23.05.2006

Biopaliwowe partnerstwo władz miasta Krakowa i Rafinerii Trzebinia

Władze Miasta Krakowa podpisały list intencyjny z Rafinerią Trzebinia Grupa ORLEN w sprawie realizacji pilotażowego programu w zakresie eksploatacji biopaliw ciekłych. W ramach programu Partner ON BIO m.in. pojazdy komunikacji miejskiej oraz przedsiębiorstwa oczyszczania miasta będą jeździć na paliwie z 20% zawartością biokomponentu o nazwie handlowej Olej Napędowy BIO10, produkowanym przez Rafinerię Trzebinia.

Wdrożenie programu jest świadectwem troski Władz Krakowa o środowisko naturalne miasta i jednocześnie stanowi potwierdzenie wysokiej jakości biopaliw ciekłych oferowanych przez Rafinerię Trzebinia. Inicjatywa uzyskała wsparcie badawcze ze strony Instytutu Technologii Nafty (ITN) w Krakowie oraz Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie (CLN).

Celem programu jest redukcja emisji spalin i ich negatywnego wpływu na zabytki Krakowa, polepszenia warunków życia jego mieszkańców oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego. Programem objęte zostaną wybrane pojazdy z flot Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta. Jednym z wielu monitorowanych w ramach projektu parametrów będzie poziom emisji spalin ze szczególnym uwzględnieniem zadymienia.

Wysoką jakość paliwa potwierdzają eksperci Instytutu Technologii Nafty oraz Centralnego Laboratorium Naftowego. Według badań CLN Olej Napędowy BIO10 produkowany w Rafinerii Trzebinia Grupa ORLEN spełnia wymagania m.in. odporności na skażenia mikrobiologiczne, a także jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania korozji chemicznej. ON BIO10 sprawdził się również w warunkach zimowych. Użytkownicy bezproblemowo korzystali z biopaliwa w temperaturze poniżej -30º C, podczas gdy inne paliwa nie sprawdzały się w tych warunkach. Dzięki temu silniki pojazdów mogą pracować dłużej i wydajniej.

Rafineria Trzebinia produkuje biopaliwa, które spełniają surowe wymogi dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustawodawstwa polskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i wykorzystania paliw odnawialnych. Aby spełnić te wymagania wybudowano i uruchomiono instalację do produkcji biokomponentów - estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz rozpoczęto produkcję oleju napędowego BIO10 z 20-procentowym dodatkiem FAME. Zdolność produkcyjna tej działającej od IV kwartału 2004 r. instalacji wynosi 100 tys. ton rocznie. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do rozbudowy instalacji do łącznej zdolności produkcyjnej 200 tys ton/ rok.

Rafineria Trzebinia S.A. należy do Grupy Kapitałowej ORLEN. Została skomercjalizowana w 1995 r. Cztery lata później większościowy pakiet akcji Rafinerii został zakupiony przez Petrochemię Płock S.A. Działalność Rafinerii Trzebinia koncentruje się obecnie na produkcji i dystrybucji biokomponentów, biopaliw i paliw silnikowych, świadczeniu usług składowania paliw oraz produkcji parafiny hydrorafinowanej.

Udziałowcami spółki są: PKN ORLEN S.A. – 77,15 %, Skarb Państwa – 9,19 %, inni akcjonariusze – 13,66 %.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
Rafineria Trzebinia SA opierając swoją strategię rozwoju na kierunkach wynikających z:

  • Dyrektyw Unii Europejskiej,
  • Polityki energetycznej Państwa do 2025 roku,
  • oraz ustawodawstwa polskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego ochrony środowiska, aktywizacji rolnictwa i promowania produkcji i wykorzystania paliw odnawialnych, wybudowała i uruchomiła w 2004 roku instalację do produkcji biokomponentów - estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz rozpoczęła produkcję oleju napędowego BIO z 20% dodatkiem tegoż biokomponentu.

Dla potwierdzenia pełnego bezpieczeństwa w zakresie stosowania nowego paliwa oraz w celu zdobycia doświadczeń w zakresie logistyki obrotu oraz wpływu na parametry eksploatacyjne pojazdów, Rafineria Trzebinia S.A. jako pierwszy na rynku polskim, profesjonalny producent ON BIO, podjęła decyzję o objęciu całości sprzedaży Programem Pilotażowym realizowanym pod nadzorem badawczym dwóch wiodących instytutów specjalizujących się w badaniach paliw, tj. Instytutu Technologii Nafty w Krakowie oraz Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie.

Dzięki doświadczeniom zebranym podczas trwania krakowskiego pilotażu, zaangażowane w realizację programu instytucje badawcze (CLN, ITN) będą miały możliwość rozszerzenia spektrum dotychczasowych badań wykonanych na ON BIO 10 i oceny wybranych aspektów eksploatacyjnych i środowiskowych takich jak:

- wpływ tego typu paliwa na środowisko naturalne Krakowa, w tym korzystnego oddziaływania poprzez redukcję szkodliwych składników emisji spalin, na:

  • zabytki Krakowa będące dziedzictwem kultury polskiej i światowej,
  • polepszenie zdrowotności mieszkańców miasta poprzez poprawę czystości powietrza,
  • ograniczenie hałasu komunikacyjnego

- weryfikacja parametrów jakościowych poszczególnych partii produkcyjnych w procesie wytwarzania i magazynowania w RT S.A.,
- potwierdzenie stabilności chemicznej produktu oraz jego działania korozyjnego, - zachowanie jakości na poszczególnych etapach systemu dystrybucji, aż do sprzedaży detalicznej.

Ponadto pilotaż pozwoli określić wpływ stosowanego biopaliwa ciekłego na warunki eksploatacyjne i jezdne zasilanych pojazdów m.in. w zakresie własności rozruchowych, pracy układu paliwowego, poziomu emisji spalin, zużycia jednostkowego oraz korelacji z procesem starzenia stosowanych olejów smarowych.

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki dotychczasowych badań, ponad roczne doświadczenia w zakresie produkcji i dystrybucji biopaliwa sprzedawanego pod nazwą handlową ON BIO 10 oraz posiadając potwierdzenie wysokich parametrów eksploatacyjnych, jak również proekologicznych, Rafineria Trzebinia S.A. podjęła działania zmierzające do szerszego zastosowania tego paliwa w dużych flotach pojazdów eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.

Ze względu na wieloletnie zaangażowanie władz miasta Krakowa w działania na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków, Rafineria Trzebinia postanowiła zaproponować władzom miasta udział w nowym programie pilotażowym pod nazwą „Partner ON BIO”. Propozycja ta po przedstawieniu walorów biopaliw zyskała duże zainteresowanie i deklarację aktywnego uczestnictwa władz miasta w programie. Rafineria Trzebinia traktuje program jako wstęp do ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które docelowo obejmie swoim zasięgiem większość miast zainteresowanych uczestnictwem w programach mających na celu poprawę warunków środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczania powietrza, ziemi i wody, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji spalin, zanieczyszczeń przemysłowych czy hałasu.

Dodatkowym niezaprzeczalnym argumentem skłaniającym do stosowania biopaliw jest możliwość ograniczenia kosztów eksploatacji pojazdów, a tym samym na zmniejszenie wydatków publicznych na finansowanie komunikacji miejskich, służb komunalnych, pojazdów służby zdrowia, policji, wojska itp.

Rafineria Trzebinia S.A. zaprasza wszystkich przyszłych partnerów programu „Partner ON BIO” do zgłaszania akcesu w zakresie włączenia się do nowego programu.