Relacje Inwestorskie

Rozporządzenie MAR


ORLEN S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z tym ORLEN S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania ORLEN S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych ORLEN S.A. 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR do Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego:
https://19mar.knf.gov.pl/

Jednocześnie uruchomiony jest adres awaryjny.19mar@knf.gov.pl obsługujący wyłącznie notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Niezwłocznie po usunięciu awarii lub ustaniu tych zdarzeń, powiadomienie powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego powyżej.

Instrukcja użytkownika formularza 19 MAR dostępna jest TUTAJ.

Instrukcja oraz wzór powiadomienia ORLEN S.A. oraz KNF w trybie awaryjnym o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ​.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adres e-mail ORLEN S.A.: ir@orlen.pl

Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ORLEN S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.