26.02.2009

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe 2008

Na wynikach finansowych Koncernu za rok  2008 zaważyły negatywne zjawiska makroekonomiczne występujące w 4 kwartale. Odwrócenie wzrostowego trendu cen ropy spowodowało obniżenie raportowanego zysku operacyjnego o 2,7 mld zł, z kolei zmiana kursów walut wpłynęła ujemnie na koszty finansowe o ponad 1,5 mld zł. Podkreślić jednak należy, że wpływ wyceny zapasów oraz różnic kursowych na raportowany wynik są efektami przede wszystkim księgowymi, a nie gotówkowymi.

Jednocześnie w trudnej sytuacji na rynkach światowych, z jaką mieliśmy do czynienia przez cały rok Spółce udało się osiągnąć dobre wskaźniki efektywności operacyjnej. Konsekwentna realizacja strategii Grupy Orlen przyniosła zwiększenie przychodów Koncernu o 25% w porównaniu do roku poprzedniego oraz optymalizację kosztów operacyjnych. W stosunku do roku 2007 wzrósł przerób ropy (o 22%), sprzedaż detaliczna (13%) a także hurtowa (22%).

Wyniki raportowane

PKN ORLEN  uzyskał dodatni raportowany wynik operacyjny 758 mln zł za 2008 rok, mimo bardzo niekorzystnego efektu wyceny zapasów. Odnotowano również zdecydowane polepszenie wyniku operacyjnego w segmencie detalicznym ze względu na wzrost wolumenów i wzrost sprzedaży pozapaliwowej: wzrost o 48 % do poziomu 625 mln zł. Przyczyną słabszego wyniku w segmencie rafinerii jest niekorzystna wycena zapasów. Pogorszenie wyniku w petrochemii nastąpiło głównie ze względu na niższe wolumeny sprzedaży olefin i słabsze marże na poliolefinach. Polepszenie wyniku w segmencie chemicznym  o 16 %  to skutek  poprawy marż.

Dynamika wzrostu sprzedaży w 2008 r. PKN ORLEN była zdecydowanie większa niż wzrost rynku - wolumen sprzedaży zwiększył się o 16 %. Grupa zanotowała wzrost przerobu ropy o 22 % oraz produkcji wysokorentownych średnich destylatów o 26%.

W 2008 roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie   79,5 mld zł, co w porównaniu z rokiem 2007 oznacza wzrost o 25 %.  PKN ORLEN wypracował zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA w wysokości 3,24  mld zł . Grupa  zanotowała ujemny wynik skonsolidowany netto (- 632 mln zł).

Zmiana kursów walut spowodowała konieczność przeszacowania kredytów walutowych, które stanowią naturalne zabezpieczenie przed zmiennością wyników operacyjnych na skutek wahań złotego.  Warto podkreślić, że Koncern prowadzi konserwatywną politykę finansową i nie stosował instrumentów o charakterze spekulacyjnym, w tym  opcji walutowych.

Wyniki wg LIFO

Zastosowanie metody LIFO do wyceny zapasów powoduje, że bieżąca produkcja wyceniana jest po bieżącym koszcie kupowanej ropy. Zastosowanie metody LIFO pokazuję realną efektywność działania Spółki  z wyłączeniem elementów całkowicie od niej niezależnych.
W zestawieniu z rokiem 2007 wskaźnik EBIDTA wzrósł o 32% z 3,86 mld zł do 5,09 mld zł. Zysk operacyjny EBIT był wyższy o 81% w stosunku do roku 2007 i wyniósł 2,6 mld zł. Zysk netto osiągnął poziom  884 mln zł i był niższy o 43% w stosunku do roku 2007. Środki  pieniężne (Cash Flow) uzyskiwane z działalności operacyjnej wzrosły o ponad 1,6 mld zł w 2008 roku w stosunku do roku 2007.

Realizacja strategii

W 2008 roku koncern zgodnie z planem realizował założenia mające na celu wzrost produkcji  i sprzedaży paliw, szczególnie oleju napędowego oraz towarów i usług w segmencie detalicznym. Koncern pomimo niestabilnych warunków otoczenia makroekonomicznego w 2008 roku wdrażał najważniejsze projekty operacyjne długofalowego planu strategicznego Grupy, efekty których będą miały pozytywny wpływ na przyszłe wyniki spółki. Poziom ubiegłorocznych wydatków inwestycyjnych wyniósł 3, 9 mld.
Realizacja najważniejszych projektów w roku 2008

  • Rafineria budowa instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego (HON) VII i wytwórni wodoru w Zakładzie w Płocku, uruchomienie instalacji do produkcji oleju napędowego (HONH)1) w Płocku, zakończenie odbudowy i uruchomienie kolumny destylacji próżniowej w Mazeikiu Nafta
  • Petrochemia: budowa instalacji do produkcji paraksylenu i do produkcji kwasu tereftalowego,  budowa instalacji do ekstrakcji benzenu i frakcji C5 w Grupie Unipetrol
  • Detal: otworzono 71 stacji benzynowych (w tym 31 franczyzowych), 225 stacji poddano procesowi modernizacji, rebrandingu i przebudowy.

Plany strategiczne  na 2009 rok

PKN ORLEN będzie systematycznie kontynuował realizacje strategii ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku. W związku z  trudną sytuacją na rynkach światowych będzie dążył do optymalizacji wydatków inwestycyjnych oraz kosztów  operacyjnych i  do szukania oszczędności we wszystkich obszarach funkcjonowania Koncernu w celu utrzymania wskaźników na odpowiednim poziomie. Koncern zdecydował o przesunięciu  na tzw "listę oczekującą" tych projektów inwestycyjnych, które jeszcze się nie rozpoczęły lub nie są priorytetem w czasie spowolnienia gospodarczego.

Tym niemniej kontynuowana jest realizacja kluczowych inwestycji Koncernu. I tak,  głównym celem zadań, które będą realizowane w ramach segmentu rafineryjnego  jest uruchomienie w 2009 r. w Płocku nowej instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego.

Segment detaliczny w tym roku będzie się koncentrował na poprawie wskaźnika wolumenu sprzedaży na stację, dalszym wzroście marży pozapaliwowej oraz obniżaniu kosztów stacji i marketingu. Przewidziane działania to: kontynuacja procesu modernizacji i optymalizacji sieci stacji paliw, rozwój oferty pozapaliwowej i poprawa efektywności kosztowej.

W segmencie petrochemicznym kontynuowana będzie realizacja sztandarowej inwestycji budowy dwóch instalacji: Paraksylenu (PX) i Kwasu Tereftalowego (PTA). Powstanie również  nowa instalacja butadienu w czeskim Unipetrolu o mocy 120 kt/r. Aby zapewnić rosnącą konkurencyjność Anwilu i atrakcyjność tych aktywów dla przyszłych nabywców, instalacje chemiczne będą systematycznie modernizowane i rozbudowywane.

Spółka planuje kontynuację procesu sprzedaży posiadanego pakietu akcji Polkomtel S.A. oraz przygotowania do sprzedaży ZA Anwil SA.