Kariera

Zasady rekrutacji

Dowiedz się jak do nas dołączyć.

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Kogo poszukujemy

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Kładziemy nacisk na kompetencje korporacyjne i wartości ORLEN. Zatrudniamy osoby nastawione na współpracę, profesjonalne i konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań. Do naszych zespołów potrzebujemy pracowników z różnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i wykształceniem. Szereg specjalizacji i obszarów, w których zatrudniamy, obrazuje różnorodność naszej firmy i kadry.


Etapy rekrutacji

Nasza rekrutacja to 5 etapów:

 • Aplikowanie,
 • Wstępna selekcja aplikacji,
 • Spotkanie rekrutacyjne,
 • Wybór kandydata i złożenie oferty pracy,
 • Start na pokładzie!

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

 • Sprawdź czy możesz potwierdzić wymagania z ogłoszenia vs swoje CV
 • Zapoznaj się z informacjami o firmie 
 • Przygotuj pytania do pracodawcy
 • Sprawdź termin i adres spotkania oraz nazwisko osoby, z którą się spotkasz
 • Przyjdź 15 minut przed czasem by odpocząć i oswoić z otoczeniem
 • Online – przygotuj spokojne i ciche miejsce do rozmowy
 • Online – sprawdź ustawienia techniczne: zasilanie, połączenie z internetem, aplikację Skype, dźwięk i video

Jak aplikować?

Zobacz również

ORLEN Kariera

Praca w spółkach Grupy ORLEN

Grupę ORLEN tworzy ponad 60 tysięcy pracowników różnych specjalności. Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu jednej z naszych spółek w Polsce lub za granicą, sprawdź aktualne oferty.

Najczęściej zadawane pytania

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym.


Klauzula informacyjna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „ORLEN S.A.”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@orlen.pl,

b. listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;

b. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;

c. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.

e. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);

c. art. 6 ust.1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie  danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

e. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN S.A. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez ORLEN S.A. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi ORLEN S.A. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ORLEN S.A. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ORLEN S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym ORLEN S.A. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z ORLEN S.A. umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@orlen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b. prawo dostępu do danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock,  ul. Chemików 7, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

1.      Polski Koncern Naftowy ORLEN zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

2.     Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. ORLEN S.A.., 09-411 Płock, ul. Chemików 7 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: daneosobowe@orlen.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.