RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe

Według MSSF, mln zł 1 kwartał 2021 1 kwartał 2022 Zmiana

Przychody ze sprzedaży

24 562

45 447

85%

EBITDA LIFO

2425

2786

15%

Efekt LIFO

1142

2174

90%

EBITDA

3567

4960

39%

Amortyzacja

-1311

-1400

7%

EBIT LIFO

1114

1386

24%

EBIT

2256

3560

58%

Wynik netto

1872

2845

52%

Aktywa

92 120

123 006

34%

Kapitał własny

44 395

55 561

25%

Dług netto

13 468

15 588

16%

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

3858

1803

-53%

Nakłady inwestycyjne

1773

3044

72%

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 1Q22 opublikowanego 28 kwietnia 2022 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 1Q21 (-) 4 mln PLN / 1Q22 (-) 27 mln PLN

Według MSSF, mln zł 2020 2021 Zmiana
Przychody ze sprzedaży

86 180

131 341

52%

EBITDA LIFO

12 430

14 154

14%

Efekt LIFO

- 2 374

 4 246

- 279%

EBITDA

10 056

18 400

83%

Amortyzacja

- 4 557

- 5 341

17%

EBIT LIFO 7 873 8 813 12%
EBIT 5 499 13 059 137%
Wynik netto 2 825 11 188 296%
Aktywa 84 048 106 754 27%
Kapitał własny 42 389 52 578 24%
Dług netto 13 060 12 275 - 6%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 247 13 295 83%
Nakłady inwestycyjne 8 992 9 890 10%

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2021r. opublikowanego 31 marca 2022r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2020 (-) 1 591 mln PLN / 2021 (+) 811 mln PLN
Wyniki za 2020r. uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez PKN ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter