19.07.2010

II edycja Programu stypendialnego Fundacji ORLEN

Fundacja ORLEN Dar Serca już po raz drugi uruchamia na terenie Płocka specjalną, edycję programu stypendialnego skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Przybliżamy do celu”.

W tym roku – po raz drugi - o wsparcie stypendialne mogą ubiegać się  gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, angażujący się w działania na polu kultury lub sportu, których finansowa sytuacja nie pozwala w pełni realizować swoich pasji. 

- Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć laureatów zeszłorocznej edycji programu. Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem i uświadomił nam, jak bardzo potrzebne są tego typu inicjatywy. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować naszą akcję także w tym roku. W Płocku nie brakuje zdolnych młodych ludzi, którzy nie tylko świetnie radzą sobie w szkole, ale także chcieliby realizować swoje pasje poza godzinami zajęć lekcyjnych. Naszym celem jest odkrywanie takich talentów i wspieranie ich w rozwoju. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu ta wyjątkowa młodzież otrzyma szansę spełnienia swoich marzeń - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

  • osiągnęli w poprzednim roku szkolnym średnią ocen na świadectwie minimum 4,0 lub wyższą;
  • w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki (oprócz wyników w nauce, o których mowa w powyższym punkcie);
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat.

Wnioski stypendialne można składać do 30 września, przesyłając je do siedziby Fundacji ORLEN Dar Serca w Warszawie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Analizowane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Fundacja ORLEN Dar Serca - od lat angażuje się w ogólnopolskie programy stypendialne adresowane do  uczniów, studentów oraz wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. Tylko do tej pory udzieliła ponad 500 stypendiów dla najbardziej ambitnej i zaangażowanej społecznie młodzieży.