Zrównoważony rozwój

Zarządzanie kwestiami klimatu

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Podejście do zarządzania oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnia kryteria ekologiczne. Dążymy do zrównoważonego rozwoju i raportujemy wyniki działalności w obszarze środowiska i klimatu.

Zrównoważony rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy ORLEN.

Struktura zarządzania kwestiami klimatu

Zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu należy do odpowiedzialności Prezesa Zarządu oraz do Członka Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, który pełni funkcję Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, i przewodniczy Radzie ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Rada bezpośrednio raportuje do Zarządu poprzez zebrania Komitetu Strategii Koncernu.

Jest odpowiedzialny za:

  • nadzór nad kwestiami zrównoważonego rozwoju i klimatu, czyli identyfikację oraz minimalizowanie ryzyk związanych z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem,
  • podejmowanie działań i uruchamianie reakcji organizacji w odniesieniu do kwestii klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, aby były one proporcjonalne do istotności tych kwestii dla spółki.

Co roku raportuje:

  • procesy i częstotliwość, z jaką zarząd i/lub komisje zarządu (np. komisje ds. audytu, ryzyka lub inne) są informowane i poruszają na swoich posiedzeniach kwestie związane z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem;
  • czy zarząd i/lub komisje zarządu rozważają kwestie związane z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem, problemy podczas przeglądu i kierowania strategią, główne plany działania, polityki zarządzania, budżety roczne;
  • jak zarząd monitoruje i nadzoruje postępy w realizacji celów i zadań do rozwiązywania problemów związanych z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem.

Rada jest odpowiedzialna za:

  • identyfikację i monitorowanie ryzyk i szans klimatycznych,
  • analizę ryzyk finansowych i klimatycznych oraz ich wpływu na finanse Grupy ORLEN,
  • publikację scenariuszy odporności strategii Grupy ORLEN na zmiany klimatu,
  • zatwierdzanie wskaźników w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Grupy ORLEN.

Skład rady:

Nazwa stanowiska

Funkcja w radzie

Spółka

Członek Zarządu ORLEN S.A. ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju – Pełnomocnik Zarządu ORLEN ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Przewodniczący

ORLEN

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami

Wiceprzewodniczący

ORLEN

Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

Wiceprzewodniczący

ORLEN

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej

Sekretarz

ORLEN

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska

Członek

ORLEN

Dyrektor Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem
i Zgodnością

Członek

ORLEN

Główny Ekonomista

Członek

ORLEN

Przedstawiciele innych obszarów (np. rafineria, petrochemia, energetyka, rozwój) będą dopraszani na posiedzeń w zależności od omawianych tematów.

Rada nadzorcza ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Dwa komitety – Komitet ds. Strategii i Rozwoju oraz Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej – zajmują się między innymi zrównoważonym rozwojem i kwestiami związanymi z klimatem.

Aktualności