Nr 12/2012  | 17-01-2012

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. jakie odbyło się 12 stycznia 2012 roku („NWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 12.01.2012 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 
1. SKARB PAŃSTWA - REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
UL. KRUCZA 36/
WSPOLNA 6
00-522 WARSZAWA
117 710 196 117 710 196 53,18% 27,52%
2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
UL. DOMANIEWSKA 44
02-672 WARSZAWA
25 000 000 25 000 000 11,29% 5,85%
3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL. JANA PAWŁA II 24
00-133 WARSZAWA
13 300 000 13 300 000 6,01% 3,11%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.