia makroekonomicznego w I kwartale 2011 r. PKN ORLEN zwiększył łączne wolumeny sprzedaży oraz poprawił wskaźniki produkcyjne.

Główny wpływ na poprawę wyników Grupy ORLEN miały rosnące wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, a także poprawa marż na produktach petrochemicznych. Na wynik dodatnio wpłynął także wzrost wyceny zapasów związany ze zwyżką cen ropy. W rezultacie, w opisywanym okresie zysk operacyjny Koncernu wzrósł do 1,3 mld PLN i był o 0,9 mld PLN większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy ORLEN wg LIFO wyniósł w I kwartale 2011 r. 450 mln PLN.

W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami ropy naftowej na rynkach światowych, Spółka prowadziła działania zmierzające do minimalizacji niekorzystnych skutków tej sytuacji i przeciwdziałania wystąpienia bariery popytowej po stronie klientów. Działania te przyniosły pożądany efekt, bowiem w pierwszych trzech miesiącach roku odnotowano łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 0,5 mln ton w stosunku do I kwartału roku poprzedniego. W tym samym czasie przerób ropy naftowej wzrósł o 3% - do 6,4 mln ton.

Presja rynku na poziom marż paliwowych w detalu sprawiła, że EBIT na sprzedaży detalicznej był o 30 mln PLN niższy aniżeli rok wcześniej. Wprawdzie niższe marże detaliczne w Polsce i Czechach zostały częściowo skompensowane wzrostem wolumenu sprzedaży o 4% (r/r) osiągniętym na rynku polskim, niemieckim i czeskim, jednak łącznie EBIT na sprzedaży detalicznej zmalał w I kwartale 2011 r. o 49 mln PLN (r/r) i osiągnął poziom 26 mln PLN.  

- To był wyjątkowo trudny kwartał pod względem dopasowywania cen naszych produktów do otoczenia makro z jednej strony i do oczekiwań klientów z drugiej. Zanotowany przez nas wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej dowodzi, że przyjęliśmy właściwą strategię - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Mimo niestabilnego i trudnego otoczenia makroekonomicznego nasze wyniki ulegają konsekwentnej poprawie. Jest to efekt działań optymalizacyjnych, które podejmowaliśmy w czasach kryzysu, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu oraz kontynuowania procesów inwestycyjnych, które realizowaliśmy pomimo spowolnienia gospodarczego dodał Prezes Krawiec.

Wzrosty w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym

W celu minimalizacji efektów postojów instalacji konwersyjnych w 1 kwartale 2011 roku PKN ORLEN zwiększył udział rop o niskiej zawartości siarki w całkowitym przerobie ropy oraz w zapasie operacyjnym. W efekcie, zmniejszony został poziom zapasów operacyjnych ropy REBCO, według wyceny metodą LIFO zakupionej w poprzednich latach przy niższych cenach surowca, co miało pozytywny wpływ na wyniki operacyjne okresu. Ta rotacja zapasów wpłynęła na wyniki I kwartału według LIFO w kwocie około 300 mln PLN. Łączny wpływ pozostałych czynników, w tym niższych o 30 mln PLN (r/r) kosztów amortyzacji, wyniósł 46 mln PLN (r/r). Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Grupy ORLEN wyniósł w I kwartale 2011 r. ponad 1 mld PLN.

W I kwartale 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie nakładów inwestycyjnych („CAPEX”) w segmencie rafineryjnym o 14 mln PLN (r/r), do poziomu 146 mln PLN. Do największych zadań inwestycyjnych należały: budowa nowego kotła K8 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku, budowa instalacji Claus II wraz z infrastrukturą, modernizacja i intensyfikacja instalacji Alkilacji HF, zakończenie rozruchu technologicznego instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII wraz z infrastrukturą, wymiana elementów wysokociśnieniowych na instalacji Hydrokrakingu w PKN ORLEN SA, a także wymiana części reaktora na instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego w ORLEN Lietuva.

Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniósł 385 mln PLN i był o 280 mln PLN wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dobry wynik tego segmentu związany jest przede wszystkim ze wzrostem marż na produktach petrochemicznych oraz wzrostem wolumenów sprzedaży olefin, poliolefin oraz tworzyw sztucznych, przy utrzymaniu stosunkowo stabilnego poziomu sprzedaży nawozów.

Nakłady inwestycyjne („CAPEX”) segmentu petrochemii w ciągu pierwszych trzech miesięcy wniosły 135 mln PLN. Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w tym okresie należała, poza kompleksem PX/PTA, budowa instalacji tlenowni w Anwilu i doprowadzenia mediów z tej Spółki do Wytwórni PTA. 

Utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia

Zadłużenie netto Grupy ORLEN na 31 marca 2011 r. wyniosło 8,5 mld PLN i było o 1,8 mld PLN niższe w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego. Zredukowano poziom dźwigni finansowej z 47% do 33% (r/r). Kowenanty zawarte w umowach kredytowych (dług netto/EBITDA) zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie 1,3. Tym samym zrealizowano założenia przyjęte w długoterminowej strategii rozwoju Koncernu.

- Bardzo dobrą informacją dla naszych inwestorów jest to, że oprócz poprawy naszych wyników jednocześnie udało nam się konsekwentnie redukować zadłużenie Spółki. Dzięki temu firma może jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki operacyjne – stwierdził Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. finansowych.

UNIPETROL oraz ORLEN Lietuva na plusie

W Grupie Unipetrol wynik operacyjny był wyższy o 33 mln PLN (r/r) i wyniósł 87 mln PLN. Wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawa marż petrochemicznych wpłynęły na zwiększenie wyniku segmentu petrochemicznego o 61 mln PLN (r/r).
Natomiast niższy o  26 mln PLN (r/r) był wynik segmentu rafineryjnego. Jest to efekt ujemnego wpływu czynników makroekonomicznych, częściowo skompensowany dodatnią wyceną zapasów na skutek rosnących cen ropy naftowej w kwocie 17 mln PLN (r/r). W Grupie Unipetrol zanotowano także dalszy wzrost sprzedaży wysokomarżowych paliw Verva o 39 % w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Niższe o 3 mln PLN (r/r) były koszty funkcji korporacyjnych, które wynikają przede wszystkim z kontynuacji programu optymalizacji.

W 1 kwartale 2011 r. dobre wyniki osiągnęła także ORLEN Lietuva, której wynik operacyjny był wyższy o 203 mln PLN (r/r) i wyniósł 100 mln PLN. Poprawę wyników osiągnięto we wszystkich segmentach operacyjnych. W OL zanotowano wzrost wyniku operacyjnego segmentu rafineryjnego o 200 mln PLN (r/r), co jest efektem wyższego o 179 mln PLN (r/r) dodatniego wpływu wzrostu cen ropy naftowej na wycenę zapasów, przy ujemnym wpływie zmiany czynników makroekonomicznych. Poprawa marż paliwowych przy stabilnych wolumenach pozwoliła na zwiększenie o 0,4 mln PLN (r/r) wyniku segmentu detalicznego. Dzięki prowadzonym działaniom optymalizacji kosztów w ORLEN Lietuva zanotowano także niższe o 2 mln PLN (r/r) koszty funkcji korporacyjnych.

Nowe segmenty działalności

PKN ORLEN poprzez swoją spółkę zależną ORLEN Upstream kontynuował przygotowania do przeprowadzenia odwiertów w projekcie poszukiwań gazu łupkowego (shale gas). Wykonanie pierwszego z nich planowane jest w IV kwartale bieżącego roku. Dostrzegając potencjał shale gas ORLEN Upstream uzyskał kolejną, szóstą koncesję na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego w rejonie Hrubieszowa. Z kolei w obszarze energetyki prowadzono dalsze prace zmierzające do przygotowania budowy wartej ok. 1,5 mld PLN elektrowni we Włocławku. W lutym PKN ORLEN otrzymał oferty wstępne na budowę bloku. Obecnie są one przedmiotem analiz, a wybór potencjalnego kontrahenta planowany jest na przełomie III i IV kwartału br. W I kwartale br. rozpoczął się też proces dostosowania zakładowej Elektrociepłowni w Płocku do przyszłych wymagań środowiskowych Dyrektywy IED w zakresie emisji dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX) i pyłów. EC Płock to największa przemysłowa elektrociepłownia w Polsce.