Nr 50/2020  |  03-09-2020

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 września 2020 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Spółką a PGNiG S.A. („List intencyjny”), („Strony”), w którym strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji: budowy elektrowni gazowej i rozwoju biogazowni („Projekty”). Zakres Projektów obejmuje budowę bloku gazowego CCGT w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW netto do końca 2024 roku oraz prace analityczne oraz rozwojowe dotyczące produkcji biogazu z docelowym stworzeniem bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej do stworzenia sieci biogazowni o mocy około 2,0-2,2 MW każda do końca 2025 roku. Wspólna inwestycja w projekt budowy bloku gazowo-parowego uzależniona będzie od dodatkowych uzgodnień ze stronami porozumienia z dnia 2 czerwca 2020 roku, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Cel Listu intencyjnego, czyli analiza możliwości realizacji wskazanych wyżej inwestycji, zostanie zrealizowany przez podpisanie między Stronami wiążących umów, mających zapewnić realizację docelowej współpracy w zakresie określonym Listem Intencyjnym („Umowy”).
Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków Projektów, jak również treści Umów, w szczególności, w następujących kwestiach:
ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji przez strony Projektów, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia wykonalności Projektów;
ustalenie zasad finansowania Projektów;
w przypadku budowy elektrowni gazowej: opracowanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy Stron przy realizacji Projektu;
ustalenie pozostałych warunków współpracy.

Strony dołożą wszelkich starań, aby wypracować projekty Umów w terminie 30.10.2020.

List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do realizacji Projektów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.