23.07.2015

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2015 r.

SPRZYJAJĄCE WARUNKI MAKROEKONOMICZNE, WIĘKSZA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ŹRÓDŁEM BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW GRUPY ORLEN

W II kwartale br. Grupa ORLEN osiągnęła zysk operacyjny (EBITDA wg LIFO) w wysokości 2,9 mld zł, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów rzeczowych. Wypracowanie dobrych wyników było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu – wzrostowi marży downstr​eam i spadkowi cen ropy naftowej.

Koncern odnotował również wyższą sprzedaż we wszystkich obszarach. Dobry rezultat osiągnął segment detaliczny, mimo niższych niż przed rokiem marż paliwowych w Polsce, Czechach i na Litwie. W II kwartale PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie i zredukował dźwignię finansową utrzymując wskaźniki zadłużenia na optymalnym poziomie. Zgodnie z harmonogramem, 8 lipca br., wypłacona została dywidenda w wysokości 1,65 PLN na akcję. Koncern kontynuował realizację projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki, a także sfinalizował transakcję przejęcia 32% udziałów Česká Rafinérská od Eni przez spółkę Unipetrol.

W II kwartale 2015 roku PKN ORLEN uzyskał:

  • Wzrost EBITDA wg LIFO o 2,0 mld PLN (r/r)
  • Wyższy o 26% (r/r) przerób ropy i wykorzystania mocy o 15pp (r/r)
  • Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, łącznie o 15% (r/r)
  • Przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 2,7 mld PLN
  • Dźwignię finansową na poziomie 19,8%

Na wyniki Koncernu w II kwartale 2015 roku kluczowy wpływ miały wzrost marży downstream o 4,7 USD/bbl, osłabienie PLN względem USD o 22% (r/r), a także spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 48 USD/bbl. (r/r). Wynik operacyjny EBITDA wg LIFO przed odpisem aktywów związanym z racjonalizacją nakładów w segmencie wydobycia wyniósł 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 2,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to możliwe między innymi dzięki istotnie wyższemu przerobowi ropy i zwiększonej sprzedaży. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN, z wyjątkiem Niemiec, wzrosło zużycie oleju napędowego, a konsumpcja benzyny utrzymała się na stabilnych poziomach, zbliżonych do tych z analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy udział w wyniku EBITDA wg LIFO w II kwartale miał segment downstream – 2,7 mld zł.

– Dobre otoczenie makro cieszy, ale jesteśmy dalecy od traktowania go w dłuższym okresie jako pewnego fundamentu dla dalszej budowy wartości Koncernu. Dlatego, wraz z bardzo dobrym rezultatem, w II kwartale wypracowaliśmy stabilne wskaźniki finansowe – obniżyliśmy zadłużenie oraz utrzymaliśmy dźwignię finansową na bezpiecznym poziomie. Dzięki tym wysiłkom zapewniamy spółce znakomitą kondycję finansową, o czym świadczyć może nie tylko wielkość przepływów z działalności operacyjnej, wynosząca 2,7 mld PLN, ale też zaufanie inwestorów znajdujące odzwierciedlenie we wzroście kursu naszych akcji, który ustanawiał kolejne, historyczne rekordy – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ostatni kwartał był kolejnym udanym okresem dla segmentu detalicznego. W tym czasie PKN ORLEN wypracował w tym obszarze EBITDA LIFO na poziomie 343 mln PLN, przy łącznym wzroście wolumenów sprzedaży o 1% (r/r). Na wynik segmentu wpływ miała poprawa marż paliwowych na rynku niemieckim oraz pozapaliwowych (r/r) na rynku polskim i czeskim. Został on jednak ograniczony poprzez obniżenie marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i litewskim oraz pozapaliwowych na rynku niemieckim. W ostatnim kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce. Na koniec II kwartału tego roku dysponował 1308 punktami, co oznacza wzrost o 159 punktów (r/r). W minionym kwartale PKN ORLEN odnotował znaczący, 18% (r/r) łączny wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie downstream, co w połączeniu z dobrym otoczeniem makroekonomicznym pozwoliło na osiągniecie wyniku EBITDA wg LIFO na poziomie 2,7 mld PLN. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 19%, oleju napędowego o 28%, olefin o 17%, poliolefin o 4%, nawozów o 18%, PCW o 4% oraz PTA o 47%. Na rezultat w II kwartale pozytywny wpływ miały wzrost marży downstream o 4,7 USD/bbl (r/r) oraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD o 22%, ograniczone przez osłabienie średniego EUR wzg. USD o 19%. W minionym kwartale Koncern sfinalizował transakcję przejęcia udziałów spółki Česká Rafinérská od koncernu Eni, co pozwoli na zwiększenie poziomu przerabianej ropy naftowej w czeskich rafineriach.

– Dzięki budowanemu od lat potencjałowi Koncernu w zakresie zintegrowanego tworzenia wartości możemy sprawnie i efektywnie przekładać sprzyjające otoczenie makroekonomiczne na świetne wyniki Grupy. Zwiększenie produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach – pomimo niższych marż paliwowych w detalu – wzmocniło efekt wyższych marż downstream przy zdecydowanie niższych niż rok temu cenach ropy – podsumował Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W II kwartale 2015 roku Koncern konsekwentnie realizował inwestycje energetyczne wspierające segment downstream. W bloku parowo-gazowym o mocy 463 MWe we Włocławku kontynuowano prace montażowe na rurociągach turbiny parowej oraz układach pomocniczych. Prowadzono również testy pomontażowe, próby szczelności oraz chemiczne czyszczenie układów. Do tej pory przeprowadzono weryfikację około połowy systemów sukcesywnie przekazywanych do rozruchu. Uzgodnione zostały procedury pierwszego podania napięcia z PSE, natomiast z GAZ-SYSTEM zatwierdzono procedurę nagazowania stacji gazu. Testowe uruchomienie turbiny we Włocławku planowane jest już w II połowie roku, a produkcja i sprzedaż energii rozpocznie się na przełomie 2015 i 2016 roku. Z kolei w projekcie budowy bloku parowo-gazowego o mocy 596 WMe w Płocku trwały prace projektowania głównych budynków oraz zakończono planowanie zagospodarowania terenu pod obiekty bloku. Prowadzono również uzgodnienia z właścicielami działek w celu ustanowienia służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznej. W II kwartale w fabryce Siemens w Berlinie wykonano test wyważania wirnika turbiny gazowej, który przyniósł wynik pozytywny. Obecnie trwają prace związane z przetargami oraz projektowaniem infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i umową gazową.

Zmiana parametrów makroekonomicznych oraz wyniki dotychczasowych prac poszukiwawczych w Polsce stały się podstawą do rozpoczęcia przeglądu inicjatyw w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz określenia zasadności kontynuowania niektórych projektów. Dokonano między innymi porównania podstawowych parametrów zbiornikowych oraz geomechanicznych skał występujących w łupkowych basenach w Polsce, ze strukturami „łupków” północnoamerykańskich. Rezultaty dotychczasowych prac badawczych i testów produkcyjnych na koncesjach poszukiwawczych w projekcie Lublin Shale wskazują, że obszary typowane wcześniej jako potencjalnie perspektywiczne pod kątem występowania złóż niekonwencjonalnych, po wykonaniu prac wiertniczych i zabiegów szczelinowania z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii stosowanych m.in. w USA okazały się ograniczone powierzchniowo i jedynie lokalnie można liczyć na technicznie uzasadnioną produkcję. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów i racjonalizacji dalszych nakładów inwestycyjnych. W efekcie, w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2015 roku ujęto odpis aktualizujący wartość dotychczasowych inwestycji w projekcie Lublin Shale w kwocie 421 mln PLN.

ORLEN Upstream będzie nadal prowadzić prace poszukiwawcze w ramach projektu Lublin Shale, ale na zawężonym obszarze o większym potencjale poszukiwawczym. Obecnie projektowane są dwa kolejne zabiegi szczelinowania oraz prace sejsmiczne z uwzględnieniem wypracowanych wniosków po zrealizowanych już pracach. Kontynuowane będą prace w projekcie Mid Poland Unconventionals, który również ma charakter niekonwencjonalny, gdzie celem poszukiwawczym są złoża typu tight gas. W 2016 roku na koncesji Sieradz planowany jest pierwszy otwór poszukiwawczy. PKN ORLEN we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi oraz w ramach projektów prowadzonych przez NCBiR będzie nadal angażować się w prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczych do właściwości polskich formacji łupkowych.

Zróżnicowany portfel projektów poszukiwawczo-wydobywczych Grupy ORLEN oraz uwolnienie części środków pierwotnie planowanych na projekty niekonwencjonalne pozwala zwiększyć poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych na terenie naszego kraju. Kontynuowane będą obecne projekty Karbon w basenie lubelskim oraz Sieraków, gdzie wspólnie z PGNiG SA, toczą się prace nad zagospodarowaniem części obszaru działalności. Równolegle prowadzone są prace zmierzające do dalszego rozszerzenia portfela aktywów w Polsce. 20 lipca ORLEN Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG SA na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w rejonie Karpat (Projekt Bieszczady). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych w obrębie województwa podkarpackiego, których celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Ponadto prowadzone są działania, których celem jest pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska (procedury w toku) oraz nabycie koncesji o większym potencjale poszukiwawczym (lub udziałów w koncesjach) od ich obecnych posiadaczy.

Segment upstream kontynuuje także rozwój aktywów wydobywczych w Kanadzie. Wydobycie ORLEN Upstream Canada wynosiło w 2014 roku 5,8 tys. boe/d oraz 7,1 tys. boe/d w I połowie 2015 roku Prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia zasobów oraz dalszego ograniczania ryzyka charakterystycznego dla obszaru upstream poprzez zakup rentownych aktywów wydobywczych, wykorzystując niższe notowania ropy naftowej. W ogłoszonej w lipcu 2014 roku strategii PKN ORLEN, na lata 2014-2017 zaplanowano nakłady inwestycyjne dla segmentu poszukiwań i wydobycia na poziomie 3,2 mld PLN, koncentrując się na projektach poszukiwawczych w Polsce (zarówno złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych) oraz rozwoju wydobycia w Kanadzie w oparciu o nabyte aktywa produkcyjne. Jednocześnie w ramach puli dodatkowej przewidziano nabywanie perspektywicznych aktywów w Polsce i na innych rynkach, w zależności od atrakcyjności tych projektów oraz wielkości wolnych przepływów pieniężnych Koncernu.