Relacje Inwestorskie

Akcje i obligacje

Dywidenda

ORLEN ogłosił 28 lutego 2023 roku nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami ORLEN będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową ORLEN w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49%.

*Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku, w wysokości 5,50 PLN na jedną akcję. 

Dywidenda bazowa (gwarantowana) wyniesie 4,00 PLN za akcję w 2022 roku. Zaczynając od 2023 roku będzie wzrastać co roku o 0,15 PLN za akcję. Całkowita dywidenda określana jest co roku na poziomie 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (przepływ z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej), ale nie mniejszych niż dywidenda bazowa (gwarantowana). 

Dywidenda za rok

Wysokość dywidendy w zł na jedną akcję

Wysokość dywidendy w zł łącznie % zysku netto przeznaczony na dywidendę Dzień prawa do dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

          2022                         5,50    6 385 181 269,50        23,42% 10.08.2023 31.08.2023
2021 3,50 1 496 981 713,50 17,83% 27.07.2022 03.10.2022
2020 3,50 1 496 981 713,50 - *** 22.07.2021 05.08.2021
2019 1,00 427 709 061,00 8,88% 14.07.2020 28.07.2020
2018 3,50 1 496 981 713,50
27,55% 22.07.2019 05.08.2019
2017 3,00 1 283 127 183,00 21,03% 20.07.2018 03.08.2018
2016 3,00 1 283 127 183,00 23,92% 14.07.2017 04.08.2017
2015 2,00 855 418 122,00 81,66% 15.07.2016 05.08.2016
2014 1,65 705 719 950,65 - *** 16.06.2015 08.07.2015
2013 1,44 615 901 047,84 99,71% 16.06.2014 08.07.2014
2012 1,50 641 563 591,50 30,15% 26.07.2013 13.08.2013
2011** - - - - -
2010** - - - - -
2009** - - - - -
2008** - -
- - -
2007 1,62 692 888 678,82
25,11% 01.08.2008 01.09.2008
2006** - -
- - -
2005** - -
- - -
2004* 2,13 911 020 299,93 40% 01.08.2005 01.09.2005
1,07 zł/akcję
01.12.2005
1,06 zł/akcję
2003 0,65 278 010 889,65 29,80% 02.08.2004 01.09.2004
2002 0,14 58 824 799,18 15,40% 01.08.2003 02.09.2003
2001 0,12 50 421 256,44 20,30% 17.07.2002 01.08.2002
2000 0,05 21 008 856,85 3,00% 31.05.2001 03.07.2001
1999 0,05 21 008 856,85 3,30% 31.05.2000 15.06.200

* wypłata dywidendy za 2004 rok przez PKN ORLEN S.A. nastąpiła w dwóch ratach: 1 września 2005r i 1 grudnia 2005r.
** Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.
*** Dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych. 


Informacje podstawowe

Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym ORLEN S.A.

Rekomendacja Zarządu ORLEN S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.