02.10.2009

Koalicja technologii i nauki

PKN ORLEN nagrodził autorów najlepszych prac magisterskich i naukowych dotyczących działalności produkcyjnej Koncernu, podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej w Płocku. Przedstawiciele Politechniki i PKN ORLEN podpisali też porozumienie o współpracy do 2012 r.

W czasie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wręczenie corocznych nagród w Konkursie o "Nagrodę Prezesa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA" za najlepsze prace dyplomowe i naukowo - badawcze wykonane przez studentów i pracowników uczelni.

Wyróżnienia wręczył Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. petrochemii. Nagrody zostały przyznane w ramach projektu porozumienia, które jest zawierane pomiędzy Koncernem, a Politechniką cyklicznie od dwunastu lat. W tym roku współpracę przedłużono na kolejne 3 lata.

Strony zobowiązały się do kontynuacji współpracy w obszarze naukowo - technicznym oraz kształcenia kadr i organizacji szkoleń. Politechnika zapewniła, że w programach kształcenia będzie uwzględniać problematykę związaną z działalnością ORLENU, prowadzić prace dyplomowe o tej tematyce oraz wykonywać zlecone przez Koncern prace naukowe, badawcze i ekspertyzy. Ponadto zobowiązała się do współpracy przy wyborze kandydatów do pracy, organizacji konferencji, szkoleń i seminariów dla potrzeb firmy.

Koncern natomiast będzie pomagał finansowo przy modernizacji laboratoriów, pracowni i bazy dydaktycznej szkoły, współpracował przy rozwiązywaniu problemów naukowo - technicznych i przyznawał coroczne nagrody dla pracowników i studentów uczelni za najlepsze wdrożenia i prace dyplomowe dla przemysłu naftowego. Jednym z ważnych elementów współpracy będzie także możliwość odbywania w Koncernie praktyk przez studentów politechniki. Członek Zarządu Marek Serafin zapewnił, że dokument jest kolejnym etap wieloletniej i owocnej współpracy pomiędzy stronami. - Myślę, że nasza współpraca, ma nie tylko naukowy wymiar, ale znajduje także wszechstronne i praktyczne zastosowanie. Jest potwierdzeniem słusznej koalicji wysokich technologii i nauki oraz przyjaźni integrujących ludzi z obu obszarów - powiedział Marek Serafin.

W roku bieżącym Komisja Konkursowa w oparciu o posiadane uprawnienia, przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne, dokonała oceny zgłoszonych do Konkursu prac i podjęła decyzję o przyznaniu w XII edycji Konkursu dwóch równorzędnych Nagród II stopnia.

W konkursie na najlepszą prace badawczo - rozwojową wykonaną przez pracowników uczelni wyróżniono dwa zespoły: Pierwszą nagrodę otrzymał zespół w składzie autorskim: - prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, dr inż. Mariusz Markowski, mgr inż. Marian Trafczyński za pracę "Diagnozowanie strat regenerowanego ciepła w sieciach wymienników w wyniku powstawania osadów". Druga nagroda przyznana została zespołowi w składzie: dr Blandyna Osowiecka, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Wiesława Ciesińska, mgr inż. Robert Kołodziejski za pracę "Badanie właściwości asfaltów modyfikowanych."

Natomiast zwycięzcami konkursu na pracę studencką zostali; nagrodę za pierwsze miejsce otrzymał mgr inż. Krzysztof Hajne za pracę magisterską pt.: "Istota i wdrażanie rozporządzenia REACH w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.", za drugie miejsce inż. Sylwia Graczyk za pracę inżynierską pt.: "Badanie wpływu parametrów promieniowania mikrofalowego na właściwości odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej wybranymi dodatkami", a za trzecie miejsce nagrodę wręczono mgr inż. Emilii Masłowskiej za pracę magisterską pt.: "Badania nad obniżeniem lepkości asfaltów modyfikowanych kopolimerem styren- butadien-styren".

Zaproszeni na uroczystość przedstawiciele rządu RP, władz samorządowych Płocka i województwa mazowieckiego życzyli młodzieży udanego roku i podkreślali, że gospodarka potrzebuje ludzi z ambicjami, kreatywnych i dążących do celu w oparciu o wiedzę zdobytą u najlepszych.