O firmie

Polityka antykorupcyjna

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej ORLEN.


Nasze zobowiązania

 • W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Grupy Kapitałowej ORLEN.
 • Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych.
 • Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów.
 • Przedstawiciele kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej ORLEN są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami.
 • Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność.
 • Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie wydatków i upominków.
 • Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych.
 • Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze.
 • Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu.

Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN została wprowadzona zarządzeniem Prezes Zarządu PKN ORLEN z 14 listopada 2018 roku

 • Przestępczość korupcyjna utrudnia rozwój gospodarczy, narusza wolną konkurencję, zwiększa koszty prowadzenia działalności biznesowej, obniża bezpieczeństwo i jakość produktów oraz usług, co może zagrażać interesom oraz niszczyć wizerunek każdego podmiotu będącego uczestnikiem obrotu gospodarczego.
 • Korupcja oraz nadużycia z nią związane pociągają za sobą odpowiedzialność karną osób dopuszczających się takich praktyk oraz konsekwencje dla samej spółki. Akceptacja działań korupcyjnych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ogranicza możliwość promocji usług i produktów, może uniemożliwić pozyskiwanie zamówień publicznych, a także grozi wysokimi karami finansowymi.
 • Polityka antykorupcyjna GK ORLEN odzwierciedla międzynarodowe dobre praktyki w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na zjawisko przekupstwa, identyfikacji związanych z korupcją zagrożeń technologicznych, finansowych i wizerunkowych, oraz innych zachowań o podłożu korupcyjnym, które mogą zaszkodzić interesom ekonomicznym GK ORLEN.
 • Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku korupcji wymaga wdrożenia rozwiązań systemowych, opartych na analizie informacji dostępnych wewnątrz organizacji oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Rozwiązania antykorupcyjne chronią przed zdefiniowanymi prawnie działaniami korupcyjnymi, a ponadto przeciwdziałają niegospodarności, nieprawidłowo zarządzanemu konfliktowi interesów lub zmowie kontrahentów, w przypadku ich związku z korupcją.
 • Realizacja Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN podnosi bezpieczeństwo w relacjach z kontrahentami spółek oraz wzmacnia komunikację wewnątrz organizacji.
 • Polityka antykorupcyjna, stanowi formalną podstawę wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Korupcji w GK ORLEN, który reguluje relacje pomiędzy pracownikami, podmiotami i osobami reprezentującymi spółki GK ORLEN, kontrahentami, dostawcami, klientami i przedstawicielami administracji publicznej.
 • System Przeciwdziałania Korupcji to realizowany w spółkach GK ORLEN i zarządzany centralnie przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN zespół środków, form i metod przeciwdziałania oraz wykrywania korupcji i związanych z nią nadużyć.
 • Polityka zakłada obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracowników i reprezentantów spółek GK ORLEN przepisów antykorupcyjnych wprowadzonych we wszystkich krajach, w których spółki GK ORLEN realizują swoją działalność.
 • Polityka nakłada na wszystkich pracowników i reprezentantów spółek GK ORLEN obowiązek przestrzegania zasad etyki, uczciwości i postępowania zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich podejmowanych czynnościach w szczególności w transakcjach gospodarczych w relacji z osobami fizycznymi, kontrahentami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Polityka ma na celu w szczególności:

 • przeciwdziałanie i wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych;
 • identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze spółek GK ORLEN;
 • inicjowanie czynności kontrolnych lub audytowych, w celu oceny zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności osób podejrzewanych o korupcję, w tym pracowników i reprezentantów spółek GK ORLEN, którzy zaniedbują wdrażanie i stosowanie standardów antykorupcyjnych;
 • wdrożenie zasad postępowania pracowników i reprezentantów spółek GK ORLEN zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne, w tym przeciwdziałanie nadużyciom, których podłoże może świadczyć o korupcji;
 • kształtowanie świadomości osób podejmujących decyzje biznesowe, w zakresie identyfikowania zachowań korupcyjnych oraz przeciwdziałania im.

Pracownikom i reprezentantom spółek GK ORLEN zabrania się takich czynów jak:

Sprzedajność

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz spółek GK ORLEN, przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w tym za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, ani też uzależniać wykonania takiej czynności od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej.

Przekupstwo

Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać korzyści majątkowej lub osobistej jakiejkolwiek osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem przez nią tej funkcji. Pracownicy i reprezentanci nie mogą również podejmować działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielać, albo obiecywać udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa.

Handel wpływami - płatna protekcja bierna

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, powołując się na wpływy i pozycję w spółkach GK ORLEN, albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmować się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę.

Handel wpływami - płatna protekcja czynna

Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać, albo obiecywać udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegającej na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Łapownictwo menedżerskie

Pracownicy i reprezentanci nie mogą żądać lub przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku mogące wyrządzić spółce GK ORLEN, w której są zatrudnieni, szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Manipulacje w przetargach

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremniać lub utrudniać przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z przetargiem rozpowszechniać informacji lub zataić istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 • Polityka wprowadza w spółkach GK ORLEN obowiązek stworzenia warunków do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz zasady przyjmowania i wręczania upominków, w związku z działalnością biznesową pracowników i reprezentantów.
 • Spółki GK ORLEN szkolą swoich pracowników i reprezentantów w zakresie przeciwdziałania korupcji i reagowania na sytuacje korupcjogenne.
 • Za wdrożenie i realizację Polityki antykorupcyjnej w PKN ORLEN odpowiada Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN.