O FIRMIE

Systemy zarządzania

W strategii PKN ORLEN przyjęliśmy, że naszym zadaniem dotyczącym jakości produktów jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Naszym celem i ambicją jest utrzymanie pozycji lidera jakości na polskim i międzynarodowym rynku. Kładziemy nacisk na umacnianie zaufania Klientów do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN jako Firmy gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów.

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, Systemy certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i biokomponentów ISCC EU i KZRINiG oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki mającą na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Audit certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania został przeprowadzony w maju 2019 roku przez auditorów Bureau Veritas Polska (BV Polska). Wyniki auditu pozwoliły na przyznanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm. We wrześniu 2020 roku został przeprowadzony audit certyfikacyjny na zgodność z ISO 45001, który zakończył się z wynikiem pozytywnym i w dniu 30 listopada przyznany został certyfikat w tym zakresie.

Wyrazem troski o jakość naszych wyrobów spełniających oczekiwania Klienta jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością i realizowana zgodnie z nim Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po raz pierwszy system został certyfikowany w 1996 roku, recertyfikowany w 1999 roku przez Bureau Veritas Quality International i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ponowna recertyfikacja miała miejsce w 2002 roku i dotyczyła zgodności z wymaganiami nowej normy PN – EN ISO 9001:2001. Przez kolejne lata System Zarządzania Jakością był doskonalony. Obecnie możemy poszczycić się certyfikatem na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 przyznanym przez BV Polska.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością PKN ORLEN pogłębiono analizę kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań interesariuszy, zidentyfikowane i opisane zostały realizowane procesy, ich wzajemne powiązania, a także ryzyka i szanse, tj. zagrożenia i możliwości, które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów. Mapy i karty procesów będące załącznikami do zatwierdzonej Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stanowią jeden z kluczowych dokumentów Systemu.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
 • funkcje wartości dodanej,
 • sprzedaż detaliczna i świadczenie usług przez własne stacje paliw.

PKN ORLEN posiada certyfikat według wymagań normy AQAP 2110 w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej paliw silnikowych i lotniczych. Jest on ważnym elementem, pozwalającym na pozyskanie i utrzymanie odbiorców wojskowych w krajach należących do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zakres działań objętych Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. AQAP 2110 wprowadza dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Po raz pierwszy 11 lipca 2003 roku Zakład Systemów Jakości i Zarządzania przyznał PKN ORLEN certyfikat Systemu Jakości, potwierdzający spełnianie wymagań AQAP 2120 w zakresie produkcji i sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych. Po zmianie standardu, potwierdziliśmy zgodność naszych działań z wymaganiami AQAP 2110 i otrzymaliśmy certyfikat przyznany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja i sprzedaż paliw silnikowych i lotniczych.

Potwierdzeniem podporządkowania strategii Spółki celowi, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko, wynikającej z użytkowania przez nas produktów jest funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego.

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje komórki organizacyjne Spółki zlokalizowane w Płocku i w Warszawie oraz Terminale Paliw w strukturach logistyki, których działalność wpływa na stan środowiska. Po raz pierwszy system został certyfikowany na obszarze obiektów w Płocku w marcu 2000. Jednostką certyfikującą było Bureau Veritas Quality International. W 2003 roku miała miejsce recertyfikacja, a w roku 2004 nastąpiło rozszerzenie zakresu certyfikacji o magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych we własnych Terminalach Paliw. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera deklarację systematycznego dostosowywania metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Wymagania normy PN – EN ISO 14001 przeniesione na System Zarządzania Środowiskowego skutkują osiąganiu następujących celów:

 • uzyskania zgodności organizacji z prawem środowiskowym i około środowiskowym,
 • sukcesywnego zmniejszania ujemnego wpływu działalności na środowisko w drodze realizacji zadań środowiskowych,
 • minimalizowania możliwości awarii chemicznych, a jeśli się już wydarzą, do ograniczania ich skutków.

Szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji aspektów, monitorowania parametrów środowiskowych, sterowania operacyjnego, prowadzenia auditów, realizacji działań korygujących i innych określonych normą działań są w gruncie rzeczy tylko narzędziami do osiągania powyższych celów podstawowych. Dodatkowo chodzi również o podnoszenie świadomości ekologicznej załogi realizującej prace mające lub mogące mieć wpływ na środowisko.

Obecnie potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 14001 stanowi certyfikat przyznany przez BV Polska.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
 • funkcje wartości dodanej.

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz ocenę ryzyk i szans w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przesłanie, że bezpieczna praca, nie powodująca utraty zdrowia jest prawem każdego pracownika, a organizacja zapewnia to bezpieczeństwo.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznał PKN ORLEN Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pierwszy uzyskany w tym obszarze Certyfikat potwierdził zgodność naszego działania z normą PN-N-18001:2004 na Bloku Reformingów, Wydziałach Reformingów I-V i Reformingu VI w obszarze: przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucji i sprzedaży produktów.

System Zarządzania BHP jest sukcesywnie rozszerzany i doskonalony. W 2005 roku objął on wszystkie komórki organizacyjne PKN ORLEN zlokalizowane w Płocku, a w roku 2008 został skutecznie wdrożony w obiektach administracyjnych w Warszawie. Potwierdził to kolejny audit i Certyfikat przyznany w kwietniu 2009 roku. Ostatni Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-N-18001 otrzymaliśmy w dniu 18 czerwca 2019 roku przez Bureau Veritas Certification, który jest ważny do 11 marca 2021 roku.

Po pozytywnym przejściu auditu weryfikacyjnego na zgodność z OHSAS 18001 w dniu 2-3 września 2020 roku poddaliśmy się auditowi na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001. Obecnie posiadamy Certyfikat nr PL010344/U przyznany w dniu 30 listopada 2020 roku przez Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, który jest ważny do 19 czerwca 2022 roku.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
 • funkcje wartości dodanej.

Po raz pierwszy Polski Koncern Naftowy ORLEN uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-I-07799-2 wydany przez Bureau Veritas Certification w maju 2007 roku. W chwili obecnej System spełnia wymagania normy PN-EN ISO 27001. Zasadniczym celem Systemu jest przyjęcie, wdrożenie i realizacja działań przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, kradzieżą lub nieuprawnioną modyfikacją.

Mając świadomość znaczenia informacji i systemów informacyjnych dla realizacji celów PKN ORLEN zapewniamy, że podejmowane przez Spółkę działania dążą do zapewnienia bezpieczeństwa informacji we wszystkich systemach jej przetwarzania, z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów zarówno Spółki, jej akcjonariuszy, jak i Klientów oraz Kooperantów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji regulują zasady postępowania odnoszące się do bezpieczeństwa posiadanych aktywów. Zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa informacji w Spółce ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem oraz zminimalizowania skutków zagrożeń z tytułu utraty poufności, autentyczności danych, strat finansowych, jak również utraty wizerunku Spółki.

Obecnie posiadamy certyfikat przyznany przez BV Polska, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001. Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
 • funkcje wartości dodanej.

W roku 2005 wdrożyliśmy na stacjach paliw własnych oraz restauracjach PKN ORLEN System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. Podstawę wdrożenia systemu stanowią wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius).

Celem HACCP jest zagwarantowanie Klientom, że oferowane produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak również wszystkich produktów przygotowywanych zgodnie z ofertą gastronomiczną Stop Cafe/ Stop Cafe Bistro/ Stop Cafe 2.0. oraz w restauracjach.

HACCP czyli analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. HACCP służy minimalizowaniu ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest systemem prewencyjnym. Chroni interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może dowieść, że dostarcza produkt bezpieczny dla zdrowia.

Podstawą prawną istnienia systemów zrównoważonego rozwoju jest Dyrektywa Unijna 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zaktualizowana 15 września 2015 roku (Dyrektywa ILUC).

Transpozycją wymagań Dyrektywy Unijnej w prawie polskim jest ustawa z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN systemem potwierdzającym spełnienie KZR jest:
ISCC EU – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł.

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to potwierdzenie podejścia, polegającego na przyjęciu i stosowaniu zasad zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej.

System ISCC odwołuje się do procedur i standardów, wymaganych do stosowania w całym łańcuchu produkcji biopaliw, dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, w tym określonych w Dyrektywie UE, w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC).

W zasadach ISCC dotyczących zrównoważonego rozwoju można wyróżnić pięć podstawowych aspektów poddawanych ocenie:

 • ochrona obszarów cennych przyrodniczo,
 • ochrona obszarów o wysokich zasobach węgla,
 • zrównoważona produkcja rolnicza,
 • wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wytwórczym (od rolnictwa do finalnego odbiorcy),
 • sposób prowadzenia gospodarki materiałowej.

ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

ISCC to system certyfikacji biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE)

ISCC wyznacza 6 zasad produkcji biomasy:

1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, posiadających wysoką bioróżnorodność.

2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej (ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych).

3. Pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.

4. Podczas produkcji biomasy muszą być respektowane Prawa Człowieka.

5. Podczas produkcji biomasy nie można naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.

6. Organizacja uczestnicząca w produkcji / obiegu biomasy musi stosować dobre praktyki zarządzania.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2015 roku tylko biopaliwa certyfikowane mogą być wprowadzone do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN jednym z systemów potwierdzających spełnienie KZR jest System KZR INiG. Jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, który decyzją nr 2014/325/UE z 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Od 19 sierpnia 2019 r. PKN ORLEN posiada Certyfikat Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia.

Certyfikaty wystawione w ramach tego Systemu są uznawane przez inne systemy certyfikacji. Zakres obowiązywania obejmuje wszystkie kraje świata, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach systemu KZR INiG pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju ocenie podlega cały cykl życia biopaliw i biopłynów, począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów/pozostałości, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

System KZR INiG został opracowany w Polsce z uwzględnieniem przepisów UE w zakresie zarówno oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, jak i realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy.

Wymagania Systemu INiG KZR stosuje się do biopaliw i biopłynów produkowanych w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz importowanych, a weryfikacja odbywa się za pośrednictwem jednostek certyfikujących, które weryfikują przedłożone informacje.
Podmioty gospodarcze są auditowane przed dopuszczeniem ich do uczestnictwa w Systemie KZR INiG. Po pozytywnym wyniku audytu jednostka certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający spełnienie zrównoważonych kryteriów KZR INiG.

Obecnie PKN ORLEN posiada Certyfikat przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska potwierdzający spełnienie wymagań Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia na okres od 19 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2022 r.

Od 2 stycznia 2015 roku PKN ORLEN S.A. stał się producentem wyrobów budowlanych. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 jesteśmy zobowiązani utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

System ZKP bazuje na funkcjonującym w PKN ORLEN S.A. Zintegrowanym Systemie Zarządzania, w szczególności wymaganiach ISO 9001.

W dniu 9 stycznia 2015r. system ZKP został po raz pierwszy pozytywnie oceniony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oddział w Gdańsku. W wyniku oceny przyznano Zakładowi Rafineryjnemu w Płocku PKN ORLEN S.A. Certyfikaty ZKP:

Certyfikaty są częścią systemu oceny zgodności 2+. Miejsce produkcji jest corocznie poddawane auditowi zewnętrznemu, zaś certyfikaty ZKP w ich następstwie są odnawiane.

Zakres systemu ZKP w PKN ORLEN to pełna kontrola przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży wyrobów budowlanych takich jak:

 • asfalty drogowe 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 i 250/330 spełniające wymagania normy PN-EN 12591;
 • asfalty modyfikowane polimerami ORBITON PMB 10/40-65, 25/55-55 EXP, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 25/55-80 HiMA, 45/80-80 HiMA oraz 65/105-80 HiMA spełniające wymagania normy PN-EN 14023.

Wdrożenie w PKN ORLEN System Zarządzania Energią (SZEn) wg ISO 50001 jest odpowiedzią Spółki na Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej, opracowany na podstawie Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE z 25 października 2012r.

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy, ale staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001 – standardowi, który wyznacza globalnie, uznane, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią.

SZEn wpisuje się również w strategię PKN ORLEN na lata 2019-2022, którą Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły 20 grudnia 2018r. Wizja rozwoju Koncernu poprzez zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną i wzrost znaczenia paliw alternatywnych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju przyczynia się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównym dokumentem SZEn jest przyjęta przez Zarząd Polityka Energetyczna, która zawiera zobowiązania do doskonalenia wyniku energetycznego, a w szczególności do optymalizacji procesów produkcyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zapewnienie zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i zadań energetycznych, a także spełniania wymagań prawnych. Polityka dostępna jest (TUTAJ).

W kluczowej dokumentacji systemu jest również Księga SZEn i Procedura planowania i przeglądu energetycznego. Wdrażany system bazuje w pełni na dokumentacji zakładowej, w tym - Katalogu wskaźników jednostkowego zużycia mediów energetycznych.

Bardzo ważnymi elementami wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującym w PKN ORLEN jest działający system EMS (Energy Management System) ułatwiający optymalizację procesów produkcyjnych oraz system świadectw efektywności energetycznej, zwanych „białymi certyfikatami”. System białych certyfikatów wspiera realizację przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. takich jak np.: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remonty budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych.

Zgodnie z wdrożonym podejściem SZEn, do najważniejszych i będących jednocześnie największym wyzwaniem systemowym zaliczamy proces Przeglądu energetycznego, spełniający wymagania Audytu energetycznego przedsiębiorstwa, którego celem jest dokonanie i potwierdzenie wyliczeń dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii - co raportowane jest okresowo do Urzędu Regulacji Energetyki.

Efektem działania SZEn są korzyści związane z oszczędzaniem energii pierwotnej, a także wzrost świadomości pracowników na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną i innych kwestii związanych z użytkowaniem energii.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Energią obejmuje: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej.

System obejmuje swoimi granicami Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA i Zakład CCGT we Włocławku, Terminale paliw, własne stacje paliw, budynki administracyjne w PKN ORLEN oraz transport.

Certyfikaty:

Celem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej ORLEN jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie spójnego zestawu rozwiązań prawnych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN z obowiązkowymi lub dobrowolnymi wymaganiami, które spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązały się lub zdecydowały spełniać w celu uniknięcia konsekwencji prawnych, finansowych i wizerunkowych, jakie mogą ponieść spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, kadra zarządzająca oraz pracownicy w przypadku naruszenia zasad systemu zapewnienia zgodności.

Wdrożenie Systemu Compliance jest spójne ze strategią i kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, zakresem międzynarodowego otoczenia regulacyjnego prowadzonej działalności a także etycznym wizerunkiem Grupy Kapitałowej ORLEN. System Compliance jest także elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej ORLEN.

Mając powyższe na względzie w Grupie Kapitałowej ORLEN wdrożono Politykę Compliance wyznaczającą jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

 • przepisów prawa,
 • regulacji wewnętrznych,
 • dobrowolnie przyjętych standardów postępowania,
 • norm etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Za wdrożenie, zarządzanie, aktualizację i komunikację Polityki Compliance oraz wspierających ją procedur dotyczących zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zgodności z wymaganiami koncesji oraz działalności lobbingowej w Grupie Kapitałowej ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością PKN ORLEN