09.09.2022

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/2/003124/22

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (wykorzystanie nieruchomości własnych) o mocy około 4,8 MW z wykorzystaniem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne (nr projektu: POIS.01.01.01-00-0020/21).

W związku z realizowanym projektem „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (wykorzystanie nieruchomości własnych) o mocy około 4,8 MW z wykorzystaniem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne”, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). PKN Orlen S.A. ogłasza nabór ofert na wykonawcę inwestycji: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej 4,8 MW wraz z infrastrukturą na terenie ZP w Płocku_ EPC”, numer postępowania PKN/2/003124/22.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania można znaleźć na platformie zakupowej CONNECT.

Oferty mogą być składane tylko za pośrednictwem CONNECT - Platforma zakupowa Grupy ORLEN dostępna tutaj.

Instrukcja obsługi systemu CONNECT („CONNECT_Instrukcja_Oferenta”) w tym procesu rejestracji, dostępna jest w sekcji Regulaminy i Instrukcje pod linkiem.