Phenol for industrial use

Charakterystyka
Fenol wykazuje własności silnie trujące i parzące. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Kontakt ze stopionym fenolem stwarza niebezpieczeństwo oparzeń termicznych.
Fenol jest łatwo rozpuszczalny w alkoholu, eterze, chloroformie, glicerynie dwusiarczku węgla oraz węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.
Przy destylacji z wodą fenol tworzy azeotrop o temperaturze wrzenia 99,52oC, zawierający 9,8% fenolu w azeotropie.

Fenol wraz z acetonem produkujemy z zastosowaniem metody kumenowej. Jako półprodukt otrzymujemy kumen powstały w procesie alkilacji benzenu propylenem przy udziale kompleksu katalitycznego na bazie chlorku glinu (AlCl3). Kumen wydzielamy na drodze wielostopniowej destylacji alkilatu. Następnie otrzymywany kumen poddajemy procesowi utleniania tlenem z powietrza do wodoronadtlenku kumenu. W dalszym etapie wodoronadtlenek kumenu w obecności katalizatora (kwasu siarkowego) rozpada się na fenol i aceton. Otrzymaną mieszaninę rozkładczą poddajemy rektyfikacji a następnie destylacji i oczyszczaniu otrzymując fenol o czystości 99,96%.

Zastosowanie
Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle barwników, włókien i tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznym i przy produkcji środków ochrony roślin. Stosowany jest również jako środek odkażający oraz jako półprodukt w syntezie organicznej.

Właściwości

Stan skupienia Ciało stałe
Zapach Ostry słodkawy
Barwa Bezbarwny, różowieje na powietrzu
Ciężar cząsteczkowy 94,11
Gęstość (w temperaturze 20oC), kg/m3 1070
Temperatura topnienia, oC, 40,8
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 0,1 MPa, oC, 181,4
Temperatura zapłonu, oC, 79
Temperatura samozapłonu, oC 605
Gęstość par względem powietrza 3,24
Rozpuszczalność W wodzie 7,6% wag. W temp. 20oC
Granice wybuchowości w mieszance z powietrzem
dolna 1,3 % obj.
górna 9,5 % obj.
Are you interested in ORLEN's wholesale offering?Leave your details:
First name
Surname
City
Country
Telephone No. +48
Subject
E-mail
Question
Copy the code from the diagram
 

OUR BRANDS