Zrównoważony rozwój

Strategia dekarbonizacji

Realizacja inwestycji dekarbonizacyjnych

W 2020 roku ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Plany dekarbonizacji są kluczowym elementem strategii biznesowej Grupy ORLEN, dlatego koncern zdecydował się na zwiększenie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

-25% CO2e w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia

Redukcja w ujęciu absolutnym dla zakresów emisji 1 i 2
 

Ograniczenie emisji metanu poprzez Zero Routine Flaring oraz Zero Venting

Wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną

Rozwój technologii wychwytywania, utylizacji i składowania (CCU i CCS) dwutlenku węgla

-40% kgCO2e/MWh intensywności emisji w segmencie energetyki

Redukcja w intensywności emisji w produkcji energii elektrycznej i cieplnej

 

Inwestycje w zeroemisyjne źródła energii odnawialnej i jądrowej (SMR)

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę gazową (CCGT)

Redukcja udziału energetyki węglowej i wyjście z węgla w 2035 roku

-15% gCO2e/MJ współczynnika Net Carbon Intensity

Redukcja w intensywności emisji w zakresach 1, 2 i 3

 

Efektywna i mniej emisyjna produkcja tradycyjnych paliw i energii

Inwestycje w nisko- i zeroemisyjną mobilność i energetykę

Strategia dekarbonizacji

Grupa ORLEN zamierza umocnić pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 2030 roku koncern zainwestuje ponad 80% wszystkich nakładów inwestycyjnych w projekty transformacyjne (zielone i przejściowe), które umożliwią redukcję oddziaływania na klimat i środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Strategia neutralności emisyjnej została oparta na filarach biznesowych, w których Grupa ORLEN już obecnie posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję rynkową.

W ramach budowy nowych obszarów biznesowych koncern będzie skupiał się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa oparta na małych reaktorach (SMR) i rozwój energetyki gazowej. Grupa ORLEN będzie rozwijała również technologie wodorowe, rozbudowywała sieć elektromobilności, zwiększała produkcję biopaliw, biogazu i paliw syntetycznych oraz recykling petrochemikaliów.
Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez ORLEN na europejskim rynku kapitałowym.

W ciągu najbliższych lat ORLEN zrealizuje szereg projektów zwiększających efektywność energetyczną i zmniejszającą emisyjność i poprawiająca efektywność obecnie istniejących aktywów produkcyjnych rafineryjnych, petrochemicznych i wydobywczych. W nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie, włącznie z wychwytywaniem dwutlenku węgla (CCU i CCS). Ograniczane będą również emisje metanu jak i pośrednie emisje wynikające z zużywania zakupionej energii. 

Zrównoważony rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy ORLEN.

Aktualności