RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe

Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2020 3. kwartał 2021 Zmiana

Przychody ze sprzedaży

23 918

36 442

52%

EBITDA LIFO

1 970

4 266

117%

Efekt LIFO

267

890

233%

EBITDA

2 237

5 156

130%

Amortyzacja

- 1 188

- 1 328

12%

EBIT LIFO

782

2 938

276%

EBIT

1 049

3 828

265%

Wynik netto

677

2 928

332%

Aktywa

82 227

101 268

23%

Kapitał własny

42 264

48 316

14%

Dług netto

11 864

11 369

-4%

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 199

4 286

95%

Nakłady inwestycyjne

2 031

2 481

22%

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 3Q21 opublikowanego 28 października 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 3Q20 8 mln PLN​​​ / 3Q21 (-) 3 mln PLN​​

Według MSSF, mln zł 2019 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży

111 203

86 180

- 23%

EBITDA LIFO

9 172

12 410

35%

Efekt LIFO

- 131

- 2 374

- 1 712%

EBITDA

9 041

10 036

11%

Amortyzacja

- 3 497

- 4 537

30%

EBIT LIFO 5 675 7 873 39%
EBIT 5 544 5 499 - 1%
Wynik netto 4 298 2 825 - 34%
Aktywa 71 202 83 827 18%
Kapitał własny 38 607 42 379 10%
Dług netto 2 448 13 120 436%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 7 247 - 22%
Nakłady inwestycyjne 5 457 8 992 65%

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2020r. opublikowanego 15 kwietnia 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2019 (-) 179 mln PLN / 2020 (-) 1 591 mln PLN
Wyniki za 2020r. uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez PKN ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter