O FIRMIE

Systemy zarządzania

W strategii ORLEN przyjęliśmy, że naszym zadaniem dotyczącym jakości produktów jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Naszym celem i ambicją jest utrzymanie pozycji lidera jakości na polskim i międzynarodowym rynku. Kładziemy nacisk na umacnianie zaufania Klientów do Grupy ORLEN jako Firmy gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów.

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, Systemy certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i biokomponentów ISCC EU i KZRINiG oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki mającą na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Wyrazem troski o jakość naszych wyrobów spełniających oczekiwania Klienta jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością i realizowana zgodnie z nim Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po raz pierwszy system został certyfikowany w 1996 roku, recertyfikowany w 1999 roku przez Bureau Veritas Quality International i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ponowna recertyfikacja miała miejsce w 2002 roku i dotyczyła zgodności z wymaganiami nowej normy PN – EN ISO 9001:2001. Przez kolejne lata System Zarządzania Jakością był doskonalony. Obecnie możemy poszczycić się certyfikatem na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 przyznanym przez BV Polska.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością ORLEN pogłębiono analizę kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań interesariuszy, zidentyfikowane i opisane zostały realizowane procesy, ich wzajemne powiązania, a także ryzyka i szanse, tj. zagrożenia i możliwości, które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów. Mapy i karty procesów będące załącznikami do zatwierdzonej Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stanowią jeden z kluczowych dokumentów Systemu.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej,
 • sprzedaż detaliczna i świadczenie usług przez własne stacje paliw.

ORLEN posiada certyfikat według wymagań normy AQAP 2110 w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej paliw silnikowych i lotniczych. Jest on ważnym elementem, pozwalającym na pozyskanie i utrzymanie odbiorców wojskowych w krajach należących do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zakres działań objętych Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. AQAP 2110 wprowadza dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Po raz pierwszy 11 lipca 2003 roku Zakład Systemów Jakości i Zarządzania przyznał ORLEN certyfikat Systemu Jakości, potwierdzający spełnianie wymagań AQAP 2120 w zakresie produkcji i sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych. Po zmianie standardu, potwierdziliśmy zgodność naszych działań z wymaganiami AQAP 2110 i otrzymaliśmy certyfikat przyznany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Zachęcamy do zapoznania się z nim w wersji polskiej oraz angielskiej.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja i sprzedaż paliw silnikowych i lotniczych.

Potwierdzeniem podporządkowania strategii Spółki celowi, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko, wynikającej z użytkowania przez nas produktów jest funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego.

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje komórki organizacyjne Spółki zlokalizowane w Płocku i w Warszawie oraz Terminale Paliw w strukturach logistyki, których działalność wpływa na stan środowiska. Po raz pierwszy system został certyfikowany na obszarze obiektów w Płocku w marcu 2000. Jednostką certyfikującą było Bureau Veritas Quality International. W 2003 roku miała miejsce recertyfikacja, a w roku 2004 nastąpiło rozszerzenie zakresu certyfikacji o magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych we własnych Terminalach Paliw. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera deklarację systematycznego dostosowywania metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Wymagania normy PN – EN ISO 14001 przeniesione na System Zarządzania Środowiskowego skutkują osiąganiu następujących celów:

 • uzyskania zgodności organizacji z prawem środowiskowym i około środowiskowym,
 • sukcesywnego zmniejszania ujemnego wpływu działalności na środowisko w drodze realizacji zadań środowiskowych,
 • minimalizowania możliwości awarii chemicznych, a jeśli się już wydarzą, do ograniczania ich skutków.

Szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji aspektów, monitorowania parametrów środowiskowych, sterowania operacyjnego, prowadzenia auditów, realizacji działań korygujących i innych określonych normą działań są w gruncie rzeczy tylko narzędziami do osiągania powyższych celów podstawowych. Dodatkowo chodzi również o podnoszenie świadomości ekologicznej załogi realizującej prace mające lub mogące mieć wpływ na środowisko.

Obecnie potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 14001 stanowi certyfikat przyznany przez BV Polska.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz ocenę ryzyk i szans w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przesłanie, że bezpieczna praca, nie powodująca utraty zdrowia jest prawem każdego pracownika, a organizacja zapewnia to bezpieczeństwo.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznał ORLEN Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pierwszy uzyskany w tym obszarze Certyfikat potwierdził zgodność naszego działania z normą PN-N-18001:2004 na Bloku Reformingów, Wydziałach Reformingów I-V i Reformingu VI w obszarze: przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucji i sprzedaży produktów.

System Zarządzania BHP jest sukcesywnie rozszerzany i doskonalony. W 2005 roku objął on wszystkie komórki organizacyjne ORLEN zlokalizowane w Płocku, a w roku 2008 został skutecznie wdrożony w obiektach administracyjnych w Warszawie. Potwierdził to kolejny audit i Certyfikat przyznany w kwietniu 2009 roku.

W 2020 roku, po pozytywnym audicie weryfikacyjnym, ORLEN S.A. spełnił wymagania normy ISO 45001 roku, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem  wydanym przez Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch. Audity w kolejnych latach potwierdziły zgodność z wymaganiami ISO 45001. Z dniem 30 września 2021 wygasł posiadany przez Spółkę certyfikat SZ BHP w zakresie PN-N-ISO 18001. Na  dzień dzisiejszy Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 objęte są: Siedziba Spółki w Płocku, Biuro w Warszawie, Terminale Paliw, Terminal Kolejowy w Płocku, Zakład CCGT Włocławek, Zakład PTA we Włocławku.

Obecny Certyfikat ISO 45001 zakresem obejmuje:

 • produkcję, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

Po raz pierwszy Polski Koncern Naftowy ORLEN uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-I-07799-2 wydany przez Bureau Veritas Certification w maju 2007 roku. W chwili obecnej System spełnia wymagania normy PN-EN ISO 27001. Zasadniczym celem Systemu jest przyjęcie, wdrożenie i realizacja działań przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, kradzieżą lub nieuprawnioną modyfikacją.

Mając świadomość znaczenia informacji i systemów informacyjnych dla realizacji celów ORLEN zapewniamy, że podejmowane przez Spółkę działania dążą do zapewnienia bezpieczeństwa informacji we wszystkich systemach jej przetwarzania, z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów zarówno Spółki, jej akcjonariuszy, jak i Klientów oraz Kooperantów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji regulują zasady postępowania odnoszące się do bezpieczeństwa posiadanych aktywów. Zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa informacji w Spółce ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem oraz zminimalizowania skutków zagrożeń z tytułu utraty poufności, autentyczności danych, strat finansowych, jak również utraty wizerunku Spółki.

Obecnie posiadamy certyfikat przyznany przez BV Polska, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001. Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

W roku 2005 wdrożyliśmy na stacjach paliw własnych oraz restauracjach ORLEN System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. Podstawę wdrożenia systemu stanowią wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius).

Celem HACCP jest zagwarantowanie Klientom, że oferowane produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak również wszystkich produktów przygotowywanych zgodnie z ofertą gastronomiczną Stop Cafe/ Stop Cafe Bistro/ Stop Cafe 2.0. oraz w restauracjach.

HACCP czyli analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. HACCP służy minimalizowaniu ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest systemem prewencyjnym. Chroni interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może dowieść, że dostarcza produkt bezpieczny dla zdrowia.

Podstawą prawną istnienia systemów zrównoważonego rozwoju  jest Dyrektywa Unijna w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Pierwsza dyrektywa REDI – 2009/28/WE ustanowiła regulacje w celu promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wyznaczając krajowe cele, jakie firmy miały osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii i sektorze transportu. Dyrektywa REDII - 2018/2001 określa ramy na okres 2020–2030 dotyczące klimatu obejmując wyznaczony na 2030 r. cel dotyczący udziału energii odnawialnej (OZE) w zużyciu energii na co najmniej 27%. Niniejsza dyrektywa przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE).

Wdrożenie nowelizacji dyrektywy o promowaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  uchwalonej z końcem 2018 roku weszło w życie z dniem 01 lipca 2021 roku. Transpozycją wymagań dyrektywy unijnej w prawie polskim jest ustawa z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.  

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W ORLEN S.A. systemem potwierdzającym spełnienie KZR jest – ISCC EU – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. 

Firma posiadająca certyfikat  zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Buduje wizerunek firmy nastawionej proekologicznie. Zobowiązuje się do podejmowania następujących zadań:
 

 1. Redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 2. Profesjonalnego zarządzania systemem jakości oraz bezpieczeństwa w firmie,
 3. Monitorowania procesów przetwórczych, emisji gazów oraz ich wpływu na środowisko,
 4. Zapewnienia odpowiednich warunków w środowisku pracy,
 5. Racjonalnego zarządzania gruntami,
 6. Respektowania międzynarodowych praw człowieka, praw pracownika oraz prawa do ziemi,
 7. Przyjęcia odpowiedzialnej społecznie postawy w relacjach biznesowych.
   

Certyfikat ISCC potwierdza wiarygodność przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku biopaliw. Ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych dzięki promowaniu proekologicznej oraz prospołecznej postawy. Certyfikacja ISCC EU obejmuje niezwykle obszerny zakres produktów, powszechnie wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów, a także biopaliw, do których zaliczyć można m.in.:

 • nasiona roślin oleistych (rzepak, soja, słonecznik, jatrofa, palma, i inne),
 • ziarna zbóż i kukurydza,
 • oleje (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy),
 • półprodukty i produkty,
 • odpady i pozostałości.

System ISCC odwołuje się do procedur i standardów, wymaganych do stosowania w całym łańcuchu produkcji biopaliw, dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju. ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

Systemem certyfikacji ISCC EU objęto w ORLEN:

 1. Blok Pochodnych C4,
 2. Wydział Komponowania,
 3. Terminal Paliw Płock,
 4. Terminal Paliw Ostrów Wielkopolski,
 5. Terminal Paliw Gdańsk.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W ORLEN S.A. jednym z systemów potwierdzających spełnienie KZR jest System KZR INiG. Jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Decyzją nr 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018 r. został on zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, a następnie decyzją kolejną nr 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (tzw. RED II) dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych.

System KZR INiG został opracowany z uwzględnieniem przepisów UE w zakresie zarówno oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, jak i realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy. Oceniana jest biomasa uprawiana i zbierana na całym świecie, odpady i pozostałości zbierane na całym świecie, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytworzone na całym świecie. Weryfikacji podlega cały cykl życia biopaliw i biopłynów, począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów / pozostałości, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, zatwierdzoną przez Administratora Systemu KZR INiG, co zawsze poprzedzone jest auditem, w trakcie którego oceniane są informacje udostępnione przez podmiot certyfikowany.

Certyfikacja charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do kwestii ochrony środowiska naturalnego, wyznaczając nowy kierunek w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i stawiając coraz wyższe wymagania światowej gospodarce i firmom produkcyjnym.

Certyfikaty wystawione w ramach tego Systemu są uznawane przez inne systemy certyfikacji. Zakres obowiązywania obejmuje wszystkie kraje świata, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

ORLEN S.A. posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska od 19 sierpnia 2019 r. Zgodność w zakresie KZR INiG jest corocznie weryfikowana poprzez audity recertyfikacyjne. 

Od 2 stycznia 2015 roku ORLEN S.A. stał się producentem wyrobów budowlanych. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 jesteśmy zobowiązani utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

System ZKP bazuje na funkcjonującym w ORLEN S.A. Zintegrowanym Systemie Zarządzania, w szczególności wymaganiach ISO 9001.

W dniu 9 stycznia 2015r. system ZKP został po raz pierwszy pozytywnie oceniony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oddział w Gdańsku. W wyniku oceny przyznano Zakładowi Rafineryjnemu w Płocku ORLEN S.A. Certyfikaty ZKP:

Certyfikaty są częścią systemu oceny zgodności 2+. Miejsce produkcji jest corocznie poddawane auditowi zewnętrznemu, zaś certyfikaty ZKP w ich następstwie są odnawiane.

Zakres systemu ZKP w ORLEN to pełna kontrola przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży wyrobów budowlanych takich jak:

 • asfalty drogowe 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 i 250/330 spełniające wymagania normy PN-EN 12591;
 • asfalty modyfikowane polimerami ORBITON PMB 10/40-65, 25/55-55 EXP, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 25/55-80 HiMA, 45/80-80 HiMA oraz 65/105-80 HiMA spełniające wymagania normy PN-EN 14023.

Wdrożony w ORLENIE System Zarządzania Energią (SZEn) według ISO 50001 jest odpowiedzią na krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, który spełnia wymagania ustawy z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej i Dyrektywy 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej.

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy, ale i staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001 – standardowi, który wyznacza globalnie uznane, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią.

Głównym dokumentem SZEn jest przyjęta przez zarząd Polityka Energetyczna ORLEN, która zawiera zapisy nowej strategii ,,ORLEN 2030” i zobowiązania do doskonalenia wyniku energetycznego, a w szczególności do optymalizacji procesów produkcyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zapewnienie zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i zadań energetycznych, a także spełniania wymagań prawnych. Polityka Energetyczna ORLEN jest udostępniona zainteresowanym stronom zarówno w Intranecie jak i tutaj.

W kluczowej dokumentacji systemu znajdują się również „Księga SZEn” i „Procedura planowania i przeglądu energetycznego”. Wdrożony system bazuje w pełni na dokumentacji zakładowej, w tym „Katalogu wskaźników jednostkowego zużycia mediów energetycznych”.

Bardzo ważnymi elementami wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującymi w ORLENIE jest Energy Management System ułatwiający optymalizację procesów produkcyjnych oraz system świadectw efektywności energetycznej zwanych „białymi certyfikatami”. System białych certyfikatów wspiera realizację przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak modernizacja instalacji przemysłowych, remonty budynków, wymiana oświetlenia i urządzeń wykorzystywanych w procesach energetycznych.

Zgodnie z wdrożonym podejściem do najważniejszych wyzwań systemowych jest proces Przeglądu energetycznego, spełniający wymagania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jego celem jest dokonanie i potwierdzenie wyliczeń dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii, co raportowane jest okresowo do Urzędu Regulacji Energetyki.

Efektem działania SZEn są korzyści związane z oszczędzaniem energii pierwotnej, a także wzrost świadomości pracowników na temat efektywności energetycznej i innych kwestii związanych z użytkowaniem energii.

W zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Energią w ORLEN S.A. wchodzi: ,,Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła”. System obejmuje swoimi granicami zakład produkcyjny w Płocku oraz zakłady PTA i CCGT we Włocławku.
 

Celem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej ORLEN jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie spójnego zestawu rozwiązań prawnych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN z obowiązkowymi lub dobrowolnymi wymaganiami, które spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązały się lub zdecydowały spełniać w celu uniknięcia konsekwencji prawnych, finansowych i wizerunkowych, jakie mogą ponieść spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, kadra zarządzająca oraz pracownicy w przypadku naruszenia zasad systemu zapewnienia zgodności.

Wdrożenie Systemu Compliance jest spójne ze strategią i kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, zakresem międzynarodowego otoczenia regulacyjnego prowadzonej działalności a także etycznym wizerunkiem Grupy Kapitałowej ORLEN. System Compliance jest także elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej ORLEN.

Mając powyższe na względzie w Grupie Kapitałowej ORLEN wdrożono Politykę Compliance wyznaczającą jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

 • przepisów prawa,
 • regulacji wewnętrznych,
 • dobrowolnie przyjętych standardów postępowania,
 • norm etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Za wdrożenie, zarządzanie, aktualizację i komunikację Polityki Compliance oraz wspierających ją procedur dotyczących zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zgodności z wymaganiami koncesji oraz działalności lobbingowej w Grupie Kapitałowej ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością ORLEN