28.03.2014

Zwiększenie dostaw ropy naftowej do Czech

PKN ORLEN podpisał aneks do długoterminowego kontraktu na dostawy ropy naftowej do Czech. Dodatkowe dostawy surowca są naturalną konsekwencją przejęcia w ubiegłym roku przez Unipetrol od Shell 16,335% akcji w spółce Česká Rafinérská.

Zwiększenie udziału Unipetrol (spółce z Grupy ORLEN) w kapitale zakładowym Česká Rafinérská do 67,555% gwarantującego kwalifikowaną większość głosów, spowodowało konieczność zabezpieczenia dodatkowych dostaw ropy naftowej, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. PKN ORLEN, na mocy kontraktu zawartego z Rosneft Oil Company w czerwcu ubiegłego roku na długoterminowe dostawy ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Czech zawarł aneks do tej umowy i dzięki temu pozyska dodatkowy wolumen w wysokości 50 tys. ton ropy naftowej typu REBCO na miesiąc, a łączna wartość aneksu wyniesie 1,05 mld USD (ok. 3,2 mld PLN). W ten sposób PKN ORLEN zabezpieczył dostawy niezbędne dla płynnej pracy rafinerii w Litvinowie.