25.06.2010

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję to główne decyzje dzisiejszego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2009. Wyrazili również zgodę na przeznaczenie całego zysku w wysokości prawie 1,64 mld zł na kapitał zapasowy Spółki.   Walne Zgromadzenie udzieliło też absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN, którzy pełnili swoje funkcje w 2009 roku.

Ponadto Akcjonariusze wyrazili zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci 10 stacji paliw.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało na nową, 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

Maciej Mataczyński – Przewodniczący  

Grzegorz Borowiec
Artur Gabor
Marek Karabuła
Krzysztof Kołach
Leszek Jerzy Pawłowicz
Angelina Sarota,
Piotr Wielowieyski
Janusz Zieliński – powołany przez Skarb Państwa

Kryteria niezależności według przedstawionych oświadczeń spełnia pięciu Członków Rady obecnej kadencji.

Pani Angelina Sarota oraz Panowie Maciej Mataczyński, Grzegorz Borowiec, Marek Karabuła,  Krzysztof Kołach, Piotr Wielowieyski i Janusz Zieliński pełnili dotychczas funkcję członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Informacje o posiadanych przez te osoby wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Pan Artur Gabor
Wykształcenie  - University College London (Wydział Ekonomii)
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa)

Obecne zatrudnienie - Gabor&Gabor, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, Partner

Doświadczenie zawodowe
2005-2006, IBM Polska, Business Consulting Services (Dyrektor Sektora Finansowego)
1998-2004, General Electric Capital (Dyrektor Fuzji i Akwizycji, Europa Środkowa, Rosja)
1994-1998, Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarządzający, Polska)
1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)
1987-1990, Paged S.A. (Kierownik Działu Rozwoju Rynku)
1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)

Udział w Organizacjach Gospodarczych
2003-2004, American Chamber of Commerce (Członek Zarządu)
2005-       American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego)
2006-         Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Udział w Radach Nadzorczych
2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.
2001-2004 Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.
2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.
2006-2007 Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A.
2009-2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sfinks S.A.
2007- obecnie, Członek Rady Nadzorczej Orbis S.A.
2007- obecnie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A.
2008 - obecnie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Lew S.A.

Pan Leszek Jerzy Pawłowicz
Wykształcenie - Magister ekonomii (1973); Doktor nauk ekonomicznych (1977); Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1988)

Doświadczenie zawodowe
1973 – 1977 stażysta, asystent, starszy asystent - Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1978 – 1988 adiunkt - Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1988 – 1993 docent - Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
Od 1990 - Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Od 1992 - Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Od 1993  - Profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Od 10.2003 - Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego

Inne doświadczenie zawodowe
1991 – 1993, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1993 – 1996, Członek Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1995 – 1996, Przewodniczący Rady Programowej Miesięcznika Bank
1996 – 1997, Członek Grupy Ekspertów ds. prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.
1995 – 2001, Członek Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA
1997 – 2000, Przewodniczący sekcji Ekonomiki Komitetu Badań Naukowych
2003 – 2005, Członek Rady PPUP Poczta Polska
Od 08.01.1998, Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
Od 16.04.2004, Członek Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska SA
Od 30.06.2004, Członek Rady Nadzorczej BEST S.A.
Od 10.2004,  Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie nieruchomości”
Od 09.2006, Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Od 12.02.2008, Członek Rady Giełdy (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 22.02.2008, Prezes Rady (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 31.03.2008, Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
Od 04.2010, Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”