Zrównoważony rozwój

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030

Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla wszystkich działań Grupy ORLEN do 2030 roku. Jego główne kierunki obejmują minimalizację wpływu na klimat, ochronę środowiska naturalnego, a także dbanie o dobre warunki pracy w Grupie, współdziałanie z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialne zarządzanie. Celem jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie ścieżki osiągnięcia celu Net Zero w 2050 roku, a także zbudowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej koncernu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030

Konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europie Środkowej, a jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre relacje z otoczeniem i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników. Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym generujących pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.


Filary zrównoważonego rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030 odpowiada na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, które są związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, relacjami społecznymi oraz sytuacją geopolityczną i gospodarczą. Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Jest to pomocne nie tylko w kompleksowym podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, lecz także w szczegółowym i transparentnym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju wynikającym m.in. z dyrektywy CSRD.

Klimat

Zarządzanie kwestiami klimatu jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN. Chcemy zmniejszyć nasz wpływ na klimat, a także dostosować modele biznesowe do fizycznych konsekwencji jego zmiany wpływających na aktywa firmy.

Środowisko

Grupa ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Takimi działaniami są między innymi ochrona bioróżnorodności, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa czy gospodarka obiegu zamkniętego.

Pracownicy

Celem Grupy ORLEN jest jeszcze mocniejsze zaangażowanie się w zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, dostosowując przy tym do indywidualnych potrzeb pracowników ofertę rozwoju kompetencji zawodowych.

Społeczności

Odpowiedzialny biznes powinien wspierać społeczeństwo. Grupa ORLEN konsekwentnie dąży do tego, by jak najlepiej wywiązywać się z roli nie tylko odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, lecz także dobrego sąsiada.

Zarządzanie

Strategia Zrównoważonego Rozwoju odnosi się do całego otoczenia Grupy ORLEN, jej dostawców, pracowników i klientów czyli całego łańcucha wartości. Naszym celem jest odpowiedzialne, ale też transparentne zarządzanie, które wykorzystuje tkwiący w nim potencjał.


Wspieramy realizację celów ONZ i dostosowujemy działania do europejskich standardów

Dzięki powiązaniu filarów strategii z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz standardami ESRS w pełni adresujemy obecne wyzwania związane ze zmianą klimatu, utratą bioróżnorodności czy też sytuacją geopolityczną i gospodarczą w naszych działaniach.

Zobacz również

Strategia zrównoważonego rozwoju

Rzecznik do spraw społeczności lokalnych

Zależy nam, aby przedstawiciele społeczności lokalnych mieli możliwość swobodnego zgłaszania uwag, opinii i wątpliwości dotyczących działalności naszej spółki. Prowadzimy dialog dbając o wysoką jakość relacji opartych na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2021-2023

W 2021 roku  przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023, która już została w całości zrealizowana. Strategia skupiała się wokół trzech obszarów ESG: środowiska, społeczeństwa i zarządzania.