06.06.2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A

Akceptacja dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz przeznaczenie ok. 25% zysku spółki na dywidendę - to najważniejsze uchwały dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN SA.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN nie przyjęło propozycji Zarządu Koncernu w sprawie sposobu podziału zysku za miniony rok. Akcjonariusze zaakceptowali natomiast wniosek MSP o przeznaczeniu prawie 693 mln zł zysku na wypłatę dywidendy, a także przeznaczenie prawie 2,063 mld zł na kapitał zapasowy oraz 4 mln zł na fundusz socjalny. Ustalono dzień dywidendy na 1 sierpnia 2008 roku i dzień wypłaty dywidendy na 1 września 2008 roku.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007.

Walne Zgromadzenie przegłosowało udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w okresie 2007 roku.

W zakresie punktu obrad dotyczącym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgromadzenie w pierwszej kolejności ustaliło liczebność Rady na 9 osób, a następnie na drodze głosowania powołało do jej składu Pana Grzegorza Michniewicza.

Pan Grzegorz Michniewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Wojskowej Akademii Technicznej.

Posiada doświadczenie w pracy w administracji: w latach 1989 - 1998 pracował w Kancelarii Senatu, od 1998 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, najpierw jako Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, a w latach 1999 - 2007 Dyrektor Biura Ochrony, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Danych - zajmował się m.in. ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych. W latach 2000 - 2001 był Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Rządowym Centrum Legislacji. Jest urzędnikiem służby cywilnej. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach oraz konferencjach z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Współpracownik kilku wyższych uczelni, gdzie prowadził zajęcia z zakresu ochrony informacji. Posiada najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa - krajowe, NATO i UE. W 1998 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 4 stycznia 2008 roku jest Dyrektorem Generalnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pełna treść podjętych przez ZWZ uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce - relacje inwestorskie.