DLA BIZNESU

Samoobsługowy odbiór produktów

Samoobsługa to system informatyczny pozwalający klientom na samodzielne planowanie odbiorów zakupionych produktów oraz umożliwiający przewoźnikom samoobsługowy odbiór produktów przy użyciu kart magnetycznych na terenie terminali.

Usługa jest dostępna bezpłatnie po podpisaniu umowy lub porozumienia z ORLEN S.A.

Samoobsługa to aplikacja informatyczna do samodzielnego planowania odbiorów produktów na terminalach paliw.

Aplikacja poprzez stronę www umożliwia klientom składanie dyspozycji i upoważnień, tworzenie miejsc przeznaczenia, a także przegląd kontraktów i zleceń oraz bazy podstawowych danych kierowców i pojazdów dysponowanych do przewozu zakupionych produktów.

Dostęp do aplikacji jest bezpłatny i może go otrzymać każdy klient ORLEN S.A. posiadający aktualną umowę handlową na hurtowy zakup produktów paliwowych oraz umowę na korzystanie z aplikacji do planowania odbioru produktów zawartą za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.

Link do aplikacji:

Poniżej dokumenty do pobrania:

Informujemy, że każdy przewoźnik świadczący usługi transportowe dla hurtowych klientów ORLEN S.A. musi zawrzeć porozumienie na korzystanie z samoobsługowego systemu odbioru produktów na terminalach.

Aby dopełnić formalności należy wydrukować dokument porozumienia w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres podany w zakładce „Kontakty” oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Porozumienia. Prosimy również o przesłanie skanu porozumienia na adres: cbok@orlen.pl.

Do porozumienia należy dołączyć czytelnie wypełnione i podpisane wnioski o wydanie Karty Kierowcy i Pojazdu. Wjazd na teren terminali oraz załadunek produktów możliwy jest wyłącznie przy użyciu aktywnych Kart Kierowcy i Kart Pojazdów.

Dokumenty do pobrania:

Formularze aktywne:

Klauzula informacyjna
dla kierowców odbierających paliwo z terminali paliw
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, dane dotyczące dokumentu tożsamości: typ, seria i numer, data ważności, numer prawa jazdy i data ważności, numer zaświadczenia ADR i data ważności, numer zaświadczenia TDT i data ważności, numer lokalizatora, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez Przewoźnika - podmiot współpracujący z ORLEN S.A., wykorzystywane będą w związku z realizacją procesów dot. samoobsługowego odbioru Produktów z terminali paliw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN S.A., w następujących celach:
a) wydania karty kierowcy uprawniającej do wjazdu na terminale paliw,
b) w procesie planowania odbiorów w aplikacji przez klientów/przewoźników,
c) weryfikacji tożsamości podczas odbiorów paliw z terminali paliw
d) monitoringu wizyjnego podczas procesu odbioru paliw,
e) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
f) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów „Umowy europejskiej –dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
a) prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) realizacji procesów samoobsługowego odbioru produktów z terminali paliw, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia, pawidłowego nadzoru nad obiektami ORLEN S.A.
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN S.A.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom współpracującym z ORLEN S.A. przy relizacji procesu odbioru paliw z terminali paliw, niezaleznym operatorom logistycznym, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z CBOK:

Tel: (24) 365 22 44
Fax: (24) 367 70 90
e-mail: cbok@orlen.pl

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:
ORLEN S.A.
Zespół Obsługi Autocystern i Rozliczeń Wydań (SCB)
Ul. Chemików 7
09-411 Płock​​