02.07.2009

Unijne wsparcie dla nowych projektów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., wspólne przedsięwzięcie Grupy Kapitałowej Orlenu i Miasta Płocka rozpocznie przygotowania do realizacji nowych inwestycji o wartości ponad 290 mln zł. W Delegaturze urzędu marszałkowskiego w Płocku Wicemarszałek Stefan Kotlewski oraz Zarząd PPPT podpisali dziś preumowy dotyczące unijnego dofinansowania dwóch projektów PPPT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekty te dotyczą rozwoju działalności technologicznej oraz naukowo-badawczej. Podpisanie preumów to zielone światło do rozpoczęcia inwestycji.

Dokumenty dotyczące przygotowania projektów indywidualnych płockiego Parku w ramach RPO WM na lata 2007-2013 podpisali: Wicemarszałek - Stefan Kotlewski, Prezes Zarządu PPPT S.A. - Robert Makówka oraz Wiceprezes - Adam Trojanowski.
Parafowanie umów odbyło się w obecności przedstawicieli akcjonariuszy PPPT S.A.: Marka Serafina - Członka Zarządu PKN ORLEN S.A., Mirosława Milewskiego - Prezydenta Miasta Płocka oraz Wiesława Raboszuka - Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych*.

- Bardzo cieszy mnie dzisiejsza uroczystość. Projekty Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zasługują na szczególną uwagę ze względu na swój innowacyjny charakter, nie tylko w wymiarze lokalnym ale i całego województwa. To jedyne tego typu przedsięwzięcie na Mazowszu. Poza samą częścią infrastrukturalną udało nam się połączyć ten projekt z rozwojem sfery B+R. To pozwoli na stworzenie wielu miejsc pracy w tej części ziemi mazowieckiej.
Ciągle zapominamy o rosnącym znaczeniu innowacyjności dla naszej gospodarki. Tymczasem jest ona jedynym gwarantem długookresowego powodzenia ekonomicznego. Jeśli w tym momencie nie zainwestujemy w odważne i nowatorskie rozwiązania, już za parę lat możemy przegrać wyścig z szybciej rozwijającymi się krajami i regionami. Mam gorącą nadzieję, że podpisane dziś preumowy będą początkiem bardzo pozytywnych dla subregionu inwestycji -podkreślił Wicemarszałek Stefan Kotlewski.

- To unijne pieniądze pozwolą zrealizować te projekty, które są poważnym sygnałem dla biznesu i zachętą do inwestycji na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - dodał Prezydent miasta Płocka Mirosław Milewski.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na liście tzw. projektów kluczowych RPO WM znalazły się dwa projekty PPPT. Przy wyborze projektów kluczowych władze województwa kierowały się przede wszystkim ich regionalnym charakterem, wpływem na rozwój województwa oraz na wzrost konkurencyjności i poziomem innowacyjności. Szacunkowa wartość dwóch projektów PPPT to ponad 290 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 95 mln zł. Wymiar zaplanowanych przedsięwzięć jest unikalny w skali kraju i stanie się istotnym impulsem dla rozwoju konkurencyjności regionu płockiego i województwa mazowieckiego. Na mocy sygnowanych dzisiaj dokumentów PPPT formalnie rozpocznie etap przygotowawczy inwestycji.

Efektem realizacji całego przedsięwzięcia będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych polegających na zorganizowaniu na terenie płockiego Parku sieci instytucji oferujących pełną gamę usług i produktów umożliwiających w procesach outsourcingu ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmie szczególnie dziedziny: zintegrowanych usług księgowo-rachunkowych, zintegrowanych usług archiwistyczno-magazynowych, zintegrowanych usług logistyki i doradztwa gospodarczo-technologicznego oraz uruchomienie zaplecza badawczo-rozwojowego.

Pierwszy projekt pod nazwą "Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I" to m.in. Centrum Usług Korporacyjnych, które obejmuje budowę infrastruktury technicznej: uzbrojenie działek w niezbędne media, budowę nowego budynku, a także zakup wyposażenia IT oraz wyposażenia specjalistycznego. Celem przedsięwzięcia jest również budowa nowego kompleksu obiektów kubaturowych, które stanowiąc funkcjonalną całość, mają tworzyć centralny obszar infrastruktury informatycznej wraz z otoczeniem dla prowadzenia innowacyjnych projektów informatycznych oraz rozwojowych programów informatycznych. Jednocześnie będą one zaspokajać potrzeby przyszłych i obecnych inwestorów PPPT. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 198 860 000,00 zł, a kwota dofinansowania opiewa na kwotę 65 200 000,00 zł.

Projekt "Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny II" obejmuje m.in.: budowę infrastruktury technicznej, budowę nowego budynku z pomieszczeniami laboratoryjnymi i seminaryjnymi oraz m.in. zakup wyposażenia komunikacyjnego i specjalistycznego. Projekt zakłada ścisłą współpracę ze Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Całkowita wartość projektu wynosi 91 500 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych to 30 000 000,00 zł.

Funkcjonowanie w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłowych, podmiotów gospodarczych i instytucji nakierowanych na rozwój nowoczesnych technologii oraz jednostek badawczo-naukowych przyczyni się do osiągnięcia większej wydajności i konkurencyjności rynkowej.

Założenia projektowe wymagają jeszcze uszczegółowienia zakresu inwestycyjnego poszczególnych projektów oraz uzgodnienia montażu finansowego całego przedsięwzięcia.