O FIRMIE

Zastrzeżenia prawne


Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ORLEN S.A, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN S.A, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN S.A.

ORLEN S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN S.A.

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, Nr BDO: 000007103, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 1 451 177 561,25 zł.