Zrównoważony rozwój

Zielone Finansowanie


Zrównoważony rozwój odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu multienergetycznego koncernu i strategii biznesowej ORLEN2030. W naszej strategii zrównoważonego rozwoju priorytetowo traktujemy realizację ambitnych celów Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Wyzwania związane ze zmianami klimatu traktujemy jako nowe możliwości biznesowe. Jasno deklarujemy, że jako Grupa ORLEN jesteśmy i będziemy liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Planowane działania gwarantują zrównoważony rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego i oszczędnego w zasoby koncernu.

ORLEN zamierza być regularnym emitentem zielonych obligacji, wykorzystując mechanizmy korporacyjne do promowania i realizacji celów ESG.

Green Finance Framework

By zapewnić sobie możliwość wyemitowania zielonych euroobligacji, ORLEN opracował i opublikował zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. W dokumencie tym zostały określone cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko jest poddawana cyklicznej, minimum raz w roku, weryfikacji przez niezależnego audytora oraz raportowana przez ORLEN, aż do momentu wykupu zielonych obligacji. 

Climate Bonds Certification

ORLEN otrzymał certyfikat Climate Bonds Standard dla przyszłych projektów z zakresu czystej infrastruktury transportowej. Climate Bonds Certification prezentuje standardy najlepszych praktyk w zakresie integralności klimatycznej, zarządzania wpływami i przejrzystości. Aktywa, które otrzymają certyfikat, są zgodne z Porozumieniem Paryskim, zakładającym ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 °C, czyli osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku lub wcześniej.

Zielone euroobligacje ORLEN na kwotę 500 mln EUR zostały wyemitowane w maju 2021 r. w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji służą do finansowania realizowanych w latach 2018-2023 przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Pierwsza w historii ORLEN oraz Polski benchmarkowa emisja 7-letnich zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje ORLEN aż 6-krotnie przewyższył wartość emisji. Koncern podzielił 5 tys. euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów z 26 krajów. Aż 62% obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa. 

Emisja obligacji zrównoważonego rozwoju (ESG) – pierwsza na polskim rynku

W grudniu 2020 roku ORLEN wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. ORLEN uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Przegląd odpowiednich dokumentów