08.01.2007

Konferencja - Zarządzanie Grupą Kapitałową w Polsce

ORLEN i Gazeta Prawna zapraszają na konferencję: "Koncern. Prawne i praktyczne aspekty zarządzania Grupą Kapitałową w Polsce". Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2008 r., w Warszawie, w Hotelu Westin

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną Koncern. Prawne i praktyczne aspekty zarządzania grupą kapitałową w Polsce, podczas której wspólnie z Państwem podejmiemy dyskusję na temat kierunków zmian prawa koncernowego w Polsce, aby umożliwić wprowadzenie pożądanych uregulowań oraz mechanizmów tworzących ramy prawne dla kompleksowego zarządzania grupami kapitałowymi.
Konferencja adresowana jest do osób zarządzających spółkami w grupach kapitałowych.

Przedstawicie różnych form koncentracji gospodarczych doskonale wiedzą jak ważną strategicznie kwestią jest możliwość efektywnego zarządzania. Jednocześnie doświadczenia funkcjonowania różnych form zgrupowań spółek (koncernów, holdingów) w Polsce pokazują, że w naszym ustawodawstwie problematyka związana z kwestiami zarządzania grupami kapitałowymi unormowana jest w bardzo ograniczony sposób. Uregulowania dotyczące prawa koncernowego ujęte są fragmentarycznie w różnych aktach prawnych, m in.: w kodeksie spółek handlowych, prawie antymonopolowym, bankowym, ustawie o rachunkowości. Wiele kwestii pozostawiono doktrynie i budowaniu nieformalnych powiązań wewnątrz korporacji, które nie zawsze rozwiązują problemy pojawiające się w relacjach między podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi.

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu regulacji w zakresie funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce oraz wynikających z praktyki problemów zarządzania spółkami, spowodowanych brakiem odpowiednich przepisów. Zagadnienia poruszane w czasie konferencji umożliwią także zapoznanie się z uregulowaniami innych krajów europejskich (Niemcy, Francja), posiadających bardziej rozbudowane regulacje prawa koncernowego.Podejmiemy również tematykę innych ważnych kwestii wewnątrz korporacyjnych, m.in.: problemy konfliktu interesów akcjonariuszy i spółki zależnej, mogących pojawiać się przy okazji wykonywania obowiązków informacyjnych przez podmiot dominujący. Stąd też na konferencji zostanie odrębne omówiony ważny instrument zarządzania wewnątrz korporacyjnego, jakim jest umowa o zarządzanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji.

Poniżej szczegółowy program konferencji oraz lista prelegentów.