09.01.2014

Innowacyjne projekty PKN ORLEN z dofinansowaniem NCBiR

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów Grupy ORLEN, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość dofinansowania przyznana PKN ORLEN to ponad 5,6 mln PLN.

Pierwszy z projektów koncentruje się na opracowaniu nowej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi. Produkt pochodzący z procesu stanowić ma źródło biokomponentów dla oleju napędowego i może wspomóc realizację ustawowego obowiązku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – Koncern podobnie jak inni operatorzy rynku zobowiązany jest do zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw  odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie. Zaletą procesu będącego przedmiotem prac jest możliwość uzyskania biokomponentu o lepszych właściwościach, niż stosowany obecnie w olejach napędowych biokomponent w postaci FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych). Istotnym założeniem projektu jest wykorzystanie do produkcji biokomponentu już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniża niezbędne nakłady inwestycyjne. 

Celem drugiego projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie innowacyjnego na skalę światową systemu dualnych czujników będących elementem zintegrowanego systemu monitorowania korozji w czasie rzeczywistym (on-line). Pozwolą one na jednoczesną ocenę szybkości korozji równomiernej (ogólnej) i podatności na pękanie korozyjne i kruchość wodorową (korozja wodorowa). Najczęściej stosowana obecnie metoda pomiaru korozji w rafineriach, nie daje informacji o bieżącym  zagrożeniu korozyjnym, a tym samym możliwości wczesnego przeciwdziałania jego skutkom. Pomiary prowadzone w czasie rzeczywistym umożliwią natychmiastowe reagowanie na wahania  szybkości korozji. Przyczyniają się tym samym do podniesienia bezpieczeństwa procesowego, minimalizacji zagrożenia awariami i umożliwiają optymalizację stosowanych środków antykorozyjnych. W przypadku skutecznej realizacji projektu rozwiązania będą mogły zostać wdrożone we wszystkich zakładach rafineryjnych należących do Grupy ORLEN. Ich zastosowanie w praktyce ma szansę przyczynić się do redukcji kosztów remontowych i wydłużenia żywotności instalacji.

INNOCHEM to krajowy program sektorowy, zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, a koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem oraz poprawa pozycji konkurencyjnej polskiego sektora chemicznego na rynkach światowych przez wsparcie przedsiębiorców w generowaniu innowacyjnych rozwiązań. W ramach II edycji konkursu wpłynęło 40 wniosków, a do dofinansowania zostało ostatecznie zakwalifikowane 20 z nich. W tegorocznej edycji wśród wszystkich zakwalifikowanych do realizacji projektów, znalazło się aż 5 zgłoszonych przez spółki wchodzące w skład Grupy ORLEN.