27.04.2017

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2017 r

Wynik EBITDA wg LIFO Koncernu za I kwartał 2017 roku wyniósł 2,3 mld zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r), które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0,5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1,2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu. W minionym kwartale Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 3 zł za akcję. W kwietniu br. agencja Moody’s przyznała Koncernowi najwyższy rating w historii na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. PKN ORLEN po raz kolejny otrzymał również wyróżnienia The World’s Most Ethical Company oraz Top Employer Polska.

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,3 mld zł, na który złożyły się rekordowe dla I kwartału wyniki wszystkich segmentów, osiągnięto przy wzroście marży downstream o 0,4 USD/bbl (r/r) oraz jednoczesnym wzroście średniej cen ropy Brent o 20 USD/bbl (r/r), a także osłabieniu średniego kursu PLN względem USD i umocnieniu względem EUR. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa (r/r) na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

- Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42%(r/r) i 11%(r/r), co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów. W minionym kwartale zainicjowaliśmy projekt budowy instalacji Visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy, kontynuujemy także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym na wszystkich rynkach macierzystych. Nieustannie się rozwijamy utrzymując stabilną pozycję finansową dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego PKN ORLEN wyniósł w pierwszym kwartale 2017 roku 372 mln zł i był o 71 mln zł wyższy (r/r). Było to możliwe przede wszystkim dzięki dalszym wzrostom sprzedaży, łącznie o 2% (r/r), na które składał się wzrost w Polsce o 5%, w Czechach o 20% i na Litwie o 12%, przy spadku w Niemczech o (-) 7%. Wynik wsparły również wzrosty (r/r) marż paliwowych na rynkach polskim, niemieckim i czeskim, a także marż pozapaliwowych na rynkach polskim i czeskim. Efekt ten był ograniczony przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży (r/r). W minionym kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, na koniec raportowanego okresu uzyskując łącznie 1726 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 135 punktów (r/r). W I kwartale 2017 roku do sieci Benzina w Czechach włączono kolejnych 16 stacji przejętych od OMV.

W segmencie downstream Koncernu odnotowano dobry wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 266 mln zł (r/r). Wynik został osiągnięty przy większych łącznych wolumenach sprzedaży o 4% (r/r) oraz wyższym o 7% (r/r), rekordowym dla I kwartału w Polsce i Czechach, przerobie, głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Czechach w 4Q16. Rezultat wspierał także wzrost modelowej marży downstream o 0,4 USD/bbl (r/r), wzrost marż na oleju napędowym oraz poziom dyferencjału Brent/Ural. Pozytywny efekt na wyniki segmentu, w wysokości 200 mln zł (r/r), miało również odszkodowanie z tytułu ubiegłorocznej awarii w czeskich Kralupach. Wpływ tych czynników był ograniczony przede wszystkim przez wzrost cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyższe koszty zużyć własnych na potrzeby energetyczne. Na początku kwietnia zawarto umowę, na mocy której PKN ORLEN dostarczy do Basell ORLEN Polyolefins propylen w ilości do 100 tys. ton rocznie. Umowa dotyczy wolumenu produkcji budowanej obecnie w Płocku Instalacji Metatezy, która zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie 2018 roku.

W I kwartale tego roku Koncern kontynuował realizację inwestycji, dzięki którym jeszcze w tym roku stanie się największym w kraju wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, produkowanych w kogeneracji. We Włocławku zakończono pomiary gwarancyjne na budowanym bloku. W połowie kwietnia br. rozpoczęto ruch próbny, a przejęcie bloku parowo-gazowego do eksploatacji planowane jest na II kwartał tego roku. W Płocku prace trwają zgodnie z harmonogramem, a oddanie bloku planowane jest na IV kwartał.

W obszarze wydobycia w I kwartale 2017 roku konsekwentnie realizowano plany obejmujące aktywa polskie i kanadyjskie. Segment po raz kolejny pozytywnie wpłynął na wynik Koncernu, osiągając EBITDA wg LIFO na poziomie 80 mln zł, co stanowi wzrost o 53 mln zł (r/r). Na koncesjach krajowych prowadzono procesy pozyskiwania danych sejsmicznych, kontynuowano wiercenia poszukiwawcze, a także prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych. Wycofano się również z 3 koncesji poszukiwawczych po dokonaniu oceny potencjału obszaru. W Kanadzie rozpoczęto wiercenie nowych otworów produkcyjnych, podłączono do produkcji wcześniej wykonane odwierty, kontynuowano także zabiegi szczelinowania. Realizowane były również prace związane z rozwojem infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego (Amine Skid) oraz budową rurociągów i infrastruktury przyotworowej Średnie wydobycie w raportowanym okresie z aktywów PKN ORLEN wynosiło 14,4 tys. boe/d. 

- Coraz lepsze rezultaty osiągane przez Koncern zostały zauważone przez agencję Moody’s, która przyznała Koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową Spółki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i dźwigni finansowej, wynoszącej 11,6%. Zgodnie ze strategią, przewidującą konsekwentny wzrost wartości dywidendy przypadającej na akcję, Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę w wysokości 3 zł. W I kwartale 2017 roku PKN ORLEN został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego Instytut Rachunkowości i Podatków, natomiast akcje Koncernu zostały zakwalifikowane do londyńskiego FTSE4Good Emerging Index, skupiającego spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance).