Kariera

Zasady rekrutacji

Dowiedz się jak do nas dołączyć.

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Kogo poszukujemy

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Kładziemy nacisk na kompetencje korporacyjne i wartości ORLEN. Zatrudniamy osoby nastawione na współpracę, profesjonalne i konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań. Do naszych zespołów potrzebujemy pracowników z różnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i wykształceniem. Szereg specjalizacji i obszarów, w których zatrudniamy, obrazuje różnorodność naszej firmy i kadry.


Etapy rekrutacji

01.   Aplikowanie

02. 

Wstępna selekcja aplikacji

03. 

Spotkanie rekrutacyjne

04. 

Wybór kandydata i złożenie oferty pracy

05. 

Witamy na pokładzie!


Okiem rekrutera

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

Przeanalizuj uważnie ogłoszenie, szczególnie pod kątem wymagań stawianych kandydatom.

Znajdź w swoim życiorysie fakty, które potwierdzają posiadanie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności.

Zapoznaj się z dostępnymi informacjami na temat firmy.

Zastanów się, jakie pytania chcesz zadać przyszłemu pracodawcy.

Upewnij się, że znasz dokładny adres, termin spotkania oraz nazwisko osoby, z którą masz się spotkać. W przypadku spotkania online przygotuj spokojne i ciche miejsce do rozmowy.

Na spotkanie przyjdź 15 minut przed ustalonym czasem, tak by móc chwilę odpocząć i oswoić się z nowym otoczeniem. Przed spotkaniem online 15 minut wcześniej sprawdź aspekty techniczne: zasilanie w komputerze, sieć internetową, działanie aplikacji Skype, kamerkę, ustawienie obrazu i dźwięku.


Zobacz również

ORLEN Kariera

Praca w spółkach Grupy ORLEN

Grupę ORLEN tworzy ponad 30 tysięcy pracowników różnych specjalności. Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu jednej z naszych spółek w Polsce lub za granicą, sprawdź aktualne oferty.

Najczęściej zadawane pytania

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym.


Klauzula informacyjna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „PKN ORLEN S.A.”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@orlen.pl,

b. listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22 lit. a Kodeksu pracy

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, dotyczy innych danych osobowych, których przekazanie nie wynika z przepisów prawa;

c. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;

d. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

e. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

f. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22ą § 1-2 Kodeksu pracy);

c. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa);

d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

e. art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

f. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez PKN ORLEN S.A. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi PKN ORLEN S.A. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, PKN ORLEN S.A. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKN ORLEN S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z PKN ORLEN S.A. umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@orlen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b. prawo dostępu do danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.