Dobre praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. PKN ORLEN S.A. spełnia wszystkie zasady zawarte w tym dokumencie.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016​

W 2015 roku stosowaliśmy się do obowiązującego wówczas zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych​​.

PRZESTRZEGANIE ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Jeśli którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.
Zobacz: Raport bieżący nr 1 CG/2013

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu PKN ORLEN S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytowy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN za lata 2015 i 2016, zgodnie z decyzją Rady Nadzroczej Spółki z 25 listopada 2014 roku, jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51.
Zobacz: Raport bieżący nr 282/2014

W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych poddawane są one weryfikacji przez audytora co kwartał, a zatem częściej niż wynika to z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I kwartał, półrocze i III kwartał audytor dokonuje przeglądu, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.
Zobacz opinię oraz raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za 2014 rok
Zobacz opinię oraz raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2014 rok

ROCZNE RAPORTY DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dany rok obrotowy, czyli część rocznego sprawozdania finansowego.

Rok Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.
2005  Pobierz [298 KB]
2006  Pobierz [291 KB]
2007  Pobierz [146 KB]
 Pobierz zaktualizowane[229 KB]
2008  Pobierz [150 KB]
2009  Pobierz
2010  Pobierz
2011 Pobierz
2012 Pobierz
2013 Pobierz
2014 Pobierz
​2015 Pobierz
​2016 Pobierz​

 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W PKN ORLEN S.A. kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością w Koncernie uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:
• Regulamin Pracy dla PKN ORLEN S.A.
• Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.
• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.
• Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na lata 2013 – 2017.
• Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością).
• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie realizacji Polityki określającej warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN S.A.
• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie wprowadzenia w PKN ORLEN S.A. zasad udzielania wsparcia pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych.
• Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie Projektu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Regulują one takie zagadnienia jak:
• równe traktowania pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
• poszanowanie dla różnorodności,
• zarządzanie różnicami kulturowymi,
• otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy,
• wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
• polityka wynagradzania i premiowania,
• standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
• dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
• wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN S.A. realizowana jest poprzez następujące działania:
• organizacja otwartych szkoleń i warsztatów dla pracowników na temat zarządzania różnorodnością,
• wolontariat pracowniczy,
• uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
• warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
• przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
• powołanie osoby oraz zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością:​
- Komitet Kapitału Ludzkiego,
- Rzecznik ds. Etyki.

UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie PKN ORLEN S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:
 

 Stan na

 Liczba kobiet

 Liczba mężczyzn

1 stycznia 2013 roku

0

5

1 stycznia 2014 roku

0

5

24 września 2014 roku

0

6

26 września 2014 roku

0

5

1 stycznia 2015 roku

0

5

 
Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:
 

 Stan na

 Liczba kobiet

 Liczba mężczyzn

1 stycznia 2013 roku

1

7

27 czerwca 2013 roku

1

6

1 stycznia 2014 roku

1

6

21 kwietnia 2014 roku

1

5

15 maja 2014 roku

1

8

 1 stycznia 2015 roku

1

8

 
 
Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.gpw.pl​.

NASZE MARKI