14.05.2009

PKN ORLEN - Wyniki Finansowe I Kwartał 2009

Mimo globalnej dekoniunktury gospodarczej w I kwartale tego roku Koncern uzyskał wzrost wolumenów sprzedaży i zwiększył swój udział w rynku. Grupa Kapitałowa zrealizowała szereg projektów operacyjnych oraz wygenerowała ponad 1,1 mld zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyniki finansowe Koncernu w I kwartale tego roku pozostawały pod znacznym wpływem spadku cen ropy, obniżenia marż petrochemicznych oraz osłabienia złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. W efekcie PKN ORLEN odnotował w I kwartale 2009 roku stratę operacyjną na poziomie - 320 mln zł.

Wyniki finansowe pierwszego kwartału 2009 znalazły się pod silnym wpływem czynników zewnętrznych. Największy wpływ na zmianę wyników 1 kw. 2009 roku w stosunku do 1 kw. 2008 roku miał spadek cen ropy Brent o 54% oraz zdecydowane pogorszenie koniunktury w segmencie petrochemicznym. Negatywny wpływ na raportowane wyniki miało przeszacowanie zapasów w wysokości 246 mln zł oraz różnice kursowe w wysokości 842 mln zł. W efekcie Grupa Kapitałowa odnotowała stratę operacyjną na poziomie - 320 mln zł oraz stratę netto wysokości - 1,1 mld zł. Przychody Koncernu w pierwszych trzech miesiącach roku 2009 wyniosły ponad 14,7 mld zł. Grupa wypracowała ponad 1,1 mld zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Pomimo niekorzystnego otoczenia widoczna jest wyraźna poprawa osiągnięć segmentu rafineryjnego, który wg metodologii LIFO wygenerował zysk operacyjny na poziomie 177 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2008 roku odnotował stratę w wysokości 13 mln zł. Wynik ten osiągnięto dzięki wzrostowi wolumenów sprzedaży oraz relatywnie dobrym warunkom makroekonomicznym.

Mimo dekoniunktury swój wzrost kontynuował segment detaliczny. Dzięki konsekwentnej polityce restrukturyzacji, rebrandingu oraz skutecznym akcjom marketingowym PKN ORLEN zwiększył swój udział w rynku detalicznym, zwiększając wolumen sprzedaży detalicznej o 4 %. Zysk operacyjny tego segmentu wzrósł o 24% do poziomu 87 mln zł. w stosunku do porównywalnego kwartału roku ubiegłego. Odbudowa zapasów produktów petrochemicznych ze względu na niskie ceny rynkowe przełożyła się na 20% wzrost wolumenów (kw/kw).

W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze PKN ORLEN przeprowadził szereg działań operacyjnych i strategicznych we wszystkich segmentach swojej działalności. W pierwszym kwartale 2009 roku kontynuowana była optymalizacja projektów inwestycyjnych przy utrzymaniu przedsięwzięć, których celem jest długofalowy wzrost wartości PKN ORLEN. Uruchomiono 11 nowych stacji (w tym 7 stacji własnych), zamknięto 33 nierentowne stacje paliw. Procesowi modernizacji, rebrandingu i przebudowy poddano 12 stacji.
Efektywność działania oraz generowanie dodatnich przepływów pieniężnych pozostają priorytetami działań PKN ORLEN w 2009 roku. Trwają działania zmierzające do uwolnienia zaangażowanego kapitału poprzez sprzedaż spółek Polkomtel i Anwil.
Koncern uczestniczy w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki, mającym na celu alokację zapasów obowiązkowych do agencji rządowej. Zapasy te obciążają obecnie bilans Koncernu kwotą 4,5 mld zł. PKN ORLEN opowiada się za rozwiązaniami, które spowodują poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie kontroli państwa nad zapasami obowiązkowymi oraz zdjęcie obowiązku finansowania zapasów obowiązkowych z podmiotów gospodarczych.

Będą kontynuowane procesy optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz uruchamiania przedsięwzięć generujących długoterminowy wzrost wartości Koncernu. Planujemy także ograniczenie kosztów operacyjnych, głównie dzięki wprowadzanemu programowi restrukturyzacji oraz zamrożeniu wzrostu wynagrodzeń w 2009 roku.

W 2008 roku PKN ORLEN zrealizował Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) na obowiązującym poziomie 3,45% wartości energetycznej. Zgodnie z przyjętą strategią zostały podjęte działania ukierunkowane na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach oraz upowszechnienie biopaliw, takie jak dostosowanie wszystkich terminali paliw do blendowania estrów do oleju napędowego (nakłady ponad 80mln zł). Zastosowanie biokomponentów spowodowało wzrost kosztów w 2008 roku o ponad 63 mln zł. W 2009 roku zwiększono wymóg udziału paliw odnawialnych w Polsce do poziomu 4,6% wartości energetycznej. W efekcie koszty realizacji NCW w 1kw. 2009 roku wyniosły 47 mln zł i należy spodziewać się ich wzrostu w kolejnych latach.
Koszty wprowadzenia NCW, obciążające przedsiębiorstwa, można by istotnie obniżyć, dzięki szybkiemu wprowadzeniu przepisów do zaleceń zawartych w dyrektywach unijnych, zezwalających na blendowanie do 7% estrów w olejach napędowych oraz do 10% etanolu w benzynach.

Biuro Prasowe