Nr 106/2012  | 04-06-2012

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 30 maja 2012 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

L.p. Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 30.05.2012

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

1. SKARB PAŃSTWA - REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6
00-522 WARSZAWA

117 710 196

117 710 196 47,61% 27,52%
2.  AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
UL. DOMANIEWSKA 44
02-672 WARSZAWA

27 000 000

27 000 000

10,92%

6,31%

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
UL. TOPIEL 12
00-342 WARSZAWA

25 000 000

25 000 000 10,11%

5,85%

4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL. JANA PAWŁA II 24
00-133 WARSZAWA

15 200 000

15 200 000 6,15%

 3,55%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.