13.08.2007

PKN ORLEN - Wyniki za II kwartał 2007 r.

Znakomite rezultaty segmentu sprzedaży detalicznej, petrochemicznej, pozytywny wpływ konsolidacji Mazeikiu Nafta oraz programu redukcji kosztów, w II kwartale 2007 ukształtowały bardzo dobre wyniki Grupy ORLEN. Jednocześnie po raz pierwszy, od załamania mocy przerobowych w wyniku pożaru, Mazeikiu Nafta osiągnęła dodatni wynik operacyjny. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN wyniósł 1 874 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego daje 14% wzrostu. Realizacja Programu OPTIMA była o ponad 200% wyższa niż w II kwartale 2006 roku.

W II kwartale bieżącego roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 16 218 mln PLN, o 19,6% większe niż porównywalnym kwartale poprzedniego roku. Wzrost wysokości przychodów Koncern wypracował poprzez zwiększenie sprzedaży hurtowej (o 32%) i detalicznej (o 13%) produktów paliwowych oraz petrochemikaliów (o 25%).

Zysk operacyjny wzrósł o 9,6% rok-do-roku, a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 27,6% rok-do-roku. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również działalność finansowa, w szczególności dzięki dodatnim różnicom kursowym.

Aż o 144%, w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku, swój wynik operacyjny podniósł segment detaliczny - do poziomu 186 mln PLN. Na ten fakt wpływ miały przede wszystkim wzrost sprzedaży paliw w Polsce - o 18,5%, w Czechach - o 21,1 %, w Niemczech - o 6% oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej.

W przypadku segmentu rafineryjnego, mimo słabszego o 8% wyniku (wzmocnienie złotego, przestoje, modernizacja), który wyniósł 836 mln PLN, warto zwrócić uwagę na znaczące zwiększenie wpływów i wzrost rentowności Mazeikiu Nafta. Dzięki konsekwencji i determinacji Zarządu oraz pracowników spółki w przywracaniu mocy produkcyjnych i podnoszeniu efektywności, litewska spółka, po raz pierwszy od czasu załamania mocy produkcyjnych spowodowanego pożarem, przyniosła dodatni efekt operacyjny w segmencie rafineryjnym. Przychody MN wyniosły w II kwartale 2007 958 mln USD, a wynik netto 45 mln USD, podczas gdy w I kwartale tego roku spółka odnotowała stratę netto na poziomie 57 mln USD.

Ponad 100% wzrost wyniku w segmencie chemicznym do 69 mln PLN, w porównaniu z II kwartałem 2006 roku, był związany z działalnością operacyjną Anwilu (współpraca ze Spolaną), korzyściami programu OPTIMA, wzrostem marży referencyjnej PVC o 11,8%.

Również w przypadku segmentu petrochemicznego odnotowano znaczącą poprawę wyniku, który w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o około 56%, do poziomu 349 mln PLN. Miało to związek przede wszystkim ze zwiększeniem efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i polepszeniem się koniunktury na rynkach światowych.

Konsekwentna realizacja Programu OPTIMA wygenerowała oszczędności na poziomie 133 mln PLN, z czego największym udziałem charakteryzuje się segment rafineryjny (63,3 mln PLN) oraz detaliczny (37 mln PLN).