Dane osobowe


Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna

dla klientów ORLEN S.A. - osób fizycznych, korzystających z usługi e-Paragon

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

W związku z usługą e-Paragon przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe związane z dokonywaniem zakupów, tj.:

 • informacje o miejscu, w którym dokonano zakupów – lokalizacja,
 • data i czas wystawienia paragonu (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów),
 • informacje o zakupionych towarach lub usługach (informacje o ilości lub liczbie zakupionych towarów lub usług, ich cenie, oraz o kwocie wydanej na poszczególne towary i usługi oraz o łącznej wydanej kwocie, numer paragonu),
 • identyfikator transakcji i klienta otrzymany od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej: PKO BP).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu generowania elektronicznych paragonów i przekazywania ich do PKO BP, tak aby mogła Pani/Pan korzystać z usługi e-Paragon.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - uczestnictwo w innowacyjnym projekcie polegającym na generowaniu elektronicznych paragonów, co stanowi wartość dodaną dla Pani/Pana oraz dodatkowe potwierdzenie transakcji między Panią/Panem a ORLEN S.A.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotu dostarczającego usługe e-Paragon, czyli do banku PKO BP.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, sprzedaży towarów i usług, rozliczania należności.

DANE OTRZYMYWANE OD PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach usługi e-Paragon ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, nie krócej niż przez okres zastrzeżony przepisami prawa.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu realizacji powyższy praw prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania Pani/Pana danych przez ORLEN S.A. do banku PKO BP. Wniesienie sprzeciwu oznacza rezygnację z usługi e-Paragon świadczonej przez bank PKO BP.

Informujemy, że rola ORLEN S.A. w usłudze e-Paragon polega wyłącznie na generowaniu e-Paragonu i jego przekazywaniu do PKO BP.

Aby wnieść sprzeciw wobec udostępniania danych przez ORLEN S.A. do banku PKO BP, należy zrezygnować z usługi e-Paragon. Z usługi e-Paragon można zrezygnować poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie bankowości elektronicznej PKO BP. Szczegóły dotyczące rezygnacji z usługi e-Paragon znajdują się w Regulaminie pilotaż usługi „e-Paragon dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA” dostępnym pod adresem www.pkobp.pl\e-paragon. W tej sprawie można także zadzwonić do Infolinię PKO Banku Polskiego.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I Administratorzy danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7 oraz Spółka Grupa ORLEN / inny podmiot Grupa ORLEN (lista podmiotów stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej).

Administratorzy razem współadministrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi, którego wyciąg udostępniony jest na stronie www.orlen.pl w zakładce „Odpowiedzialny biznes - Dane osobowe”.

II Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi Administratorzy wspólnie uzgodnili zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

a) Każdy Administrator, w momencie zbierania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,

b) Każdy Administrator, w zakresie zbieranych u siebie danych osobowych, jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

c) Niezależnie od ustalenia w pkt. b powyżej, swoje prawa do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan zgłosić do ORLEN S.A. W takim przypadku ORLEN S.A. przekaże Pani/Pana żądanie właściwemu Administratorowi, który je zrealizuje.

III Punkt kontaktowy

Każdy z Administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony danych lub Koordynatora ds. RODO.

Administratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, poprzez który może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl,

b) adres pocztowy: ORLEN S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,

c) ORLEN S.A. zobowiązuje się do obsługi wyżej wymienionych punktów kontaktowych, co nie wyłącza prawa do kontaktowania się z właściwym Administratorem.

IV Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) Korzystania przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych lub poręczania pożyczek oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ORLEN S.A. i podmiotach które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,

b) Archiwalnych będących realizacją przepisów prawa,

c) Obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

d) W celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z oferowanych świadczeń.

V Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratorów Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. IV powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), związanych z korzystaniem przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ORLEN S.A. i Spółkach na podstawie Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (pod warunkiem skorzystania z tych świadczeń),

b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwizacji,

c) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

d) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

e) dane poręczycieli będą przetwarzane w celu poręczenia pożyczki zaciąganej przez pożyczkobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z umową pożyczki zawartą zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej.

VI Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania ze świadczeń z ZFŚS lub wymaganego prawem okresu w związku z poręczeniem oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VII Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratorów podmiotom z nimi współpracującym (odbiorcom), w szczególności:

a) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w celu obsługi korespondencji oraz realizacji i obsługi świadczeń socjalnych w ORLEN i podmiotach, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,

c) członkom Komisji Socjalnej, o której mowa w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej w zakresie jej działania i podejmowania decyzji,

d) Klubowi Seniora, upoważnionym Członkom Rad Klubu Seniora - w zakresie działań przez nich realizowanych, tj. organizacji spotkań i wycieczek.

VIII Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa, tj. z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

IX Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą świadczeń socjalnych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądanie przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X Korzystanie z przysługujących praw

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. III powyżej.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż:

a) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych, w ramach wspólnej działalności socjalnej ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,

b) zobowiązuję się niezwłocznie przekazać treść klauzuli informacyjnej osobom/członkom rodziny, których dane osobowe przekazuję w celu korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej”.

 

W treści dokumentu ORLEN S.A. przekazuje Państwu informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych w relacjach biznesowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:

 • listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
 • przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl

II WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

2. W związku ze zmianami właścicielskimi w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych uczestniczy również ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej. Wspólne przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach, które określamy w pkt 6. Spółki należące do naszej grupy kapitałowej występują w roli Współadministratorów danych. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie odpowiednich uzgodnień, które określają zasady realizacji wspólnych celów przetwarzania oraz zasady współdziałania, jakie zapewniają możliwość skutecznej realizacji Państwa praw oraz ochrony Państwa interesów. Szczegółowe informacje dotyczące Współadministratorów znajdą Państwo na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

III INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

3. W ORLEN S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty“. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

4. Informacje o Inspektorach Ochrony Danych wyznaczonych przez pozostałych Współadministratorów znajdują się na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

IV CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

5. ORLEN S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celach oraz na podstawie następujących przepisów:

a) w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem odpowiedniej umowy gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN, w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z wysokimi standardami etycznymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ORLEN S.A. oraz naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), g) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. ORLEN S.A. oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej występujące w roli Współadministratorów przetwarzają Państwa dane osobowe w celach i na podstawie następujących przepisów:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej wynikającego z wewnątrzgrupowych porozumień w zakresie obsługi klientów, w tym w celu zapewnienia obsługi klientów przez spółkę odpowiedzialną za określony segment lub grupę przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy gospodarczej oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe są przetwarzane do czasu jej wycofania.

VI PRAWA

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. lub Współadministrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest możliwe w trakcie kontaktu telefonicznego z przedstawicielami biura sprzedaży ORLEN S.A. prowadzącego komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest również możliwe w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres właściwego biura sprzedaży ORLEN. Aktualne dane kontaktowe naszych biur sprzedaży znajdą Państwo na stronie internetowej www.orlen.pl oraz w treści formularzy kontaktowych wykorzystywanych do pozyskiwania zgód na komunikację marketingową.

9. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z ORLEN S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi w pkt 1 i 3. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania realizowanych wspólnie przez ORLEN S.A. oraz każdego ze Współadministratorów.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:

 • listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
 • przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

2. W związku ze zmianami właścicielskimi w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych uczestniczy również ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej. Wspólne przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach, które określamy w pkt 6. Spółki należące do naszej grupy kapitałowej występują w roli Współadministratorów danych. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie odpowiednich uzgodnień, które określają zasady realizacji wspólnych celów przetwarzania oraz zasady współdziałania, jakie zapewniają możliwość skutecznej realizacji Państwa praw oraz ochrony Państwa interesów. Szczegółowe informacje dotyczące Współadministratorów znajdą Państwo na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

3. W ORLEN S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty“. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

4. Informacje o Inspektorach Ochrony Danych wyznaczonych przez pozostałych Współadministratorów znajdują się na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

5. ORLEN S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celach oraz na podstawie następujących przepisów:


a) w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem odpowiedniej umowy gospodarczej, w tym rozliczaniem i dokumentowaniem Transakcji Bezgotówkowych oraz rozpatrywaniem reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN, w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z wysokimi standardami etycznymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ORLEN S.A. oraz naszej grupy kapitałowej, a także partnerów współpracujących z ORLEN S.A., w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. ORLEN S.A. oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej występujące w roli Współadministratorów przetwarzają Państwa dane osobowe w celach i na podstawie następujących przepisów:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej wynikającego z wewnątrzgrupowych porozumień w zakresie obsługi klientów, w tym w celu zapewnienia obsługi klientów przez spółkę odpowiedzialną za określony segment lub grupę przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. pozostałym spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz partnerom oraz podmiotom współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

8. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio przez ORLEN S.A. mogliśmy je trzymać od pozostałych spółek z naszej grupy kapitałowej lub podmiotów świadczących usługi dystrybucji określonych produktów. Państwa dane osobowe mogły zostać również pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, w tym stron internetowych przedsiębiorców.

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy gospodarczej oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe są przetwarzane do czasu jej wycofania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. lub Współadministrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest możliwe za pomocą specjalnego linku zamieszczonego w naszych wiadomościach e-mail oraz w trakcie kontaktu telefonicznego z przedstawicielami biura sprzedaży ORLEN S.A. prowadzącego komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest również możliwe w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres właściwego biura sprzedaży ORLEN. Aktualne dane kontaktowe naszych biur sprzedaży znajdą Państwo na stronie internetowej www.orlen.pl oraz w treści formularzy kontaktowych wykorzystywanych do pozyskiwania zgód na komunikację marketingową.

11. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z ORLEN S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi w pkt 1 i 3. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania realizowanych wspólnie przez ORLEN S.A. oraz każdego ze współadministratorów.

12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ORLEN S.A. oraz każdego ze współadministratorów.

 I.        ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach ORLEN S.A., w tym w obrębie tych obiektów, jest ORLEN S.A. (dalej: ORLEN S.A.) z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II.        INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

III.        CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który ORLEN S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV.         ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji usługi ORLEN Paczka, podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów. Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.

V.        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI.         TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby ORLEN S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII.        PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

I Administratorzy danych osobowych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7 oraz Spółka Grupa ORLEN / inny podmiot Grupy Kapitałowej ORLEN (lista podmiotów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej klauzuli
Administratorzy razem współadministrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w obszarze HR, którego wyciąg stanowi Załącznik do niniejszej klauzuli.

II Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W ramach Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w obszarze HR Administratorzy wspólnie uzgodnili zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

a) Każdy Administrator, w momencie zbierania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z wymianą danych osobowych pracowników w celu prowadzenia spójnej polityki kadrowej w Grupie Kapitałowej ORLEN jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
b) Każdy Administrator w zakresie zbieranych u siebie danych osobowych jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
c) Niezależnie od ustalenia w pkt. b powyżej, swoje prawa do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan zgłosić do ORLEN S.A. W takim przypadku ORLEN S.A. przekaże Pani/Pana żądanie właściwemu Administratorowi, który je zrealizuje.,

III Punkt kontaktowy
Każdy z Administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony danych lub Koordynatora ds. RODO.
Punktem kontaktowym, poprzez który może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest adres email każdego z Administratorów, który zebrał i udostępnił Pani/Pana dane osobowe zgodnie z listą pkt. IX.

IV Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) wymiany danych osobowych pracowników w celu prowadzenia spójnej polityki kadrowej, w szczególności systemu premiowania, wynagradzania, rekrutacji, rozwoju i budowania kompetencji pracowników oraz zapewnienia wykorzystania potencjału pracowników;
b) obsługi pracowników przez właściwego Administratora;
c) zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN będących Uczestnikami Porozumienia o współadministrowanie danymi osobowymi w obszarze HR;
d) prowadzenie analiz biznesowych związanych z efektywnością zatrudnienia oraz migracją pracowników pomiędzy Uczestnikami Porozumienia;
e) ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi ze wspólnymi operacjami przetwarzania danych osobowych.


V Podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratorów Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. IV powyżej jest prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – każdego z Administratorów, którzy podpisali Porozumienie.

VI Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy lub do momentu pozytywnego ropatrzenia wniosku o wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VII Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, każdy z Administratorów może udostępnić podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy ich przetwarzaniu w szczególności pomiotom z grupy kapitałowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, archiwizacji.

VIII Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą świadczeń socjalnych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z ORLEN S.A. lub Spółką, która przystąpiła do Porozumienia, zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi w Załączniku poniżej. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania realizowanych wspólnie przez ORLEN S.A. oraz każdego ze Współadministratorów.

IX Korzystanie z przysługujących praw
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. III powyżej, zgodnie z listą poniżej.