23.01.2015

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN

OSIĄGNIĘCIE CELÓW STRATEGICZNYCH W ZMIENNYM OTOCZENIU

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Koncern osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) na poziomie 5,2 mld zł, spełniając tym samym założenia zapisane w zaktualizowanej strategii. 

Grupa ORLEN konsekwentnie realizowała projekty rozwojowe w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz energetyki. Kontynuując przyjętą politykę dywidendową, Koncern wypłacił w 2014 roku dywidendę w wysokości 1,44 zł na akcję. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania ORLEN z sukcesem zakończył program emisji obligacji detalicznych na łączną kwotę 1 mld zł, przeprowadził także emisję euroobligacji o wartości 500 mln EUR.

W 2014 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • EBITDA LIFO na poziomie 5,2 mld zł (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały)
  • Rekordową EBIDTA LIFO segmentu Detalu wysokości 1,4 mld zł
  • Przychody ze sprzedaży ponad 100 mld zł pomimo niższych notowań produktów 
  • Wysoki wolumen sprzedaży na poziomie prawie 36 mln t
  • Wzrost wydobycia na koncesjach kanadyjskich do 8,4 tys bbl/d
  • Wzrost wartości marki ORLEN do poziomu 4,4 mld zł według rankingu Rzeczpospolitej

Na wyniki PKN ORLEN w 2014 roku istotnie wpływał wzrost marży downstream, która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 USD/bbl i była wyższa o 3,6 USD/bbl (r/r) oraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. W ciągu minionych 12 miesięcy odnotowano również istotny spadek cen ropy naftowej – w czwartym kwartale średnia cena ropy Brent wynosiła 77 USD/bbl i była o (-) 32 USD/bbl niższa niż rok wcześniej. W 2014 roku wynik operacyjny Koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów, wzrósł o 2,1 mld zł i wynosił 5,2 mld zł, przy zachowaniu wysokiego poziomu przychodów i stabilnych wolumenów sprzedaży.

Koncern konsekwentnie realizował projekty inwestycyjne we wszystkich obszarach działalności. W ramach rozwoju segmentu energetyki, podjęta została decyzja o budowie bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, który zostanie oddany do eksploatacji pod koniec 2017 roku. ORLEN aktywnie angażował się w prace poszukiwawcze węglowodorów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki przejęciu kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 49,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). W 2014 r. Spółka kontynuowała zadania inwestycyjne w obszarze petrochemii – podjęta została decyzja o rozpoczęciu projektu Instalacji Metatezy, której uruchomienie w 2017 r. pozwoli na zwiększenie produkcji propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie. Planowany jest także rozwój części downstream w Czechach, zarówno w części petrochemicznej jak i rafineryjnej w związku z finalizowanym przejęciem od włoskiego koncernu ENI akcji Česká Rafinérská.

– Ostatnie 12 miesięcy było sprawdzianem dla wielu graczy rynkowych, bowiem niezwykle dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne wymagało elastyczności, umiejętności czytania trendów, a jednocześnie dyscypliny i konsekwencji w działaniach w zakresie doskonałości operacyjnej. Nasze wyniki finansowe pokazują, że potrafimy być elastyczni i gotowi wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe. Chcemy utrzymać ten kurs pomimo niestabilnego otoczenia  – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment detaliczny w IV kwartale 2014 roku odnotował rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 379 mln zł, mimo, że na rynku polskim PKN ORLEN nadal zmagał się z niekorzystnym wpływem szarej strefy w obrocie paliwami. W tym czasie Koncern odnotował również wzrost udziałów we wszystkich rynkach, przy jednoczesnym wzroście łącznej sprzedaży wolumenowej o 5% (r/r). Rezultat wsparła poprawa marż paliwowych (r/r) na wszystkich rynkach z wyjątkiem litewskiego oraz poprawa marż pozapaliwowych (r/r) na wszystkich rynkach. W IV kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową otwierając 50 w Polsce nowych punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. W efekcie na koniec roku na polskim rynku w skład sieci wchodziło łącznie 1250 punktów gastronomicznych, co oznacza wzrost o 203 punkty (r/r).

EBITDA LIFO segmentu downstream Grupy ORLEN wyniosła 987 mln zł i była wyższa o 531 mln zł (r/r). W tym czasie Koncern odnotował łączny wzrost sprzedaży downstream o 1% (r/r), w tym produktów rafineryjnych o 1% (r/r) oraz produktów petrochemicznych o 3% (r/r). Pozytywny efekt wzrostu sprzedaży na wyniki był częściowo ograniczony na skutek przestojów remontowych oraz zmian struktury produktów obejmujących wyższy udział ciężkich frakcji. Wzrost sprzedaży produktów rafineryjnych na rynku czeskim uzyskany został dzięki zwiększonym mocom produkcyjnym po nabyciu przez Unipetrol 16,3% akcji Česká Rafinerska od Shell. Wynik segmentu wsparł wzrost marży downstream o 3,6 USD/bbl (r/r), a także osłabienie średniego kursu PLN względem USD o 9%.

W grudniu 2014 roku Koncern uruchomił realizację projektu budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 596 MWe podpisując umowę na wykonawstwo w formule "pod klucz" i umowę serwisową z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens Spółka z o.o. Inwestycja, której uruchomienie planowane jest na koniec 2017 roku, umożliwi znaczące podniesienie poziomu doskonałości operacyjnej segmentu downstream. Na tym etapie rozpoczęto działania związane z zakontraktowaniem prac modernizacyjnych po stronie infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zgodnie z harmonogramem przebiegały prace przy realizacji bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe we Włocławku. Prowadzone były prace montażowe wszystkich układów pomocniczych oraz elektryki i automatyki, wykonano także przyłącze gazowe (GAZ -SYSTEM) oraz realizowano przyłącze energetyczne (PSE Operator). Rozpoczęły się próby funkcjonalne urządzeń, trwają również prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozruchu instalacji.

Segment wydobycia wypracował w ostatnim kwartale 2014 roku o 56 mln zł wyższą EBITDA LIFO niż rok wcześniej. W ramach projektów niekonwencjonalnych w Polsce wykonano dotychczas 11 odwiertów, w tym 7 pionowych i 4 poziome, oraz przeprowadzono 3 szczelinowania odcinków poziomych (w 2014 roku przeprowadzono 3 odwierty i 1 szczelinowanie). W ramach projektu Lublin Shale w IV kwartale wykonano odwiert horyzontalny (Wierzbica) oraz rozpoczęto odwiert pionowy (Wołomin). Zgodnie z przyjętą zasadą koncentracji poszukiwań na najbardziej perspektywicznych lokalizacjach odstąpiono od realizacji dalszych prac na koncesji Hrubieszów. W ramach projektów konwencjonalnych w Polsce, wykonano dotychczas 3 odwierty (w tym 1 odwiert w 2014 roku). W IV kwartale, w celu weryfikacji perspektyw obszaru i aktualizacji programu prac, kontynuowano analizy danych w ramach Projektu Sieraków oraz zakończono przetwarzanie i interpretację nowych danych sejsmicznych 2D (Lublin) dla Projektu Karbon.

W efekcie konsekwentnego rozwoju na rynku kanadyjskim łączne zasoby Koncernu na koniec 2014 roku wynoszą ok. 49,5 mln boe rezerw ropy i gazu (2P). W IV kwartale w Kanadzie rozpoczęto wiercenie 9 otworów (6 netto – wielkości skorygowane o udziały innych partnerów), przeprowadzono 14 zabiegów szczelinowania (6,2 netto) oraz włączono do wydobycia 18 otworów (8,8 netto). Łącznie na koniec IV kwartału 2014 roku wydobycie prowadzono ze 133,2 otworów netto. Średnia dzienna produkcja węglowodorów w IV kwartale 2014 roku wyniosła ok. 8 tys. boe/d i była wyższa o 0,9 boe/d (kw/kw) na skutek włączenia nowych otworów wydobywczych.
W IV kwartale Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową. Poziom dźwigni finansowej wyniósł 33% a wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO 1,29.

– Na miniony rok należy patrzeć szerzej niż tylko z perspektywy trzech ostatnich miesięcy, kiedy znacznie poprawiło się otoczenie makroekonomiczne dla firm z sektora naftowego. Dzięki temu można dostrzec, że pomimo pozytywnych sygnałów płynących ostatnio z rynku, takich jak choćby dobry poziom marży downstream, wciąż mamy do czynienia z dużą niepewnością. Dlatego utrzymujemy solidne fundamenty finansowe Koncernu, tak by zapewnić stabilny rozwój, niezależnie od scenariuszy rozwoju sytuacji makroekonomicznej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W 2015 r., zgodnie ze zaktualizowaną strategią, PKN ORLEN będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. Kontynuowana będzie budowa Instalacji Metatezy, która pozwoli na wsparcie dynamiki sprzedaży segmentu downstream. W Detalu Koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, szczególnie w budowę kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem klientów ofertą stacji Premium, kontynuowany będzie częściowy rebranding obiektów pod marką Bliska na ORLEN.

Ten rok będzie przełomowy dla segmentu energetyki PKN ORLEN, ze względu na finalizację kluczowej inwestycji Koncernu w tym obszarze - uruchomienie bloku gazowo-parowego we Włocławku przewidziane pod koniec roku. Jednocześnie kontynuowane będą prace nad podobną inwestycją w Płocku. W obszarze wydobycia na 2015 rok w Polsce planowane jest wykonanie jednego odwiertu w poszukiwaniu gazu konwencjonalnego oraz kolejnych czterech odwiertów, jednego szczelinowania oraz akwizycji danych sejsmicznych w ramach koncesji niekonwencjonalnych. Z kolei założenia dla rynku kanadyjskiego PKN ORLEN w kolejnym roku przewidują zwiększenie średniego wydobycia do poziomu 8,9 tys. boe/d. Ich realizacja będzie adekwatna do dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych w zakresie cen ropy naftowej.