02.02.2004

Biopaliwa - odpowiedzialność wobec klientów

PKN ORLEN jest przygotowany do wdrożenia zapisów ustawy o biopaliwach. Koncern za priorytet uznaje jednak jak najszybsze rozwiązanie kwestii wymagań jakościowych paliw z biododatkami i ich precyzyjnej kontroli.

Obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku ustawa o biopaliwach zmienia polski rynek paliw, nakładając wymóg dodawania do benzyn i olejów napędowych określonej ilości biokomponentów. Brak jest jednak przepisów wspierających (jak np. rozporządzenia w zakresie wymagań jakościowych dla biododatków i metodyki badań tych wskaźników). Powoduje to zaniepokojenie zarówno producentów paliw jak i klientów stacji benzynowych, bowiem brak tych uregulowań i wynikająca z nich niemożność prowadzenia jakiejkolwiek kontroli może powodować bezkarny obrót paliwami różnej jakości.

PKN ORLEN SA od początku prac nad ustawą o biopaliwach uważnie przyglądał się planowanym zapisom i analizował sytuację pod kątem wykonywalności proponowanych rozwiązań, odwołując się zarówno do doświadczeń własnych jak i krajów europejskich. PKN ORLEN SA rozpoczął komponowanie paliw z dodatkami „bio” w swojej rafinerii w Płocku. Po raz pierwszy miało to miejsce w latach 90 – tych, gdy dodawano etanol w celu eliminacji ołowiu z benzyn. Biokomponenty pojawiły się w produkcji płockiego zakładu w marcu 2001 roku. Jako dodatek zastosowano wówczas bezpieczniejszą formę – eter wytworzony na bazie bioetanolu. Nad całością programu czuwały laboratoria ORLENU.

Doświadczenia koncernu w tym zakresie wskazują, że proces wprowadzania komponentów pochodzenia biologicznego do produkcji paliwowej powinien być przeprowadzany stopniowo, pod kontrolą i z wykorzystaniem najnowszych technologii. W chwili wejścia w życie zapisów ustawy, PKN ORLEN dodawał około 5% eteru do około 60% produkowanych benzyn. Według ustawy, biokomponentem dodawanym do benzyn może być, bioetanol, który jest otrzymywany w procesie odwadniania spirytusu surowego lub eter etylo-tert-butylowy (ETBE).

ETBE to dodatek powstający z bioetanolu, ale pozbawiony jego wad (można go transportować rurociągiem). Jest szeroko stosowany jako komponent benzyn w Europie np. w Hiszpanii czy we Francji, gdzie stanowi średnio 0,7% ilość benzyn. ETBE uważany jest, – co dowiodły badania laboratoryjne – za najlepszy komponent tlenowy na bazie alkoholu etylowego, bezpieczny dla silników benzynowych i preferowany przez producentów samochodów. Jednak obecne rozwiązania prawne, a szczególnie Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2003 roku o podatku akcyzowym, mimo wszelkich zalet ETBE, wyraźnie faworyzuje etanol. W połączeniu z brakiem rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metodyki ich badań wydaje się to być niebezpieczne dla rynku paliwowego i groźne w skutkach dla silników samochodów. W przypadku oleju napędowego biododatkiem będzie ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych otrzymywany w procesie przetwarzania rzepaku energetycznego.

Minimalna ilość – wymagana przez rozporządzenie Rady Ministrów w IV kwartale 2004 roku - wynosi 0,11% estrów. Jednakże do tej pory nie powstała żadna profesjonalna instalacja do produkcji tego estru spełniająca europejska normę EN 14214. Prawdopodobnie pierwszą w Polsce będzie instalacja w Rafinerii Trzebinia, która rozpocznie działalność na początku października br. Zdaniem Roberta Gmyrka – Dyrektora biura ds. biopaliw w PKN ORLEN, aby zapewnić jak najlepszą jakość biodiesel’a należy powołać organizację certyfikującą i monitorującą jakość produktu na wzór funkcjonującej w Niemczech AGQM. J

uż teraz koncern we własnym zakresie prowadzi badania jakościowe testując estry metylowe w warunkach roboczych, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Próbie poddano 14 autobusów, które od listopada 2003 roku jeżdżą na specjalnym paliwie: 10 pojazdów zasilanych jest paliwem doświadczalnym (ON + estry), 2 - czystym estrem metylowym, a 2 - samym olejem napędowym). Efektem testów jest potwierdzenie obaw, że czyste estry w przypadku znaczącego spadku temperatury nie zachowują określonych parametrów technicznych powodując brak zapłonu i unieruchomienie pojazdów.

W aspekcie wdrażania zapisów ustawy o biopaliwach, istotnym wyzwaniem dla PKN ORLEN SA jest zapewnienie sobie dostaw biokomponentów na poziomie, który pozwoli spełnić wymogi ustawy o biopaliwach oraz Dyrektywy Unijnej 2003/30/EC, nakładającej na Polskę obowiązek osiągnięcia w 2005 roku udziału biopaliw na poziomie 3,2% obj. w ogólnej puli paliw sprzedanych. Dlatego koncern rozpoczął budowę instalacji do produkcji biodiesel’a w Rafinerii Trzebinia oraz rozważa zaangażowanie kapitałowe w przedsięwzięcie produkcji bioetanolu, w celu zapewnienia stabilności dostaw w długoterminowej perspektywie.

Biuro Prasowe PKN ORLEN SA